T

BT - - SØNDAG -

ag en dyb indån­ding. Pust ud. Ro på. Nu er du på lan­det. Her er he­de, fjord, hav, køb­mand, for­sam­lings­hus, fol­ke­sko­le, ori­gi­na­ler, pen­sio­ni­ster og ildsja­e­le. Med an­dre ord er der fa­el­les­skab, som blandt an­det be­ty­der na­er­va­er, sam­men­hold og en mu­lig­hed for det stil­le liv i årets lands­by, men til hvil­ken pris? Med en repor­ter i fel­ten, der, trods en op­va­ekst i et lig­nen­de lands­by­sam­fund, de sid­ste ot­te år har indån­det bi­los og druk­ket ita­li­ensk kaf­fe på Nør­re­bro i Kø­ben­havn, spør­ger BT, hvad kan lands­by­li­vet til­by­de en stor­by­bo? BT un­der­sø­ger Tre­kro­ner­om­rå­det i Jam­mer­bugt Kom­mu­ne, der da­ek­ker lands­by­er­ne Bej­strup, Tre­kro­ner, Ha­ver­s­lev, Bon­derup, Man­strup og Skra­em, som alt i alt har om­kring 1.350 ind­byg­ge­re, hvis man og­så ta­el­ler oplan­det med.

42-åri­ge An­ne Ring­gren er for­mand for Bon­derup Bor­ger­for­e­ning, som så da­gens lys i 2012. Hun er en af de ildsja­e­le, der er gå­et ak­tivt ind i kam­pen for at mar­ke­re Tre­kro­ner­om­rå­det på dan­marks­kor­tet.

»Hvis vi vil ha­ve en ud­vik­ling her i om­rå­det, så gør vi det selv – der er jo ik­ke no­gen, som hja­el­per os. Vi sa­et­ter os mål i fa­el­les­skab, og så står vi sam­men om at nå de mål. Det er hjer­te­blod,« si­ger An­ne Ring­gren.

Her i ef­ter­års­fe­ri­en får jeg dog fø­lel­sen af et sam­fund, der fun­ge­rer som en luk­ket klub. Knap en ti­mes kør­sel fra Aal­borg fin­der jeg ga­der­ne tom­me, og det ta­ger kun et par mi­nut­ter at kø­re gen­nem en by. Ef­ter et par mi­nut­ter kom­mer den na­e­ste lil­le fla­ek­ke, og så­dan går det mel­lem al­le seks by­er, som kun lig­ger få

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.