HUSK NU KONDOMET, FAR

Et sti­gen­de an­tal

BT - - SØNDAG -

BRUG GUMMI

Sex med skif­ten­de part­ne­re bli­ver sta­digt me­re ud­bredt blandt voks­ne over 30, og det sam­me gør køns­syg­dom­me. Kon­dom­kampag­ner er ty­pisk må­l­ret­tet te­e­na­ge­re og un­ge i be­gyn­del­sen af 20’er­ne, men tal fra Dan­marks sta­ti­stik vi­ser, at ’de voks­ne’ til­sy­ne­la­den­de og­så har brug for at bli­ve min­det om vig­tig­he­den af kon­do­mer. »Når jeg er ude at hol­de fored­rag for voks­ne men­ne­sker og brin­ger pra­e­ven­tion op, sy­nes jeg, at jeg of­te mø­der en me­get af­slap­pet hold­ning,« si­ger Papri­ka No­el, der er se­xo­log og par­te­ra­pe­ut.

Af den se­ne­ste op­gø­rel­se over la­bo­ra­to­ri­epå­vi­ste til­fa­el­de af seksu­elt over­før­ba­re in­fek­tio­ner fra Dan­marks Sta­ti­stik frem­går det, at 2.118 dan­ske­re over 40 fik kon­sta­te­ret en­ten kla­my­dia, go­noré el­ler sy­fi­lis i 2015. Ta­el­ler man de 30-39-åri­ge med, når det sam­le­de tal op på 5.866.

Til sam­men­lig­ning lå det sam­le­de tal på 5.470 i 2014, 4.499 i 2013 og 3.316 i 2005. Fa­el­les for al­le åre­ne ga­el­der det, at kla­my­dia ud­gør langt ho­ved­par­ten af al­le syg­domstil­fa­el­de al­le åre­ne.

Ud over ge­ner og smer­ter kan bå­de go­noré og kla­my­dia i va­er­ste til­fa­el­de re­sul­te­re i ste­ri­li­tet hos ma­end og kvin­der. Ube­hand­let sy­fi­lis kan i yder­ste in­stans med­fø­re hjer­te­pro­ble­mer og en hjer­ne­in­fek­tion, som kan for­år­sa­ge psy­ko­se, hur­tig de­mens­ud­vik­ling og på­vir­ke san­ser­ne ne­ga­tivt.

Kondomet neg­li­ge­res

År­sa­gen til, at fle­re per­so­ner over 30 red­der sig en køns­syg­dom, er uvis, men se­xo­lo­gen er over­be­vist om, at for­an­dre­de fa­mi­lie­møn­stre er en del af for­kla­rin­gen.

»For­di fle­re bli­ver skilt, og vi dan­ner par se­ne­re i li­vet, er der kom­met fle­re en­li­ge voks­ne til og der­med og­så fle­re, som har skif­ten­de part­ne­re. Og hvis man så ik­ke bru­ger kon­dom, vil der na­tur­lig­vis spre­des fle­re køns­syg­dom­me. Min umid­del­ba­re op­fat­tel­se er desva­er­re, at rig­tig man­ge bli­ver slø­se­de med at bru­ge gummi. Jeg har tit hørt folk si­ge: ’Vi er beg­ge kom­met ud af et langt for­hold, så det er ik­ke nød­ven­digt’.«

At ens tid­li­ge­re par­for­hold kan ha­ve ind­fly­del­se på indstil­lin­gen over for kon­dom, be­kra­ef­ter Jep­pe Hald. Han er pro­jekt­le­der hos Sex & Sam­fund og an­svar­lig for rå­d­giv­ning­s­tje­ne­sten Se­xli­ni­en.

»Kvin­der og ma­end, som bli­ver en­li­ge i 30’er­ne el­ler 40’er­ne tra­e­der of­te ud af lang­va­ri­ge par­for­hold, og så skal de for­hol­de sig til pra­e­ven­tion på ny. De har må­ske brugt hor­monal pra­e­ven­tion som f.eks. p-pil­ler, og der­for har de ik­ke la­en­ge­re no­gen prak­sis for at bru­ge kon­dom,« si­ger han. Al­li­ge­vel un­drer han sig over, at ud­vik­lin­gen går i den for­ker­te ret­ning. »Kvin­der, som er over de 30 er nok blandt dem, som har mod­ta­get mest in­for­ma­tion om pra­e­ven­tion, for­di de har le­vet igen­nem de sto­re aids-kampag­ner til­ba­ge i 80’er­ne og 90’er­ne. Så man skul­le me­ne, at der er man­ge af dem, som vil­le hu­ske at bru­ge kon­dom med nye part­ne­re.« Den 24. au­gust kun­ne Sund­heds­sty­rel­sen brin­ge den ned­slå­en­de nyhed, at der var re­gi­stre­ret 31.692 til­fa­el­de af kla­my­dia i Dan­mark, hvil­ket er det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de. Selv­om der er sket en stig­ning i al­le al­dre, er det med 85 pct. af al­le til­fa­el­de fort­sat sa­er­ligt hos un­ge mel­lem 15-29 år, hvor syg­dom­men fl­o­re­rer. Min­dre end en må­ned se­ne­re kun­ne Sund­heds­sty­rel­sen den 9. sep­tem­ber of­fent­lig­gø­re re­sul­ta­tet af en un­der­sø­gel­se, der vi­ste, at halv­de­len af al­le mel­lem 18-23 år ik­ke bru­ger kon­dom, når de har sam­le­je med en ny part­ner.

’’

Me­re fo­kus på pra­e­ven­tion

Ik­ke de­sto min­dre bør må­l­ret­tet op­lys­ning om vig­tig­he­den af kon­dom og­så sen­des ud til voks­ne dan­ske­re, me­ner Papri­ka No­el.

»Hvor­dan skal de un­ge la­e­re vig­tig­he­den af kondomet, hvis de­res fora­el­dre ik­ke en­gang selv kan fin­de ud af at bru­ge det? Vi skal al­le sam­men til at ta­le me­re om kon­do­mer. I 80’er­ne og 90’er­ne var der in­gen, som var i tvivl om, hvad hiv og aids var, og kon­dom var no­get, al­le skul­le ha­ve. Den­gang var der og­så et helt an­det fo­kus på kon­do­mer og pra­e­ven­tion, end der er i dag, og det, tror jeg, har gjort folk lem­fa­el­di­ge,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.