’Hil­lary tør ik­ke tag

USA-VALG

BT - - NYHEDER -

har brug for Trump. Der ske­te ik­ke me­get un­der Ba­ra­ck Oba­ma. Og Hil­lary Cl­in­ton vil ba­re fort­sa­et­te i sam­me ril­le,« si­ger han. Frygt for det ukend­te Til­ba­ge i tra­e­hyt­ten ude i sko­ven – godt fem ki­lo­me­ter fra by­ens be­sked­ne cen­trum, har BTs ud­send­te lok­ket Viet­nam-ve­te­ran Jo­hn Vi­ck til at frem­vi­se si­ne to Purp­le Heart­me­dal­jer og hans ene Me­dal of Val­or – for hhv. at va­e­re ble­vet sår­et un­der kamp og for at ha­ve ud­vist ek­stra­or­di­na­ert mod.

Som man­ge an­dre ame­ri­kan­ske krigs­ve­te­ra­ner er Jo­hn Vi­ck først ik­ke me­get for at ta­le om sit lan­ge år i Viet­nams jung­le, hvor han var skar­p­skyt­te. Den 68-åri­ge pen­sio­nist har sta­dig til­ba­ge­ven­den­de ma­re­ridt om de ven­ner, der blev spra­engt i luf­ten og skudt om­kring ham.

Men iføl­ge Vi­ck selv er em­net in­di­rek­te ak­tu­elt i den igang­va­e­ren­de valg­kamp.

»Jeg er født og op­vok­set i det­te om­rå­de. Jeg har bo­et i det her hus si­den 1976. Min fa­mi­lie stem­te re­pu­bli­kansk. Og det var ti­den i mi­li­ta­e­ret og min uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, der ud­vi­de­de min ho­ri­sont og gav mig min ak­tu­el­le po­li­ti­ske hold­ning. Man­ge af Trump-va­el­ger­ne har al­drig va­e­ret uden for vo­res lil­le­bit­te om­rå­de. De ene­ste sor­te ame­ri­ka­ne­re, de har set, er på tv og i film. Folk er ban­ge for dét, de ik­ke ken­der. Og der­for er det let at skra­em­me folk i At­lan­ta. Jeg var hel­dig nok til at slip­pe ud. I mi­li­ta­e­ret ka­em­pe­de jeg si­de om si­de med asi­a­ti­ske ame­ri­ka­ne­re og sor­te ame­ri­ka­ne­re. De sked og dø­de li­ge­som os hvi­de ame­ri­ka­ne­re. Og der­for ka­em­per jeg hver ene­ste dag en hård kamp for ba­re at over­be­vi­se én el­ler må­ske to af mi­ne na­bo­er. Jeg tror ik­ke la­en­ge­re på, at jeg kan aen­dre det helt sto­re. Men jeg kan i hvert fald brok­ke mig. Min søn si­ger, at jeg skal va­e­re lidt me­re diplo­ma­tisk i min ar­gu­men­ta­tion. Men jeg er 68 år gam­mel, så det har jeg sim­pelt­hen ik­ke tid til, ha-ha,« si­ger han. Hil­lary er en for­bry­der Jo­hn Vi­ck ved godt, at det er de fa­er­re­ste Trump-va­el­ge­re, der kan ’om­ven­des’. Og på vej hjem kør­te BT for­bi én af dis­se.

I for­ha­ven har Ja­mes Ha­milt­on så­le­des la­vet sit eget ka­em­pe skilt, der er stab­let op på en lad­vogn og han­ket på en lil­le ha­ve­trak­tor. Og her bli­ver der ik­ke lagt fin­gre imel­lem.

’Stem på Trump, stop al im­mi­gra­tion og red vo­res fol­ke­pen­sion’ står der bl.a. på Ha­milt­ons skilt.

Og selv­om den selv­sta­en­di­ge elek­tri­ker Ja­mes Ha­milt­on ik­ke vil fo­to­gra­fe­res, så vil han ger­ne snak­ke lidt.

»Jeg sto­ler ik­ke på pres­sen,« be­gyn­der Ha­milt­on i fuld over­ens­stem­mel­se med Trumps ad­vars­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.