’Da­nis­hes for Den­mark’

BT - - NYHEDER -

SATIRE en net­for­bin­del­se spre­der had, mi­stro og fal­ske fak­ta på in­ter­net­tet.

»Er du tra­et af ha­tespe­ech, af se­xis­me og in­to­le­ran­ce? Hja­elp dan­sker­ne med at gø­re en en­de på trol­de­ne,« jod­ler Trol­lTra­ce-di­rek­tø­ren.

In­ter­net­trol­de­ne får imid­ler­tid nys om pla­ner­ne og ka­ster de­res sam­le­de had på Dan­mark. In­den la­en­ge tror he­le ver­den, at Le­go fi­nan­si­e­rer Is­la­misk Stat, og kam­prå­bet ’Fuck Den­mark!’ bli­ver hver­mand­se­je. Mr. Gar­ri­son som Do­nald Trump I South Park har bør­ne­ne de­res hyr med selv­sam­me misk­mask af hadsk snak og for­drej­ning af fak­ta. Den al­tid usym­pa­ti­ske la­e­rer, Mr. Gar­ri­son, har be­slut­tet sig for at gå i valg­kamp mod Hil­lary Cl­in­ton på en bund af trol­de­skabt mi­s­in­for­ma­tion og had til kvin­der, til ’fre­aking Mus­lims’ og me­xi­ca­ne­re. Han er be­gyndt at bru­ge or­an­ge selv­bru­ner, som dri­ver i stri­ber ned ad an­sig­tet, og har adop­te­ret slo­ga­net ’Ma­ke Ame­ri­ca Gre­at Again’. Hvis det ly­der be­kendt, er det helt til­sig­tet. Er du tra­et af ha­tespe­ech, af se­xis­me og in­to­le­ran­ce? Hja­elp dan­sker­ne med at gø­re en en­de på trol­de­ne

Imens mista­en­kes dren­gen Eric Cart­man for at va­e­re en per­vers on­li­ne-trold, som har spredt uven­skab på sko­len. Cart­mans nye ka­e­re­ste, Hei­di, har imid­ler­tid hørt om Dan­mark, hvor blon­de, sta­er­kt ac­cent­tyn­ge­de men­ne­sker i rø­de og hvi­de drag­ter går rundt til ly­den af um­pa-bum­pa-mu­sik og for­sø­ger at be­ka­em­pe in­ter­net­trol­de­ne. Wi­e­ner­brød for Dan­mark Bør­ne­ne iva­er­ksa­et­ter der­for kampag­nen’Da­nis­hes for Den­mark’ – ’Wi­e­ner­brød for Dan­mark’ – for at ind­sam­le pen­ge til det lil­le nai­ve og for­had­te land. Hvor­dan det går, kan man føl­ge sa­e­so­nen ud.

South Park er skabt af Trey Par­ker og Matt Sto­ne i 1992 og le­ve­de i be­gyn­del­sen et suc­ces­rigt liv på det spa­e­de in­ter­net. Ide­en blev si­den købt og ud­vik­let til tv-se­rie af Co­me­dy Cen­tral, hvor den de­bu­te­re­de i 1997. Se­ri­en er bå­de be­rømt og be­ryg­tet for sin skar­pe og nå­des­lø­se satire over helt ak­tu­el­le be­gi­ven­he­der og per­so­ner. Og for sit sprog, som ik­ke er for jom­fru­e­li­ge ører.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.