Char­ter­fly kørt i gra­es­set

BT - - NYHEDER -

AF BANEN »Li­ge nu er det ha­va­ri­kom­mis­sio­nen, der kig­ger på sa­gen. De har få­et bil­le­der af fly­et, og det er de­res op­ga­ve at vur­de­re, hvad der nu skal ske. Det er så­dan, pro­ce­du­ren er,« sag­de luft­havns­chef Chri­sti­an Berg til Jyd­ske Vest­ky­sten ef­ter uhel­det.

185 pas­sa­ge­rer var klar til at dra­ge til Si­ci­li­en, da fly­et plud­se­lig fik sit na­e­se­hjul ud i gra­es­set og ik­ke kun­ne kom­me vi­de­re ved egen hja­elp, op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti til avi­sen. Der er in­gen mel­din­ger om per­sonska­de.

Si­tu­a­tio­nen be­tød, at der hver­ken kun­ne kom­me fly til el­ler fra luft­hav­nen, og blandt pas­sa­ge­rer­ne var fle­re sa­er­ligt be­rør­te af si­tu­a­tio­nen, og de fik kri­se­hja­elp.

Samt­li­ge fe­ri­e­ga­e­ster var kom­met om bord på fly­et, da uhel­det ske­te. De måt­te for­la­de fly­et i min­dre grup­per, så man var sik­re på, at det ik­ke tip­pe­de over. Tu­ren går vi­de­re Ef­ter fle­re ti­mers ven­ten i luft­hav­nen skul­le tu­ren ef­ter pla­nen gå til Han­nover, hvor et nyt fly vil­le let­te med kurs mod Si­ci­li­en klok­ken 01 nat­ten til i dag med de for­ment­lig no­get tra­et­te pas­sa­ge­rer. Iføl­ge en af pas­sa­ger­ne, Tom­my Pe­der­sen, var stem­nin­gen dog ri­me­lig god.

»Da jeg gik ind i fly­et, sag­de jeg til min ko­ne, at na­e­ste gang vi sti­ger ud, er det dej­lig varmt. Men det pas­se­de så ik­ke helt. Men vi er vant til at rej­se, så for os er det ik­ke så surt,« for­tal­te Tom­my Pe­der­sen i går til Jyd­ske Vest­ky­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.