Død,

BT be­søg­te i går den år­li­ge Fan­ta­sy Bog­mes­se på Her­lufsholm Kostsko­le. Det end­te blo­digt

BT - - NYHEDER -

UHYGGE blandt an­det tv, film, te­a­ter og mu­sik­vi­deo­er.

Og det skul­le se­ne­re vi­se sig ik­ke at va­e­re en over­dri­vel­se. Før­ste del af se­an­cen gik så­le­des ud på at la­eg­ge bun­den til det, der i sid­ste en­de skul­le mun­de ud i én stor fla­en­ge på tva­ers af ven­stre si­de af an­sig­tet. Det be­tød, at et tykt lag voks på in­si­ste­ren­de vis blev mas­se­ret godt og grun­digt ind i hu­den. He­le vej­en fra øre til na­e­se. Godt for bør­ne­ne »Jeg tror på, at børn har rig­tig godt af selv at op­le­ve, hvor­dan de her spe­ci­al ef­fects rent fak­tisk bli­ver la­vet. I dag kan man jo ik­ke for­hin­dre børn i at stø­de på uhyg­ge­li­ge film i fjern­sy­net el­ler på net­tet. Men hvis man først har set, hvor­dan det i vir­ke­lig­he­den fo­re­går, så er det må­ske ik­ke så uhyg­ge­ligt la­en­ge­re,« lød det imens fra Ja­nus Vint­her.

Vok­sen blev lagt, og så kom tu­ren til te­a­ter­blo­det og smin­ken. An­sig­tet blev gen­tag­ne gan­ge dup­pet med en blo­dig svamp, in­den Ja­nus Vint­her greb til pens­len for at på­fø­re det kun­sti­ge blod rundt om øjet. Det he­le fo­re­gik i et lidt foru­ro­li­gen­de tem­po, når man nu en­gang selv hav­de lagt an­sigt til ud­fol­del­ser­ne. Men Ja­nus Vint­her for­sik­re­de un­der­vejs, at det he­le er gan­ske ufar­ligt. Far­ligt ser det dog al­li­ge­vel ud, da han godt 10-15 min. se­ne­re plud­se­lig slip­per pens­len.

»Nu er du fa­er­dig,« ly­der det, hvor­ef­ter un­der­teg­ne­de blev over­rakt et lil­le spejl.

Først her kan det ved selv­syn kon­sta­te­res, at BTs ud­send­te repor­ter vit­ter­ligt lig­ne­de et of­fer for na­er­kon­takt med et brutalt slag­vå­ben fra mid­delal­de­ren.

»Hov, jeg glem­te vist li­ge at forta­el­le dig, at det ik­ke kan va­skes af igen,« ly­der det en anel­se for un­der­spil­let fra Ja­nus Vint­her, som en spø­gen­de af­slut­nings­replik til Dan­marks ube­stridt mest fan­ta­si­ful­de og blo­di­ge bog­mes­se. Du kom­mer til at lig­ne en, der har få­et en mor­gen­stjer­ne i ho­ve­d­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.