Gå en tur og lev

Er det uover­sku­e­ligt at lø­be el­ler ta­ge i fit­nes­scen­te­ret, så gå en tur. Dag­li­ge tu­re re­du­ce­rer din ri­si­ko for at få di­a­be­tes, hjer­te-kar- og an­dre livs­stils-syg­dom­me og er den let­te­ste vej til en sun­de­re livs­stil

BT - - TEMA -

Sid­der du med ho­ve­d­et bag en com­pu­ter­ska­erm og bag­de­len på kon­tor­sto­len fra 8 til 16 man­dag til fre­dag? Ta­ger du og­så bi­len til job­bet og til ba­ge­ren søn­dag mor­gen? Så er der en ri­si­ko for, at du ik­ke får nok mo­tion i hver­da­gen. Det kan i sid­ste en­de be­ty­de, at du le­ver i kor­te­re tid el­ler bli­ver ramt af livs­stils­syg­dom­me.

Forsk­ning of­fent­lig­gjort i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift The Lan­cet vi­ser, at men­ne­sker med stil­lesid­den­de ar­bej­de skal dyr­ke en ti­mes fy­sisk ak­ti­vi­tet om da­gen for at mod­vir­ke de ska­de­li­ge ef­fek­ter, som de­res stil­lesid­den­de ar­bej­de ud­sa­et­ter krop­pen for. Sid­der du me­get i lø­bet af da­gen, er det alt­så ik­ke nok at ’nø­jes’ med de 30 mi­nut­ters dag­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet, som Sund­heds­sty­rel­sen el­lers an­be­fa­ler.

Den stil­le dra­e­ber

Vi sid­der i gen­nem­snit på vo­res bag­del 6-7 ti­mer om da­gen. Men dan­ske­re, der ar­bej­der på kon­tor, sid­der ned helt op til 10 ti­mer om da­gen.

»Sam­men med hol­la­en­der­ne er vi i Dan­mark et af de mest stil­lesid­den­de fol­ke­fa­erd i Eu­ro­pa,« forta­el­ler Chri­sti­na Bjørk Pe­ter­sen, ad­junkt, ph.d., ved Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Hun har bi­dra­get til den in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­se, der byg­ger på da­ta Weekend - 22.10.2016 fra en mil­li­on men­ne­sker fra seks lan­de. Gen­nem en år­ra­ek­ke er f.eks. 71.000 dan­ske­re ble­vet spurgt om de­res mo­tions­va­ner og om, hvor la­en­ge de var inak­ti­ve.

I un­der­sø­gel­ses­pe­ri­o­den dø­de fle­re blandt dem, der ik­ke dyr­ke­de mo­tion, og som sad ned over ot­te ti­mer dag­ligt end blandt dem, der sad ned li­ge så la­en­ge, men som dyr­ke­de mo­tion.

»Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har ma­let et sort-hvidt bil­le­de af vir­ke­lig­he­den, for­di de har un­der­søgt, hvad det be­ty­der for din sund­hed, hvis du er helt inak­tiv. Men de fle­ste af os er jo ’bå­deog’. Vi sid­der stil­le no­get af ti­den, men er og­så fy­sisk ak­ti­ve, når vi f.eks. cyk­ler på ar­bej­de. Med den nye un­der­sø­gel­se vil­le vi ger­ne klar­la­eg­ge, hvad der skal til for at op­ve­je de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser af det stil­lesid­den­de ar­bej­de. Svaret er: En ti­mes fy­sisk ak­ti­vi­tet om da­gen,« for­kla­rer Chri­sti­na Bjørk Pe­ter­sen.

Hel­dig­vis be­ty­der det ik­ke, at du skal bru­ge 60 mi­nut­ter hver dag på fit­nes­scen­te­rets cross-fit-ma­ski­ne el­ler lø­bebånd.

»Du skal dyr­ke en ti­mes mo­de­rat til hård fy­sisk ak­ti­vi­tet. Det vil si­ge, at pul­sen skal op, og at du bli­ver for­pu­stet. Du skal ik­ke nød­ven­dig­vis lø­be in­ter­val el­ler gå i fit­nes­scen­te­ret. Bru­ger du 30 mi­nut­ter på at cyk­le til ar­bej­de og går en rask tur med hund­en, når du kom­mer hjem, så er det fint,« si­ger Chri­sti­na Bjørk Pe­ter­sen.

