Al­der­dom

BT - - NYHEDER -

Et ud­pluk af de for­skel­li­ge pri­va­te pen­sions­ord­nin­ger, du bør over­ve­je sam­men med din ar­bejds­gi­ver­ord­ning og fol­ke­pen­sion Liv­ren­te­pen­sion En livsva­rig liv­ren­te­pen­sion pas­ser til os al­le uan­set ind­komst. Hvis din liv­ren­te op­ret­tes via din ar­bejds­gi­ver, får du fuldt skat­te­fradrag for di­ne ind­be­ta­lin­ger i ind­be­ta­ling­s­år­et. Hvis du der­i­mod har op­ret­tet den via din bank el­ler dit pen­sions­sel­skab, af­ha­en­ger dit fradrag af, hvor me­get du ind­be­ta­ler til ord­nin­gen – og hvor la­en­ge. Pen­ge­ne ud­be­ta­les, så la­en­ge du le­ver. Men du skal be­ta­le skat af ud­be­ta­lin­ger­ne. Du kan tid­ligst få din op­spa­ring ud­be­talt, når du er mel­lem 60 og 63 år. Du kan med for­del kom­bi­ne­re liv­ren­te­pen­sion med bå­de al­ders­op­spa­ring og ra­te­pen­sion, hvis det pas­ser til di­ne be­hov. Va­er op­ma­er­k­som på, at du med en liv­ren­te­pen­sion bli­ver modreg­net i fol­ke­pen­sio­nens til­la­egs­pen­sion. Hvis du dør, bort­fal­der liv­ren­ten – og­så for di­ne på­rø­ren­de. fo­re­ta­get for For­sik­ring og Pen­sion. Og har du haft man­ge tids­be­gra­en­se­de stil­lin­ger el­ler va­e­ret på or­lov i de­le af dit ar­bejds­liv, er det langt­fra sik­kert, at en ar­bejds­gi­ver­ord­ning slår til. Det skyl­des, at du ty­pisk kun ind­be­ta­ler til ord­nin­gen som fuld­tids­an­sat.

Spe­ci­elt de an­sat­te i ho­tel- og re­stau­ra­tions­bran­chen og ren­gø­rings­bran­chen er uden en ar­bejds­gi­ver­pen­sion. Hvis de sam­ti­dig hel­ler ik­ke har en pri­vat pen­sion, ri­si­ke­rer de at bli­ve øko­no­misk ri­stet, for­kla­rer An­ne Sei­er­sen.

»Så har man kun sin fol­ke­pen­sion at le­ve af, og så er man ik­ke godt stil­let,« forta­el­ler hun. En god tom­mel­finger­re­gel En tom­mel­finger­re­gel si­ger, at det er en god idé at be­ta­le 70 pro­cent af den ind­ta­egt, man hav­de, før man for­lod ar­bejds­mar­ke­det, ind i pen­sion. Op­hø­ren­de liv­ren­te Den op­hø­ren­de liv­ren­te min­der til for­veks­ling om en ra­te­pen­sion. Det, de har til­fa­el­les, er et ind­be­ta­lings­loft på 52.400 kro­ner (2016). Pen­ge­ne ud­be­ta­les i må­ned­li­ge be­løb i mindst 10 år. Du be­ta­ler skat af ud­be­ta­lin­ger­ne. Ra­te­pen­sion Hvis du vil ha­ve en hø­je­re ud­be­ta­ling i di­ne før­ste pen­sions­år, kan det va­e­re en god idé at kig­ge på en ra­te­pen­sion. Ra­te­pen­sion kan man la­eg­ge oven på sin liv­ren­te­pen­sion i de 10 til 25 år, hvor den kan kom­me til ud­be­ta­ling. Ind­be­ta­lings­lof­tet er på 52.400 kro­ner (2016), og den bli­ver modreg­net i de of­fent­li­ge ydel­ser, du måt­te få. Din ra­te­pen­sion bli­ver ty­pisk ud­be­talt til di­ne ef­ter­lad­te, hvis du skul­le dø, in­den du får gavn af pen­sio­nen. Ud­be­ta­lin­gen kan tid­ligst be­gyn­de, når du er mel­lem 60 og 63 år, og skal se­ne­st be­gyn­de, når du er mel­lem 75 og 78 år. Al­ders­op­spa­ring Af­lø­ste ka­pi­tal­pen­sio­nen i 2013. Al­ders­op­spa­rin­gen er en pen­sion, du som pen­sions­kun­de kan op­ret­te, indtil du bli­ver 75 til 78 år. Ind­be­ta­lings­lof­tet er på 28.900 kro­ner i 2016. I 2017 sti­ger det til 29.600 kro­ner. Du har ik­ke et skat­te­fradrag for ind­be­ta­lin­gen, men ud­be­ta­lin­gen er skat­te­fri. Den bli­ver ud­be­talt som et en­gangs­be­løb, som du tid­ligst kan få ud­be­talt fem år før din fol­ke­pen­sions­al­der og se­ne­st 15 år ef­ter pen­sions­ud­be­ta­lings­al­de­ren. Al­ders­op­spa­rin­gen bli­ver ik­ke modreg­net de of­fent­li­ge ydel­ser. Men det er de fa­er­re­ste klar over. Og sa­er­li­ge fag­grup­per har sja­el­dent pen­sions­op­spa­ring på net­hin­den i hver­da­gens trum­me­rum. pro­cent spa­rer ik­ke me­re op end det, de er for­plig­tet til

En kort­la­eg­ning, som For­sik­ring og Pen­sion har la­vet for Avi­sen.dk, vi­ser, at kun hver tred­je fag­la­er­te klik­ker sig ind på hjem­mesi­den Pen­sions­In­fo.dk, hvor man kan bli­ve klo­ge­re på si­ne pen­sions­for­hold. Blandt de ufag­la­er­te er det kun 18 pro­cent, der be­sø­ger si­den. I for­vej­en la­eg­ger sosu­er, hånd­va­er­ke­re og an­dre ufag­la­er­te fa­er­re pen­ge til si­de til de­res tred­je al­der end de me­re velstil­le­de dan­ske­re.

Hos TopDan­mark hå­ber man, at Pen­sions­da­gen kan va­e­re med til at ska­be en stør­re in­ter­es­se for pen­sions­op­spa­ring. Og­så hos de dan­ske­re, der sja­el­dent ska­en­ker pen­sion en tan­ke.

»Først og frem­mest hand­ler det om at gø­re dan­sker­ne op­ma­er­k­som­me på, hvor vig­tigt det er at tjek­ke si­ne pen­sions­for­hold en gang imel­lem. Det kan man pas­sen­de gø­re på na­e­ste søn­dag, hvor vi sid­der klar ved te­le­fo­nen,« si­ger Jør­gen Lan­ger­gaard, kom­mu­ni­ka­tions­chef i TopDan­mark.

Iføl­ge For­sik­ring og Pen­sion var der i 2014 344.755 per­so­ner i al­de­ren 25-59, der ik­ke hav­de en pen­sions­op­spa­ring – hver­ken en ar­bejds­gi­ver­pen­sion el­ler en pri­vat pen­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.