De dy­re børn

Bør­ne­nes it-for­brug er eks­plo­de­ret. I snit bru­ger en ker­ne­fa­mi­lie over 30.000 kr. om året på elek­tro­nik

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

Weekend - 22.10.2016

Har du no­gen­sin­de reg­net ud, hvad dit sam­le­de di­gi­ta­le bud­get lig­ger på ’alt in­klu­si­ve’ i lø­bet af et år? Det har jeg. Svaret er skra­em­men­de. Hvert fem­te barn på seks år har sin egen smartp­ho­ne. 95 pct. har sin egen tab­let. Fra bør­ne­ne fyl­der 11 år, har de stort set al­le sam­men egen (dyr) smartp­ho­ne. De sid­ste seks år har vi va­e­ret vid­ne til en it-re­vo­lu­tion – ik­ke mindst på bør­ne­va­e­rel­ser­ne.

I 2010 tal­te Danmarks Sta­ti­stik slet ik­ke smartp­ho­nes og tab­lets, når de tjek­ke­de, hvor me­get it- og elek­tro­nik de dan­ske fa­mi­li­er hav­de. Dis­se pro­duk­ter hav­de nem­lig ik­ke for al­vor ramt mar­ke­det.

Si­den man før­ste gang i 2011 op­tal­te det elek­tro­ni­ske gear, er kur­vens him­mel­flugt år for år ste­get stejlt. Danmarks Sta­ti­stiks seneste må­ling vi­ser, at der er smartp­ho­nes i 80 pct. af de dan­ske fa­mi­li­er og tab­lets i over halv­de­len.

Bør­ne-it

Jeg har sat bør­ne­nes it-for­brug un­der lup og stil­ler nu spørgs­må­let: ’Har di­ne børn el­ler bør­ne­børn fle­re elek­tro­ni­ske en­he­der end dig?’ Svaret er me­get sand­syn­ligt: ’Ja’. 28 ud af 100 børn i al­de­ren 6-17 år har i dag tre elek­tro­ni­ske en­he­der – helt for sig selv. Smartp­ho­ne, tab­let og en pc er ef­ter­hån­den ’stan­dard­på­kla­ed­ning’ for de dan­ske børn.

Børn og voks­ne har nu de sam­me di­gi­ta­le va­er­k­tø­jer til rå­dig­hed i hver­da­gen. Det gi­ver bør­ne­ne voks­ne va­ner i en tid­lig al­der, og de nye va­ner ko­ster me­get me­re, end vi tror. Ta­el­ler vi op, hvor me­get it-kram vi har stå­en­de der­hjem­me, skal vi bru­ge fin­gre­ne på beg­ge ha­en­der.

Ik­ke nok med det, så le­ver di­gi­ta­le en­he­der li­vet far­ligt. Sid­ste år spurg­te jeg un­ge i al­de­ren 18-29 år om al­de­ren på de­res it. Den sør­ge­li­ge nyhed er, at en smartp­ho­ne kun le­ver 1,5 år i snit. For pc’en er det 2,5 år. Vi an­dre er ik­ke me­get bed­re til at hol­de liv i vo­res dy­re it­pro­duk­ter. Net­op den kor­te le­ve­tid er vig­tig at reg­ne med ind i bud­get­tet til it, for vi kø­ber nyt of­te­re, end vi tror.

Er du for­sik­ret?

Sørg for at teg­ne en elek­tro­nik­for­sik­ring som en del af din ind­bo­for­sik­ring. Så får du er­stat­ning, når di­ne elek­tro­ni­ske ap­pa­ra­ter går i styk­ker, uan­set om ska­den sker, for­di du ta­ber din te­le­fon, din fladska­erm går i sort, el­ler du kom­mer til at ha­el­de co­la i dit ta­sta­tur. Det er bil­li­ge­re end at kø­be en in­di­vi­du­el til­la­egs­for­sik­ring, hver gang du kø­ber et nyt elek­tro­nisk pro­dukt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.