La­en­ge­re

BT - - TEMA -

Hjer­te­for­e­nin­gens mo­tions­eks­pert Mar­tin Wal­søe gi­ver go­de råd om, hvor­dan din gå­tur bli­ver god tra­e­ning. Uan­set om du cyk­ler, lø­ber el­ler går, be­stem­mer tre fak­to­rer, hvor me­get du får ud af din tra­e­ning. 1. Hvor of­te du tra­e­ner. 2. Hvor la­en­ge du tra­e­ner. 3. Hvor hårdt du tra­e­ner. »Hyp­pig­he­den er det al­ler­vig­tig­ste. Alt­så, at du over­ho­ve­det kom­mer i gang. Hvis det er for be­sva­er­ligt, ri­si­ke­rer du at fal­de fra. Gå­tu­ren har nog­le sta­er­ke for­de­le: Du kan i prin­cip­pet gå he­le døg­net rundt. Det er ik­ke dyrt. Du skal ik­ke ha­ve et gol­f­sa­et, fod­bold­støv­ler el­ler en dyr ra­cer­cy­kel. Og så er det let at kom­me i

gang,« si­ger Mar­tin Wal­søe. Og­så når det ga­el­der punkt 2, er det nemt at gå. »Du kan i prin­cip­pet gå, li­ge så la­en­ge du har lyst. Men er du ik­ke vant til at gå langt, skal du trap­pe lang­somt op for at und­gå ska­der.« Hvor hårdt du kan tra­e­ne, af­ha­en­ger af din form. »Er du i en mo­den al­der el­ler har du lidt for man­ge ki­lo på si­de­be­ne­ne, kan du sag­tens op­nå for­de­le ved at gå i 30 mi­nut­ter. Er du i god form, skal der me­re til. Husk at det hand­ler om, at du får pul­sen op og bli­ver for­pu­stet.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.