Thor­ning af­skrev Met­te F.

BT - - NYHEDER -

ARVEFØLGEN Stod det til da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster og S-for­mand Hel­le Thor­ning-Sch­midt, var Met­te Fre­de­rik­sen ik­ke ble­vet hen­des ef­ter­føl­ger, da hun gik af ef­ter valg­ne­der­la­get i ju­ni sid­ste år. »Hel­le Thor­ning øn­ske­de mig ik­ke som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne,« si­ger Met­te Fre­de­rik­sen i dag.

Thor­nings fo­re­truk­ne kron­prins i par­ti­et var an­gi­ve­ligt par­tiets nu­va­e­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer.

Ved en re­ge­rings­ro­ka­de i au­gust 2013 blev han for­frem­met til for­svars­mi­ni­ster på be­kost­ning af Ni­ck Ha­ek­kerup, og det var for Met­te Fre­de­rik­sen et ty­de­ligt sig­nal om, at Thor­ning for­søg­te at kø­re en an­den i stil­ling som hen­des ef­ter­føl­ger, skri­ver jour­na­li­ster­ne Bent Wint­her og Pe­ter Bur­høi i den ny bog ’Met­te F.’.

I sid­ste en­de var Met­te Fre­de­rik­sen dog ik­ke så­dan at kom­me udenom. Hun hav­de bred op­bak­ning i al­le par­tiets kaf­fe­klub­ber på Bor­gen og var gra­es­rød­der­nes fo­re­truk­ne valg, og i sid­ste en­de indså Thor­ning, at det ik­ke nyt­te­de at pe­ge på an­dre.

Al­li­ge­vel holdt hun li­ge til det sid­ste Met­te Fre­de­rik­sen hen i uvis­hed og spa­en­ding.

Først på sel­ve val­gaf­te­nen 18. ju­ni 2015, og li­ge før Thor­ning selv gik på ta­ler­sto­len, fik Met­te Fre­de­rik­sen et praj om, at ti­den var kom­met. At det blev hen­de. Al­vor­li­ge stri­dig­he­der Thor­ning hav­de af­skre­vet Met­te Fre­de­rik­sen som for­mand­sem­ne ef­ter nog­le al­vor­li­ge stri­dig­he­der i 2013 om re­ge­rin­gens be­slut­ning om at let­te sel­skabs­skat­ten fra 25 til 22 pct.

Met­te Fre­de­rik­sen var imod skat­te­let­tel­sen. Det sam­me var par­tiets kon­ge­ma­ger, Hen­rik Sass Lar­sen, li­ge­som sto­re de­le af fol­ke­tings­grup­pen var det. Men fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don fik den trum­fet igen­nem, og det gav an­led­ning til nog­le vold­som­me gnid­nin­ger. Nyhe­den blev lan­ce­ret da­gen før, Met­te Fre­de­rik­sen som be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster skul­le frem­la­eg­ge en la­en­ge ven­tet re­form af kon­tant­hja­el­pen, og nu hed det sig, at folk på kon­tant­hja­elp skul­le be­ta­le for, at virk­som­he­der­ne kun­ne slip­pe bil­li­ge­re i skat.

Det måt­te hun ta­ge man­ge ta­esk for. Til gen­ga­eld sme­de­de hun en sta­erk al­li­an­ce med Hen­rik Sass Lar­sen.

For­hol­det til Thor­ning og Cory­don blev først tå­le­ligt igen i som­me­ren 2014, da Thor­ning var ta­et på at få en top­post i EU. Og det var Cory­don, som løs­ne­de op for spa­en­din­gen ved at til­ken­de­gi­ve, at han ik­ke gik rundt med en drøm om at bli­ve par­ti­for­mand. Fra det øje­blik var hun re­elt arv­ta­ge­ren.

Met­te Fre­de­rik­sen, 38 år, er for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Hun har bør­ne­ne Ida Fe­li­ne og Mag­ne med eks­man­den Erik Harr, som hun blev skilt fra for et par år si­den. Er ud­dan­net BA i ad­mi­ni­stra­tion og sam­funds­fag og ma­ster i Afri­kastu­di­er. Med­lem af Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et si­den 2001. Be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster 2011-2014 og ju­stits­mi­ni­ster 2014-2015. Op­vok­set i Aal­borg og bor i Bal­lerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.