Flem­m­ing Jen­sen brød med Jes­per Kle­in

BT - - NYHEDER -

VENSKAB i ar­men, mens jeg ta­enk­te på, hvor hel­dig jeg var med at stå ved si­den af så­dan et ge­ni. Men så var der an­dre af­te­ner, hvor jeg ta­enk­te: Hvor­dan fan­den får jeg ha­let den her hjem? Jeg vid­ste al­drig, hvil­ken af­ten jeg gik ind til,« si­ger Flem­m­ing Jen­sen og fort­sa­et­ter:

»Da jeg af­brød vo­res sam­ar­bej­de, hav­de Jes­per fuld for­stå­el­se for det og sag­de, at det og­så var for­fa­er­de­ligt og no­get lort. Men han for­stod godt, at jeg blev nødt til at gø­re det,« si­ger Flem­m­ing Jen­sen, der dog var i stand til at bi­be­hol­de ven­ska­bet med Jes­per Kle­in – et venskab, der rent fak­tisk blev end­nu ta­et­te­re fra 2002 til Jes­per Kle­ins død ni år se­ne­re.

»Der kom no­get po­si­tivt ud af det, for vi blev ved med at va­e­re ven­ner, og li­ge plud­se­lig be­gynd­te vi at se me­get me­re til hin­an­den, og vi be­gynd­te at rej­se sam­men. Indtil da var han en af mi­ne go­de ven­ner, nu blev han min bed­ste ven. Vi kom end­nu ta­et­te­re på hin­an­den,« si­ger Flem­m­ing Jen­sen, der i øje­blik­ket er på tur­né med fo­re­stil­lin­gen ’The Suns­hine Boys’, hvor han spil­ler sam­men med Waa­ge San­dø. Da jeg af­brød vo­res sam­ar­bej­de, hav­de Jes­per fuld for­stå­el­se for det og sag­de, at det og­så var for­fa­er­de­ligt og no­get lort. Men han for­stod godt, at jeg blev nødt til at gø­re det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.