Pro­fes­sor i Acti­ve Li­ving ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Jens Tro­el­sen for­sker i, hvor­dan vi kan bli­ve me­re ak­ti­ve i vo­res hver­dag. Han me­ner, at en gå­tur er den ab­so­lut nem­me­ste må­de at få rørt sig på.

»Stort set al­le kan få gla­e­de af at gå. Kan du ik­ke lø­be el­ler cyk­le, så kan du gå. Gang er den form for fy­sisk ak­ti­vi­tet, der er mu­lig for flest.«

For­de­len ved gang som mo­tions­form er, at det er en lav-in­ten­siv mo­tion, som til­la­der an­dre ak­ti­vi­te­ter, for­kla­rer han.

»Du kan hol­de et mø­de, mens du går. Du kan va­e­re so­ci­al, hvis du går sam­men med fa­mi­lie el­ler ven­ner, el­ler du kan lyt­te til en lyd­bog. Gang til­la­der pa­ral­lel-ak­ti­vi­te­ter, og det er en ka­em­pe for­del i en hek­tisk livs­stil som vo­res. Gang er en for­trin­lig må­de at slå fle­re flu­er med et sma­ek,« si­ger han.

Gå og bliv glad

Du gav­ner dit kredsløb, når du går. Men der sker og­så po­si­ti­ve ting i vo­res sind. Gang fri­gi­ver sig­nal­stof­fer­ne sero­to­nin og do­pa­min, der er vig­ti­ge, når det ga­el­der om at re­gu­le­re vo­res ap­pe­tit, søvn, se­xlyst og hukom­mel­se. Sam­ti­dig ud­lø­ses en­dor­fi­ner, som sam­ar­bej­der med re­cep­to­rer i hjer­nen, der bå­de re­du­ce­rer smer­te og for­bed­rer hu­mø­ret.

»Det er vel­do­ku­men­te­ret, at fy­sisk ak­ti­vi­tet er godt for din men­tale sund­hed. Li­der du af angst el­ler de­pres­sion, har fy­sisk ak­ti­vi­tet en me­get bredspek­t­ret ef­fekt. Sam­ti­dig ved vi, at fy­sisk ak­ti­vi­tet sti­mu­le­rer ind­la­e­rings­ev­nen. En­de­lig er gå­tu­ren ik­ke så be­la­sten­de for din krop som en lø­be­tur, for­di du ik­ke be­la­ster mus­k­ler og led, men al­li­ge­vel sti­mu­le­rer dem og din ba­lan­ce­ev­ne,« si­ger Jens Tro­el­sen.

Må­ske ta­en­ker du, at en gå­tur ik­ke bat­ter no­get i sid­ste en­de. Men bud­ska­bet fra Jens Tro­el­sen er, at gå­tu­ren er sta­er­kt un­der­vur­de­ret.

»Man­ge har sik­kert en men­tal bar­ri­e­re, for­di de ik­ke ser sig i stand til at kla­re en lø­be­tur. Hvis al­ter­na­ti­vet er, at du bli­ver i so­fa­en, så er gang en un­der­vur­de­ret mo­tions­form. Du må ik­ke ta­en­ke, at det ik­ke nyt­ter no­get. Du øger din ener­giomsa­et­ning, når du går, og selv små for­an­drin­ger ta­el­ler,« si­ger han.

Man­ge ser gang som en re­kre­a­tiv for­nø­jel­se. Alt­så at gå en tur i sko­ven i we­e­ken­den. Jens Tro­el­sen op­for­drer til, at vi og­så ta­en­ker gang som en trans­port­form.

»Ta­enk gå­tu­ren ind i din hver­dag, hvor du skal lø­se an­dre ting. Hvor­for ik­ke gå til ar­bej­de? Hold mø­de med kol­le­ger­ne, mens I går en tur. El­ler gå hen til kol­le­ga­en i den an­den en­de af hu­set i ste­det for at sen­de en e-mail. Kun fan­ta­si­en sa­et­ter gra­en­ser.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.