På spo­ret af Ukrai

BT - - REJSER -

TOGTUR Al­le sti­ger om bord. Ol­ga og Nad­ja sa­et­ter sig til ret­te på de vin­rø­de sa­e­der af kunst­la­e­der i den ba­ger­ste vogn. Desva­er­re er må­let for de­res ud­flugt ik­ke så for­nø­je­ligt.

»Vi skal op og be­sø­ge vo­res sø­ster. Hun bor i en lands­by ved en af sta­tio­ner­ne. Hen­des svi­ger­mor er li­ge død, og vi er på vej på til be­gra­vel­sen, der fin­der sted klok­ken 13,« si­ger 59-åri­ge Ol­ga.

Med et ryk sa­et­ter to­get i gang, og rej­sen be­gyn­der. Vog­ne­ne skif­te­vis su­ser, knir­ker og skram­ler ud i det even­tyr­li­ge sce­ne­ri. Først går det gen­nem en dyb skov. Mel­lem stam­mer­ne kom­mer uhyg­ge­li­ge lys­nin­ger plud­se­lig til sy­ne. Over fle­re ki­lo­me­ter af­lø­ser et goldt må­neland­skab den op­rin­de­li­ge be­voks­ning. Op­plø­jet og gru­set jord tra­e­der i ste­det for den fro­di­ge sko­v­bund. Tra­e­er­ne lig­ger va­el­te­de med ro­de, står kna­ek­ke­de el­ler vik­ler sig un­der­ligt af­bra­end­te og for­kul­le­de ind mel­lem hin­an­den. Vand og mud­der fyl­der tu­sind­vis af me­ter­dy­be hul­ler. Ud­grav­nin­ger­ne vid­ner om rov­drif­ten på om­rå­dets vig­ti­ge na­turre­s­sour­ce.

»De lo­ka­le ud­vin­der rav her. Der er man­ge pen­ge i det,« for­kla­rer en ae­l­dre pas­sa­ger, iført la­e­derjak­ke og six­pen­ce, der er gå­et om bag i to­get for at ry­ge en ci­ga­ret, idet han nik­ker ud mod den ha­er­ge­de na­tur langs spo­ret.

Den ulov­li­ge jagt på de bru­ne ae­del­ste­ne øde­la­eg­ger de vil­de sko­ve i det nord­ve­st­li­ge Ukrai­ne, men skaf­fer en hårdt til­tra­engt ind­komst til ind­byg­ger­ne i Riv­ne-re­gio­nen – en af lan­dets fat­tig­ste. Ukrainsk ro­man­tik Land­ska­bet åb­ner sig, og blø­de en­ge gli­der for­bi. Dug­vå­dt gra­es blin­ker i so­len, og på hjulspo­ret ved si­den af skin­ner­ne dri­ver et ae­l­dre ae­g­te­par de­res he­ste­vogn af­sted. Ved sta­tio­ner­ne i de und­se­li­ge lands­by­er langs ru­ten har stor­ke byg­get de­res Jeg spør­ger of­te de uden­land­ske pas­sa­ge­rer, hvad de sy­nes, der er det bed­ste ved tu­ren. De sva­rer, at de sy­nes, land­ska­bet er us­a­ed­van­ligt smukt

Ljud­mila Ta­ras­juk, Kon­duk­tør

ru­ge­ste­der i lyg­te­pa­e­le­ne. Sto­re og bu­ske­de kom­mer re­der­ne til sy­ne over sam­lin­gen af af­far­ve­de tra­e­hu­se og ska­e­ve stakit­ter. Ude i en mo­se går den lang­na­e­be­de fugl på jagt ef­ter en frø. Det op­rin­de­li­ge kul­tur­land­skab langs smalspors­ba­nen le­der tan­ker­ne hen på il­lu­stra­tio­ner­ne til hi­sto­ri­er­ne om Gam­mel­pot – en teg­ne­se­rie, der ud­spil­ler sig i et 16-1700-tals uni­vers – el­ler på na­tur­ma­le­ri­er­ne af den rus­si­ske ma­ler Ivan Sjisj­kin. En svun­den epo­ke At rej­se med det lil­le tog er som at be­gi­ve sig ind i en svun­den epo­ke, in­den åer blev ret­tet ud og land­brug in­du­stri­a­li­se­ret. Et sted ved jer­n­ba­nes­vel­ler­ne prø­ver en skik­kel­se at kom­me no­get langt gra­es til livs med en le. Tra­di­tio­nel­le høstak­ke står i et sko­v­bryn som små, gyld­ne bjer­ge. Et rå­dyr sprin­ger ind mel­lem bir­ke­stam­mer­ne, skra­emt af to­gets sa­er­ligt hø­je hvi­nen i en kur­ve. På et sa­e­de bag sø­stre­ne Ol­ga og Nad­ja sid­der kon­duk­tø­ren Ljud­mila Ta­ras­juk og spi­ser solsik­ke­ker­ner med en ve­nin­de.

»Po­lak­ker, au­stra­li­e­re, dan­ske­re, fransk­ma­end og tjek­ker har vi haft med om bord,« rem­ser den 41-åri­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.