Gym­na­sie­ven­ner si­ger far­vel

BT - - NYHEDER -

an­den klas­se­kam­me­rat har delt et digt, som hun af­slut­ter med: ’Hvil i fred ka­e­re Sa­lim. Du vil al­tid va­e­re i vo­res tan­ker’. Fle­re ven­ner og klas­se­ka­me­ra­ter har kom­men­te­ret med knu­ste hjer­te. En kil­de forta­el­ler til BT, at den un­ge fyr, der over­le­ve­de uhel­det, gik i klas­se med Sa­lim El­ha­jji på Syd­ky­stens Gym­na­si­um. Han har og­så i man­ge år spil­let fod­bold i Al­bert­slund IF. Klub­ben har på de­res Fa­ce­book­si­de delt et op­slag om ulyk­ken. Hans tid­li­ge­re hold skul­le lør­dag spil­le en vig­tig kamp og blev på trods af chok­ket over, at de­res tid­li­ge­re klubkam­me­rat lå i ko­ma, eni­ge om at gen­nem­fø­re kam­pen: ’I mor­gen skal der ik­ke blot ka­em­pes for 3 po­int, men for al­le 4 in­vol­ve­ret i ulyk­ken!’, skri­ver de på Fa­ce­book. Klubkam­me­rat i bed­ring Se­ne­re lør­dag kun­ne Al­bert­slund IF på sin Fa­ce­book-si­de med­dele, at de­res tid­li­ge­re klubkam­me­rat var våg­net af ko­ma og ser ud til at kom­me sig. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt for BT at få det be­kra­ef­tet hos Kø­ben­havns Po­li­ti in­den de­ad­li­ne.

Det er ik­ke før­ste gang, at en so­lou­lyk­ke på Vi­ger­s­lev Al­lé har ko­stet un­ge liv. Kun få hund­re­de me­ter fra ulyk­kes­ste­det drø­ne­de to un­ge fy­re i 2012 ind i et trae med 120 km i ti­men. Hver­ken den 22-åri­ge fø­rer el­ler hans kam­me­rat på 20 år over­le­ve­de den­gang den vold­som­me ulyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.