... men vi drik­ker alt for me­get

BT - - NYHE­DER -

GODT OG SKIDT Rent vand og sa­ni­tet i top gør Dan­mark til et af de sun­de­ste lan­de i ver­den at le­ve i. Dan­mark lig­ger på en sam­let 16. plads i en op­gø­rel­se over 188 lan­des sund­hed. Det skri­ver et hold af in­ter­na­tio­na­le for­ske­re i en rap­port fra slut­nin­gen af sep­tem­ber. Rap­por­ten har til for­mål at over­vå­ge ud­vik­lin­gen i glo­bal sund­hed i for­hold til FNs ud­vik­lings­mål for ba­e­re­dyg­tig­hed frem mod 2030. »Hvis man sam­men­lig­ner med re­sten af ver­den, så lig­ger vi ret godt til blandt top­pen med rent vand og sa­ni­tet.« Det vur­de­rer lek­tor og for­sker ved In­sti­tut for Fol­kes­und­hed på Aar­hus Uni­ver­si­tet Kim Mo­es­gaard Iburg. Han er én ud af de 1.800 for­ske­re på ver­dens­plan, der bi­dra­ger til forsk­nings­pro­jek­tet Glo­bal Bur­den of Di­sea­se Stu­dy, som står bag rap­por­ten. På før­ste­plad­sen fin­der man Island, der er et for­bil­le­de for ver­den på sund­heds­om­rå­det, hvis man spør­ger Kim Mo­es­gaard Iburg. »Isa­er hvis man kig­ger på bør­ne­dø­de­lig­he­den, som er ek­stremt lav, bå­de for un­der fe­mårs­dø­de­lig­he­den og for ny­fød­te. Men her er Dan­mark fak­tisk og­så godt med,« for­kla­rer han.

På ti ud af 33 pa­ra­me­tre sco­rer Dan­mark topka­rak­ter, men der er og­så en ra­ek­ke om­rå­der, hvor dan­sker­ne hal­ter ef­ter.

»Der, hvor Dan­mark lig­ger la­engst fra at nå 2030-må­le­ne, er på over­va­egt hos børn i al­de­ren to til fi­re år, selv­mord, ryg­ning og al­ko­hol,« for­kla­rer Kim Mo­es­gaard Iburg.

Isa­er på al­ko­ho­l­om­rå­det har Dan­mark et ar­bej­de at gø­re. Her sco­rer vi la­vest af al­le i top 30 på sund­heds­rang­li­sten, og på ver­dens­plan sco­rer kun Østrig, Mol­d­ova, Ukrai­ne, Rusland og Hvi­derusland la­ve­re end Dan­mark.

Den dan­ske al­ko­holkul­tur gi­ver an­led­ning til be­kym­ring hos pro­jek­t­di­rek­tø­ren for Forsk­nings­en­he­den for Kli­nisk Al­ko­hol­forsk­ning ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Anet­te Sø­gaard Ni­el­sen.

»Det er helt ube­gri­be­ligt, at vi sta­dig ik­ke har en al­ders­gra­en­se på 18 år for køb af al­ko­hol. Men man­ge års fo­kus be­ty­der en­de­lig, at det så småt går i den rig­ti­ge ret­ning, og det gla­e­der vi os jo over.«

Anet­te Sø­gaard Ni­el­sen pe­ger på sam­men­stø­det mel­lem den dan­ske og den sy­d­eu­ro­pa­ei­ske al­ko­holkul­tur op gen­nem 60er­ne og 70er­ne som ro­den til det vold­som­me for­brug i Dan­mark.

»Dan­sker­ne op­da­ge­de, at man kun­ne drik­ke al­ko­hol til hver­dag, men det be­tød ik­ke, at vi holdt op Det er helt ube­gri­be­ligt, at vi sta­dig ik­ke har en al­ders­gra­en­se på 18 år for køb af al­ko­hol. Men man­ge års fo­kus be­ty­der en­de­lig, at det så småt går i den rig­ti­ge ret­ning, og det gla­e­der vi os jo over med at drik­ke os i heg­net, som vi har gjort i den nor­di­ske kul­tur, hvor man drak sja­el­dent, men me­get.«

Ud­vik­lin­gen går dog i den rig­ti­ge ret­ning, og al­ko­hol­for­bru­get er da­len­de. Fore­byg­gel­sen er be­gyndt at lyk­kes, og ni­veau­et på be­hand­lin­gen af al­ko­hol­mis­brug er og­så højt.

Al­ko­hol­de­bu­ten fo­re­kom­mer se­ne­re og se­ne­re for de un­ge. Men dan­sker­ne er dog sta­dig dem, der be­gyn­der med at ind­ta­ge al­ko­hol tid­ligst. Det forta­el­ler Anet­te Sø­gaard Ni­el­sen.

»Det er der­for vig­tigt, at vi nu bli­ver ved med at ha­ve fo­kus på al­ko­hol, så vi kan kom­me på ni­veau med de lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.