Af­slø­rer Trumps lu­ske­de tri­ck

BT - - NYHEDER -

DATINGFORSØG Ske­let­ter­ne er de se­ne­ste uger va­el­tet ud af ska­bet for re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump, som har få­et hård kri­tik for sin be­hand­ling af kvin­der. Og nu står en ny og langt me­re be­rømt kvin­de frem med ube­ha­ge­li­ge hi­sto­ri­er om for­ret­nings­man­den. Hol­lywood-sku­e­spil­le­ren Sal­ma Hay­ek ga­e­ste­de fre­dag ra­dios­howet ’El Show del Man­dril’ på den spansk­ta­len­de ra­di­o­ka­nal Ra­dio Cen­tro 93.9, og her for­tal­te hun om sit før­ste mø­de med Do­nald Trump til­ba­ge i halv­fem­ser­ne, skri­ver BuzzFe­ed.

Og iføl­ge Sal­ma Hay­ek tog pra­esi­dent­kan­di­da­ten lu­ske­de me­to­der i brug for at lok­ke hen­de med på en da­te.

»Da jeg mød­te ham, hav­de jeg en ka­e­re­ste, og han for­søg­te at bli­ve ven­ner med ham for at få mit te­le­fon­num­mer. Han fik mit num­mer, og han vil­le rin­ge for at in­vi­te­re mig ud,« for­tal­te Sal­ma Hay­ek i in­ter­viewet. Skru­e­de bis­sen på Hun var dog kke in­ter­es­se­ret i at gå ud med Trump – hel­ler ik­ke hvis hun hav­de va­e­ret sing­le.

Men af­sla­get fik Do­nald Trump til at skrue bis­sen på. Iføl­ge Sal­ma Hay­ek kon­tak­te­de mil­li­ar­da­e­ren me­di­et Na­tio­nal Enqui­rer for at plan­te en hi­sto­rie om hen­de.

»Der stod, at jeg ik­ke vil­le gå ud med ham, for­di jeg var for lav,« for­tal­te Sal­ma Hay­ek.

Ef­ter­føl­gen­de kon­tak­te Do­nald Trump sku­e­spil­le­ren og lod som om, en an­den hav­de plan­tet hi­sto­ri­en. Men den hop­pe­de hun ik­ke på.

»Han tro­e­de, at jeg vil­le gå ud med ham, så folk ik­ke skul­le tro, at det var grun­den til, han ik­ke vil­le gå ud med mig,« lød det fra Sal­ma Hay­ek, der har med­delt, at hun stem­mer på Hil­lary Cl­in­ton ved pra­esi­dentval­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.