J

BT - - INTERVIEW -

fo­to Ida Guld­ba­ek Arent­sen eg ane­de vir­ke­lig ik­ke, jeg skul­le ha­ve ham her,« si­ger An­ne­met­te Voss og kig­ger ned på Luca på fi­re må­ne­der.

Søn­nen har li­ge spist, så mors skjor­te står del­vist åben, mens hun klip­per hans små bit­te neg­le.

Det kan godt va­e­re, at An­ne­met­te Voss blev kendt som Danmarks mest per­fek­tio­ni­sti­ske ka­ge­prin­ses­se, da hun vandt ’Den sto­re ba­ge­dyst’ i 2013, men det er et bil­le­de, hun ik­ke selv gen­ken­der. Fak­tisk var hen­des liv den­gang alt an­det end per­fekt.

»Jeg var ca­stet til den rol­le, og ka­me­ra­er­ne var på mig, hver gang jeg stod og må­l­te ka­ger med min li­ne­al,« si­ger hun.

Net­op nu rul­ler en ny sa­e­son af ’Den sto­re ba­ge­dyst’ over ska­er­men. Over en mio. dan­ske­re ser med hver uge, og pro­gram­met er det ab­so­lut mest se­te over­ho­ve­det. For tre år si­den var det den kre­a­ti­ve ar­ki­tekt og ba­ge­ko­ne An­ne­met­te Voss, som vandt det po­pu­la­e­re ba­ge­pro­gram. Men den­gang vid­ste in­gen, at det var en kvin­de i kri­se, der bag­te, py­n­te­de og pra­e­sen­te­re­de si­ne vin­der­ka­ger. For mens se­er­ne uge ef­ter uge så hen­de kre­e­re per­fek­te ka­ger, lå An­ne­met­te Voss i skils­mis­se. Ka­ger­ne var alt, hvad hun på det tids­punkt hav­de at hol­de sig til.

Ny mand – og barn

I dag er hen­des tien­de ba­ge­bog net­op kom­met på ga­den. Bo­gen ’Ka­ge­magi’ vi­ser en An­ne­met­te Voss, som ik­ke ba­re er glad for ka­ge, men og­så har få­et et helt nyt ind­hold i li­vet – bl.a. i form af lil­le Luca, der sid­der på hen­des skød. Vi sid­der i stu­en i hen­des lej­lig­hed i Lyng­by. Rundt om­kring lig­ger ba­by­ting, ny­bag­te vaf­ler og ka­gebø­ger i én skøn for­e­ning. Et an­det sted i lej­lig­he­den rum­ste­rer Lucas far Mi­cky, som An­ne­met­te Voss for tre år si­den faldt for med et brag.

Det ene­ste pro­blem, hvis det kan be­teg­nes som så­dan, var, at hun mød­te ham net­op, som hun var trå­dt ud af en skils­mis­se fra si­ne to sto­re søn­ners far.

Skils­mis­sen var en re­a­li­tet sam­me af­ten, som før­ste af­snit af ’Den sto­re ba­ge­dyst 2013’ hav­de pre­mi­e­re. Al­le An­ne­met­te Voss og hen­des eks­mands ven­ner hav­de va­e­ret til tv-pre­mi­e­re i par­rets hjem og var li­ge gå­et. An­ne­met­te Voss og hen­des mand sad ale­ne til­ba­ge i stu­en.

»Så tog vi en grim snak, som det jo er, når den slags be­slut­nin­ger ta­ges,« hu­sker hun.

Mens den ene kon­kur­rent ef­ter den an­den de kom­men­de uger røg ud af pro­gram­met, kra­ke­le­re­de An­ne­met­te Voss’ per­fek­te fa­mi­li­e­liv. Til sidst hav­de hun ik­ke me­get an­det at hol­de fast i end fon­dant, mous­se, skum og py­nt.

En ny­bagt dat­ing­pro­fil

Par­rets børn var to og knap fem år, da de­res ulyk­ke­li­ge mor et par da­ge se­ne­re flyt­te­de ud af et ae­g­te­skab, hun ik­ke la­en­ge­re øn­ske­de at va­e­re i.

»Jeg hav­de det elen­digt. Sad og så al­le de gam­le Ba­ge­dyst­pro­gram­mer på repe­at for at min­des den tid, hvor jeg sta­dig var i de ram­mer. Bil­le­der hvor jeg smi­ler og la­ver ka­ge, mens alt end­nu var godt i for­å­ret 2013.«

Li­vet var kra­ke­le­ret, og det ene­ste stå­sted, An­ne­met­te Voss kun­ne fin­de, var i ka­ger­nes ver­den, hvor hun hav­de suc­ces med at ba­ge, blog­ge, fil­me og skri­ve bø­ger om ka­ger og ba­geg­la­e­de, mens hen­des eget hu­mør svin­ge­de dra­ma­tisk.

»Jeg kun­ne gi­ve mi­ne børn mad, men jeg spi­ste ik­ke sam­men med dem. Først når de var lagt til at sove om af­te­nen, var det min tur,« forta­el­ler hun.

For at op­mun­tre hen­de fik hen­des bror den idé – blot få uger ef­ter skils­mis­sen – at hun skul­le la­eg­ge en pro­fil på Dat­ing.dk.

Der be­hø­ve­de ik­ke at va­e­re et bil­le­de på, og hun be­hø­ve­de ik­ke at mø­des el­ler da­te no­gen, for­sik­re­de han.

Man­ge har se­ne­re kom­men­te­ret, at det var vildt, at An­ne­met­te Voss hav­de over­skud til at gå på net­tet og fin­de ka­er­lig­he­den så hur­tigt ef­ter sin skils­mis­se. Men hun af­vi­ser pu­re, at der var ta­le om over­skud.

»Tva­er­ti­mod. Det var et un­der­skud. Jeg tro­e­de ba­re, at jeg skul­le va­e­re mor og uin­ter­es­sant re­sten af mit liv. Mi­ne ven­ner var for­s­vun­det, og jeg var in­tet va­erd. Det var et un­der­skud, og jeg tra­eng­te ba­re til, at der var nog­le ma­end, der skrev, at jeg var dej­lig. Det var den ene­ste år­sag til, at jeg gik på dat­ing.«

Må­let var ude­luk­ken­de at hø­ste nog­le til­tra­eng­te kom­pli­men­ter fra ma­end og gen­vin­de lidt af den for­li­ste selv­til­lid.

»Men der ske­te ik­ke en skid,« gri­ner An­ne­met­te Voss.

I dag kan hun godt se, at en dat­ing­pro­fil uden fo­to ik­ke er me­get va­erd, og da det gik op for hen­de, lag­de hun et ung­doms­bil­le­de af sig selv på pro­fi­len og hå­be­de, at in­gen vil­le gen­ken­de den ba­gedron­ning, som på det tids­punkt sta­dig to­ne­de frem på ska­er­men hver uge.

At syn­ke lavt

De fle­ste kun­ne dog sag­tens gen­ken­de hen­de.

»Der kom mas­ser af re­ak­tio­ner fra ma­end, som ger­ne vil­le kom­me og ’ba­ge på mig’,« gri­ner hun over det slid­te ord­spil, som man­ge ma­end brug­te for at få kon­takt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.