Me­d­ar­bej­de­re forta­el­ler om fi­f­le­ri­er og ulov­lig­he­der i an­delskas­se

BT - - NYHEDER -

Me­get lem­fa­el­dig kre­dit­po­li­tik, fi­f­le­ri­er og ulov­lig­he­der, sty­ret af re­la­tio­ner og ven­ne­tje­ne­ster. Så­dan stod det iføl­ge to tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re til i An­delskas­sen JAK i Lø­ve­ga­de i Sla­gel­se, indtil den man­ge­åri­ge di­rek­tør Wol­mer Møl­ler blev fy­ret, og pen­ge­in­sti­tut­tet over­ta­get af sta­tens skral­des­pands­sel­skab Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet. Det skri­ver Sja­el­land­ske.

De to, El­se­beth Hansen Sand­ved og Sig­vald Jen­sen Lø­ve, forta­el­ler i Fi­nans­for­bun­dets blad Ma­ga­si­net Fi­nans om de­res tid i an­delskas­sen. Her fun­ge­re­de de i en pe­ri­o­de som så­kald­te whi­st­le­blowe­re, der ind­sam­le­de ma­te­ri­a­le til ban­kens re­vi­sion. Ma­te­ri­a­le, der til slut end­te med, at Fi­nan­stil­sy­net sid­ste år tvang an­delskas­sens be­sty­rel­se til at fy­re di­rek­tør Wol­mer Møl­ler, der har le­det an­delskas­sen i 30 år.

De to kan blandt an­det forta­el­le om en stort set ik­ke ek­si­ste­ren­de kre­dit­vur­de­ring af kun­der og om be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der var »fed­tet« ind med sto­re lån og kre­dit­ter, så de hav­de per­son­li­ge in­ter­es­ser i at hol­de »ski­bet fly­den­de med al­le mid­ler«.

Wol­mer Møl­ler har en gan­ske an­den ud­la­eg­ning af sa­gen:

»Whi­st­le­blowe­re er til­sy­ne­la­den­de nu­ti­dens hel­te, men det er nød­ven­digt, hvis der skal kom­me no­get godt ud af det, at den, der fløjter, fløjter rent og ik­ke falsk, og at den, der mod­ta­ger fløjtet, ik­ke er to­ne­døv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.