Øst- og ve­st­dan­ske­re har over­ra­sken­de ens ge­ner

BT - - NYHEDER -

For­skel­len på en jy­de og en sja­el­la­en­der stik­ker ik­ke me­get dy­be­re end kul­tur og di­a­lekt. For et­ni­ske dan­ske­re er så ge­ne­tisk ens, at mo­der­ne gen­tek­no­lo­gi stort set ik­ke kan skel­ne, hvor i lan­det de er fra. Det vi­ser et genstu­die på 800 dan­ske gym­na­sie­e­le­ver fra blandt an­det Aar­hus Uni­ver­si­tet.

»Jeg hav­de nok reg­net med, at der var lidt me­re for­skel, men vi kan ba­re ik­ke rig­tig se for­skel på folk,« si­ger lek­tor Tho­mas Mail­und fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

For at und­gå ’støj’ i ana­ly­sen fra de sid­ste to ge­ne­ra­tio­ners ind­van­dring fo­ku­se­re­de for­sker­ne på dna fra cir­ka 400 ele­ver, som hav­de fi­re bedste­fora­el­dre født i Dan­mark.

Og med det nye stu­die kon­klu­de­rer de, at dan­sker­ne fak­tisk er me­re ens end selv isla­en­din­ge, der og­så er kendt for at va­e­re me­get ge­ne­tisk ens­ar­te­de. Kun kul­tu­rel­le for­skel­le Så selv om den dan­ske be­folk­ning ik­ke har flyt­tet sig ret me­get i hver ge­ne­ra­tion, så vi­ser det sig, at den smu­le be­va­e­gel­se, der har va­e­ret, al­li­ge­vel har va­e­ret nok til, at vi er ble­vet ae­l­tet rundt på tva­ers af kon­ge­ri­get og mel­lem by og land.

»Vi kan jo godt gå og si­ge, at der er en ka­em­pe for­skel på en jy­de og en sja­el­la­en­der, men den er alt­så kul­tu­rel. Vi kan ik­ke fin­de no­gen gen­test for at kom­me fra Sja­el­land,« fast­slår Tho­mas Mail­und.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.