Dan er man­den i mit liv

BT - - NYHEDER -

KAERLIGHED

»Vi har valgt at kø­be et som­mer­hus sam­men. Det lig­ger på et vi­dun­der­ligt na­tur­sted,« forta­el­ler Lau­ra Bach med strå­len­de øj­ne til BT.

Den blon­de sku­e­spil­ler, der isa­er er kendt for TV2-se­ri­en ’Den som dra­e­ber’, har søn­nen Eli­as på 10 år fra for­hol­det med sku­e­spil­ler og san­ger Jep­pe Gon­dolf. Når Lau­ra Bach har sin søn hver an­den uge, bor de to al­tid i hen­des lej­lig­hed, så Eli­as er ta­et på sin sko­le. Men når søn­nen er hos sin far, er Lau­ra Bach hjem­me hos Dan Jør­gen­sen. For det sta­dig ny­fo­rel­ske­de, men og­så trav­le par vil ger­ne va­e­re sam­men så me­get som mu­ligt.

»Dan kom­mer og­så ud til Eli­as og mig,« forta­el­ler hun. Min klip­pe BT mø­der par­ret i ’Vild med dans’stu­di­et fre­dag af­ten, ef­ter ka­me­ra­er­ne er sluk­ket. Som de fo­re­gå­en­de fem fre­da­ge har Dan Jør­gen­sen sid­det rysten­de nervøs en­ten i stu­di­et el­ler for­an fjern­sy­net og sendt sms’er, så ka­e­re­sten kun­ne dan­se vi­de­re sam­men med Mi­cha­el Ole­sen.

»Dan er min klip­pe. Slut, fa­er­dig. Hvis ik­ke det var for Dan, vil­le jeg på in­gen må­de va­e­re i stand til det, jeg er. Han er der he­le ti­den,« ly­der Når man ved helt ned i bun­den af sit hjer­te og ma­ve, at man har fun­det man­den i sit liv, så er man nok lidt rundt­os­set fo­rel­sket det in­der­ligt fra Lau­ra Bach.

Par­ret mød­te hin­an­den gen­nem fa­el­les ven­ner. Selv om in­gen af ven­ner­ne var truk­ket i Kir­sten Gif­tek­niv-kla­e­der, klik­ke­de det øje­blik­ke­ligt mel­lem sku­e­spil­le­ren og po­li­ti­ke­ren, der hur­tigt fandt ud af, at de de­ler in­ter­es­ser – og hu­mor.

»Jeg har al­drig kendt no­gen, der har få­et mig til at gri­ne så me­get, som Lau­ra gør,« si­ger Dan Jør­gen­sen og tryk­ker igen sin ka­e­re­ste ka­er­ligt ind til sig, så in­gen kan va­e­re i tvivl om, at de er fo­rel­ske­de som te­e­na­ge­re.

»Når man ved helt ned i bun­den af sit hjer­te og ma­ve, at man har fun­det man­den i sit liv, så er man nok lidt rundt­os­set fo­rel­sket,« er­kla­e­rer Lau­ra Bach og klap­per ka­er­ligt Dan Jør­gen­sens lår imens.

»Det kan jeg skri­ve un­der på,« ly­der det øje­blik­ke­ligt fra Dan Jør­gen­sen.

Par­rets nye fa­el­les pa­ra­dis lig­ger ved Isefjor­den i Nord­ve­stsja­el­land og har ud­sigt til mar­ker og skov. Det pas­ser per­fekt til de to na­tu­rel­ske­re. Fug­le-nør­der For når So­ci­al­de­mo­kra­tiets ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer la­eg­ger Chri­sti­ans­borgs tyk­ke mu­re og tun­ge for­hand­lin­ger bag sig, er han i åre­vis ta­get ud i na­tu­ren og har sat kik­ker­ten for øj­ne­ne for at stu­de­re fug­le. Men nu er han ik­ke la­en­ge­re ale­ne om sin pas­sion.

»I be­gyn­del­sen tro­e­de jeg fak­tisk, at Lau­ra ba­re lod som om, hun syn­tes, det var spa­en­den­de, for­di hun var vild med mig. Men hun er fak­tisk en fug­le-nørd. Så vi pas­ser godt sam­men,« si­ger Dan Jør­gen­sen og gri­ner bredt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.