AKUT IND­LAGT

BT - - NYHEDER -

POLITISK PRES og tirs­dag i den­ne uge blev Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt smidt ud af DFs le­del­se, det så­kald­te ko­or­di­na­tions­ud­valg.

Skan­da­len er vok­set fra at hand­le om for­kert brug af støt­te­mid­ler fra EU til Mes­ser­s­ch­midts EU-kri­ti­ske par­ti, den tva­er­na­tio­na­le al­li­an­ce Meld på små 100.000 kro­ner, til po­ten­ti­elt at hand­le om mis­brug og even­tu­el svin­del til fle­re mil­li­o­ner kro­ner.

For to da­ge si­den med­del­te DF, at de vil­le be­ta­le na­e­sten en mil­li­on til­ba­ge, som var brugt uret­ma­es­sigt til re­pra­e­sen­ta­tion og ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med Dansk Fol­ke­par­ti og som nu ef­ter­for­skes af EUs re­vi­sions­en­hed Olaf. ik­ke alt er af­da­ek­ket Og skan­da­len ser langt­fra ud til at ha­ve top­pet. Det tid­li­ge­re DF-med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet Rik­ke Karl­son, der var skyld i, at sa­gen kom frem sid­ste år, for­di hun men­te, at den var gal med bog­fø­rin­gen, har Mor­ten nå­e­de hel­dig­vis at kø­re ind til si­den, hvor han selv sag­de, at han nok hav­de få­et et il­de­be­fin­den­de, det var et slags blackout, og så over­tog Dot rat­tet, og fik kørt hur­tigt til ska­destu­en i Hil­le­rød sagt til fle­re me­di­er, at langt­fra alt er af­da­ek­ket i sa­gen.

Lør­dag blev pres­set så an­gi­ve­ligt for me­get for Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, der el­lers var på vej for at slap­pe af i sit som­mer­hus med sin ka­e­re­ste, bak­kesan­ge­r­in­den Dot Wes­sman.

Iføl­ge DFs pres­se­chef Sø­ren Søn­der­gaard hav­de Mes­ser­s­ch­midt va­e­ret ’til­ta­gen­de dår­lig’ de sid­ste da­ge, og DFs nye grup­pe­for­mand i EU An­ders Vi­sti­sen hav­de sagt, at Mes­ser­s­ch­midt vir­ke­de syg og stres­set tid­li­ge­re lør­dag. I bilen på vej til som­mer­hu­set, hvor Mes­ser­s­ch­midt sad ved rat­tet, gik det da og­så galt.

Her hav­de Mes­ser­s­ch­midt kla­get over ho­ved­pi­ne, og plud­se­lig blev han fø­lel­ses­løs i ar­me og ben og fik sam­ti­dig tun­nel­syn.

»Det var rig­tig ube­ha­ge­ligt, som jeg har få­et det for­talt af Dot, der rin­ge­de til alarm­cen­tra­len,« si­ger Mes­ser­s­ch­midts pres­se­chef Kri­sti­an We­der­kin­ck til BT: Har det lidt bed­re »Mor­ten nå­e­de hel­dig­vis at kø­re ind til si­den, hvor han selv sag­de, at han nok hav­de få­et en il­de­be­fin­den­de, det var et slags blackout, og så over­tog Dot rat­tet og fik kørt hur­tigt til ska­destu­en i Hil­le­rød,« si­ger We­der­kin­ck, der forta­el­ler, at den 35-åri­ge po­li­ti­ker sta­dig var ’helt va­ek’ og ik­ke hav­de det godt, da We­der­kin­ck selv nå­e­de frem for at be­sø­ge Mes­ser­s­ch­midt på sy­ge­hu­set se­ne­re lør­dag:

»Dot har va­e­ret sam­men med Mor­ten he­le ti­den, og det se­ne­ste jeg har få­et at vi­de, er, at han lør­dag af­ten har det lidt bed­re,« forta­el­ler Kri­sti­an We­der­kin­ck til BT.

Den 35-åri­ge po­li­ti­ker er nu sy­ge­meldt på ube­stemt tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.