D MADSKOLE

BT - - SØNDAG -

»Det frie liv gi­ver kø­det nog­le helt an­dre dyb­der og nu­an­cer. Du kan sim­pelt­hen sma­ge na­tu­ren,« ly­der det fra BTs slag­ter­me­ster Pe­ter Ste­en.

Han så ger­ne, at man­ge fle­re af os spi­ste me­get me­re vildt. Det vil­le og­så va­e­re op­lagt ale­ne af den grund, at vi i dis­se år har re­kord­man­ge ja­e­ge­re i Dan­mark.

Tal fra Na­tursty­rel­sen vi­ser, at an­tal­let af dan­ske ja­e­ge­re er ste­get non stop i 10 år, så over 170.000 i dag har jagt­tegn.

»Det er in at ja­ge. Men de fa­er­re­ste – ja­e­ge­re el­ler ej – ved, hvad de skal stil­le op med vildt­kød. Folk ved alt for lidt om, hvor­dan de skal hånd­te­re det, og hvad de kan la­ve af det,« me­ner Pe­ter Ste­en, der op­le­ver dan­sker­nes mang­len­de vildtvi­den i sin slag­ter­bu­tik Gour­man­di­et på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Li­ge nu er det højsa­e­son for dansk vildt og der­med en ka­er­kom­men mu­lig­hed for at prø­ve kra­ef­ter med det mør­ke­rø­de kød, der of­te er me­get mørt på grund af dy­rets frie liv og me­get ma­et­ten­de på grund af den kraf­ti­ge smag.

»Det er rig­tig sa­e­son­mad. Sma­ger af me­get og ma­et­ter me­re – som mad bør gø­re her i de mør­ke og kol­de må­ne­der,« si­ger Pe­ter Ste­en, der hol­der kur­ser i til­be­red­ning af vildt.

Ma­gert kød

Men fak­tisk er det slet ik­ke så sva­ert, som man­ge går og tror. Vilds­vin kan bru­ges i de sam­me ret­ter som al­min­de­ligt svin, og råvildt kan til­be­re­des på sam­me må­de som godt lam­me- el­ler ok­se­kød.

»Det ene­ste, man skal va­e­re op­ma­er­k­som på, er, at vildt of­te er me­get ma­gert kød. Der­for skal man pas­se på med at ste­ge det tørt,« ad­va­rer slag­ter­meste­ren.

Vil du ha­ve fat i dansk vildt­kød, skal du gå til din slag­ter el­ler fi­ske­for­ret­ning, som og­så of­te fø­rer vildt. Og iføl­ge Pe­ter Ste­en skal man ik­ke va­e­re så ban­ge for pri­sen.

»Fug­le­vildt er ik­ke spe­ci­elt dyrt. Råvildt og vilds­vin er lidt dy­re­re – men ik­ke dy­re­re end ok­se­kød af god kva­li­tet, som vi og­så ger­ne ser­ve­rer for ga­e­ster en lør­dag af­ten.«

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.