Var ta­et på at tra­ek­ke sig

BT - - NYHEDER -

AFSLØRING Da So­ci­al­mo­de­kra­tiets nu­va­e­ren­de for­mand Met­te Fre­de­rik­sens mor, Anet­te, i for­å­ret 2013 lå for dø­den, over­ve­je­de hun at tra­e­de til­ba­ge som mi­ni­ster for at pas­se hen­de hjem­me i den sid­ste tid. Det forta­el­ler den nu­va­e­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand til de to Ber­ling­s­ke-jour­na­li­ster Bent Wint­her og Pe­ter Bur­høi i po­rtra­et-bo­gen ’Met­te F.’, der er i hand­len fra på tirs­dag.

Den dra­sti­ske be­slut­ning om at tra­e­de til­ba­ge blev dog al­drig ført ud i li­vet. Ik­ke for­di hun skif­te­de me­ning, men for­di Anet­te Fre­de­rik­sens hel­bred i de føl­gen­de da­ge blev ha­stigt for­va­er­ret. Hun dø­de med fa­mi­li­en om­kring sig på Her­lev Ho­spi­tal i be­gyn­del­sen af maj.

Med si­ne 330 si­der gi­ver ’Met­te F.’ det før­ste sam­le­de per­son­li­ge og po­li­ti­ske po­rtra­et af den 38-åri­ge par­ti­for­mand, som li­ge nu har so­lid frem­gang i me­nings­må­lin­ger­ne og står til at bli­ve Dan­marks na­e­ste stats­mi­ni­ster.

Bo­gen be­skri­ver og­så hen­des po­li­ti­ske op- og ned­t­u­re, hold­nings­skift og kam­pe mod em­bedsva­er­ket. Et van­ske­ligt di­lem­ma Mo­de­rens syg­doms­for­løb sat­te Met­te Fre­de­rik­sen i et van­ske­ligt di­lem­ma. I for­å­ret 2013 var hun som be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster un­der et vold­somt pres fra fle­re si­der. Dag­pen­ge­sa­gen og la­e­rer­kon­flik­ten sled hårdt på hen­de, og for­hol­det til da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt og fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don var sa­er­de­les an­s­pa­endt.

Hun bad om lov til at ta­ge or­lov fra mi­ni­ste­ri­et, så hun kun­ne få sin mor hjem i de­res hus og pas­se hen­de i den sid­ste tid.

Men i Stats­mi­ni­ste­ri­et sva­re­de man, at den slags ord­nin­ger ik­ke ga­el­der for mi­ni­stre. Hun kun­ne der­i­mod godt bli­ve va­ek fra kon­to­ret i et styk­ke tid. Det stod hen­de frit for, og man vil­le for­sø­ge at da­ek­ke hen­de ind, så godt man kun­ne.

Met­te Fre­de­rik­sen øn­ske­de dog ik­ke at pja­ek­ke. Hun kun­ne sim­pelt­hen ik­ke få sig selv til det. Det stred mod hen­des nord­jy­ske plig­top­fyl­den­hed. Så hun blev på sin mi­ni­ster­post og holdt ud. Da mo­de­ren dø­de, af­ly­ste hun al­le mø­de­ak­ti­vi­te­ter i en uge.

Dis­se over­vej­el­ser har kun va­e­ret kendt af en sna­e­ver per­son­kreds, så hvor­for forta­el­le det nu?

»Jeg tror, det skyl­des, at hun nu har få­et det så me­get på af­stand, at det er mu­ligt for hen­de at forta­el­le det,« si­ger Bent Wint­her.

Bo­gen byg­ger på en ra­ek­ke in­ter­view med Met­te Fre­de­rik­sen samt em­beds­ma­end, po­li­ti­ke­re, fa­mi­lie og ven­ner. For­å­ret var af­gø­ren­de Den­ne del af forta­el­lin­gen la­eg­ger bo­gens ho­ved­per­son imid­ler­tid ik­ke si­ne eg­ne ord til, og det kan der va­e­re en for­kla­ring på.

»Hun er me­get pri­vat. In­gen tvivl om det. Det er ik­ke så­dan at hun har for­søgt at hol­de det skjult. Men det er re­le­vant at ta­ge med i bo­gen, for­di det kun­ne ha­ve aen­dret hen­des kar­ri­e­re, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og den po­li­ti­ske hi­sto­rie, hvis hun var trå­dt til­ba­ge,« si­ger Bent Wint­her.

Selv om Met­te Fre­de­rik­sen blev sid­den­de som mi­ni­ster, si­ger hen­des hånd­te­ring af for­lø­bet me­get om hen­de.

»He­le for­å­ret 2013 er en af­gø­ren­de pe­ri­o­de bå­de for Met­te Fre­de­rik­sen og for re­ge­rin­gen. Hun lig­ger i kon­flikt med re­ge­ring­s­top­pen om let­tel­sen af sel­skabs­skat­ten. Hun pra­e­sen­te­rer sin egen re­form af kon­tant­hja­el­pen. Hun står for ind­gre­bet i sko­le­kon­flik­ten, og 1. maj bli­ver Hel­le Thor­ning bom­bar­de­ret af vre­de til­hø­re­re på grund af for­rin­gel­sen af dag­pen­ge­ne. Sam­ti­dig med at Met­te Fre­de­rik­sen på det pro­fes­sio­nel­le plan er ud­sat for et stort pres, lig­ger hen­des mor dø­de­ligt syg og har ik­ke sa­er­lig langt igen. Det tvang hen­de til at tra­ef­fe et valg på et af­gø­ren­de tids­punkt i sit liv, og det sy­nes vi er en vig­tig til­fø­jel­se til bil­le­det af hen­de som men­ne­ske og som po­li­ti­ker,« si­ger Bent Wint­her.

»Når man la­e­ser bo­gen - isa­er de før­ste ka­pit­ler - for­står man, at Met­te Fre­de­rik­sen er et fa­mi­lie­men­ne­ske. Hun vil ger­ne ska­be en tryg ram­me om sin mand, si­ne børn og si­ne bedste­fora­el­dre. Fa­mi­li­en be­ty­der rig­tig me­get for hen­de. Un­der sin op­va­ekst be­tød hen­des mor rig­tig me­get for hen­de. Da moren bli­ver syg, til­si­ger hen­des op­dra­gel­se og moral, at hun skal ta­ge hen­de hjem og pas­se hen­de i den tid, hun har til­ba­ge. At det sker på et tids­punkt, hvor hun er ude i et vold­somt politisk stormvejr, sy­nes vi forta­el­ler en vig­tig po­in­te om hen­de bå­de som men­ne­ske og som top­po­li­ti­ker,« si­ger Bent Wint­her.

På grund af ef­ter­års­fe­rie har det ik­ke va­e­ret mu­ligt at tra­ef­fe Met­te Fre­de­rik­sen for en kom­men­tar til bo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.