Der­for har vi D

BT - - DIG OG MIG -

Weekend - 22.10.2016 er er man­ge go­de grun­de til, at vi men­ne­sker har sex. Ud­over at det selv­føl­ge­lig er gan­ske rart...

Fak­tisk er der ik­ke så stor for­skel på ma­end og kvin­ders mo­ti­ver for at ha­ve sex, som man kun­ne tro.

På det ame­ri­kan­ske Uni­ver­si­ty of Te­xas i Austin un­der­søg­te Cin­dy M. Me­ston og David M. Buss til­ba­ge i 2005 år­sa­ger til, at hen­holds­vis ma­end og kvin­der har sex.

På bag­grund af sva­re­ne fra 500 ma­end og 1.000 kvin­der end­te for­sker­ne med to li­ster med 50 punk­ter over de mest al­min­de­li­ge år­sa­ger til, at vi dyr­ker sex.

Spørgs­må­let er in­ter­es­sant. Min op­le­vel­se, ba­se­ret på de par jeg mø­der i min prak­sis, er, at når seksu­a­li­te­ten dril­ler, har man of­te en ten­dens til at til­la­eg­ge sin part­ner for­skel­li­ge ne­ga­ti­ve mo­ti­ver for, hvor­for ved­kom­men­de har lyst – el­ler ik­ke har lyst.

Of­te er det fejl­ag­ti­ge mo­ti­ver, hvil­ket ska­ber kon­flik­ter og pro­ble­mer. Det er sja­el­dent rart at bli­ve skudt ne­ga­ti­ve in­ten­tio­ner i sko­e­ne, hvis man egent­lig ba­re sav­ner at va­e­re fy­sisk ta­et med sin part­ner.

Når jeg ta­ler med par om de man­ge for­skel­li­ge år­sa­ger, der kan va­e­re til, at de har sex, åb­ner sig tit en ny og me­get me­re nu­an­ce­ret ver­den for dem. Til stor gla­e­de og forun­dring.

En ver­den med en me­get stør­re for­stå­el­se for sig selv og ens egen seksu­a­li­tet, seksu­el­le ud­vik­ling, hi­sto­rie og po­ten­ti­a­le. Men og­så en stør­re for­stå­el­se for hin­an­den

År­sa­ger til sex

I na­tu­ren er det stort set al­tid for­plant­ning, det hand­ler om, når der dyr­kes sex. Men vi men­ne­sker er en del me­re kom­plek­se end det. Tit har vi lyst af an­dre grun­de, og of­te er grun­de­ne for­skel­l­li­ge fra gang til gang.

Nog­le gan­ge har man sex af én år­sag, an­dre gan­ge af en helt an­den. I en pe­ri­o­de af li­vet eks­pe­ri­men­te­rer man må­ske med nye seksu­el­le op­le­vel­ser, le­ger og ud­for­sker sit se­xliv og la­der li­der­lig­he­den ta­ge over. I an­dre pe­ri­o­der er det hen­gi­ven­he­den og de dy­be fø­lel­ser, der er i spil, f.eks. hvis man ven­ter sit før­ste barn sam­men. El­ler no­get helt tred­je.

Når man får øje på nu­an­cer­ne, bli­ver se­xli­vet of­te nem­me­re at for­stå og for­hol­de sig til. Plud­se­lig kan der op­stå sam­ta­ler uden for sove­va­e­rel­set om seksu­a­li­te­ten på en helt ny må­de.

Drop kas­se-ta­enk­ning

Lidt pop­pet kan man si­ge, at ma­end ik­ke kan put­tes i ’li­der­lig­heds-kategorien’, hvor de ba­re skal se et par bryster, og så er de klar til sex – når som helst og med hvem som helst. Og kvin­der kan ik­ke put­tes i ’Ka­er­lig­heds-sex-kategorien’, hvor der bå­de skal lys på bor­det, sø­de ord og to ti­mers mas­sa­ge til, før hun får lyst til sex. Det kan va­e­re godt at vi­de for man­den, der f.eks tviv­ler på sin egen ma­skuli­ni­tet, for­di han i en pe­ri­o­de ik­ke har lyst til sex p.g.a. egen li­der­lig­hed, men egent­lig blot øn­sker at be­ha­ge sin part­ner. El­ler for kvin­den, der i en sing­le-pe­ri­o­de dyr­ker en mas­se sex ude­luk­ken­de p.g.a. li­der­lig­hed, og plud­se­lig får det dår­ligt over sin egen op­før­sel, for så­dan ’op­fø­rer rig­ti­ge kvin­der sig ik­ke’. Det er be­fri­en­de og vi­dun­der­ligt, når ver­den bli­ver me­re nu­an­ce­ret end de kas­ser, vi har det med at prop­pe os selv og hin­an­den ned i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.