Nes sja­el

BT - - REJSER -

Kø­re­plan for smalspors­ba­nen mel­lem An­to­niv­ka og Sa­ritj­ne: af­gang An­to­niv­ka an­komst Sa­ritj­ne af­gang Sa­ritj­ne an­komst An­to­niv­ka kon­duk­tør op og hen­vi­ser til smalspors­ba­nens sti­gen­de po­pu­la­ri­tet som turi­stat­trak­tion.

»Jeg spør­ger of­te de uden­land­ske pas­sa­ge­rer, hvad de sy­nes, der er det bed­ste ved tu­ren. De sva­rer, at de sy­nes, land­ska­bet er us­a­ed­van­ligt smukt.«

Hun kna­ek­ker end­nu en solsik­ke­ker­ne og ta­ger en tår kaf­fe af kop­pen fra sin ter­mokan­de. Drik­ken dam­per op i den kol­de mor­gen.

»I snart man­ge år nu har der gå­et ryg­ter om, at banen må luk­ke, for­di det ukrain­ske togsel­skab ik­ke tje­ner pen­ge nok på den. Men vi kø­rer sta­dig,« si­ger Ljud­mila, der ik­ke går af vej­en for og­så at på­ta­ge sig rol­len som guide:

»Snart kom­mer et af ru­tens høj­de­punk­ter, pas­sa­gen hen over en 150 me­ter lang tra­e­bro op­ført i 1906,« si­ger hun og rej­ser sig i sin mør­ke­blå uni­form for at sa­el­ge bil­let­ter til pas­sa­ge­rer­ne, der net­op er ste­get ind.

I det land­li­ge lo­kal­sam­fund om­kring smalspors­ba­nen vir­ker det na­tur­ligt, at hun hil­ser dem med ka­e­le­nav­ne, in­den hun over­ra­ek­ker den lil­le pa­pir­lap. Duft af di­e­sel At dø­re­ne ik­ke lå­ses un­der tu­ren gi­ver mu­lig­hed for at stil­le sig på et trin halvt ude af vog­nen, ma­er­ke vin­den i an­sig­tet og indsnu­se lug­ten af loko­mo­ti­vets di­e­sel­mo­tor. Her ga­el­der det om at va­e­re for­sig­tig, for nog­le gan­ge svir­per gre­ne hårdt mod vog­nens si­der. Snart gli­der to­get hen over tra­e­bro­en, som Ljud­mila na­evn­te, med en dyb su­sen. Flo­den for­ne­den glim­ter og le­der sam­men med smalspors­ba­nen gen­nem Prypjat-sum­pe­ne – Eu­ro­pas stør­ste vå­d­om­rå­de, der stra­ek­ker sig na­e­sten hund­re­de­tu­sin­de kva­drat­ki­lo­me­ter fra hvi­derus­si­ske Brest i vest og ned mod Ukrai­nes ho­ved­stad Kiev i øst. Land­ska­bet af vand­hul­ler, mo­ser og siv­mar­ker for­svin­der ud i ho­ri­son­ten. Fra sin plads op­pe i fø­rer­hu­set sty­rer Ni­ko­laj to­get sik­kert hen over svel­ler­ne. Han forta­el­ler, at loko­mo­ti­vet blev byg­get på en fa­brik i Rusland i 1953 – året, hvor den sov­je­ti­ske dik­ta­tor og sej­r­her­re fra An­den Ver­denskrig, Jo­sef Sta­lin, dø­de.

»Min ar­bejds­dag be­står af at kø­re en gang frem og til­ba­ge fra An­to­niv­ka,« for­kla­rer den 50-åri­ge loko­fø­rer med over­ska­eg­get og en gyl­den stjer­ne på skul­de­ren af sin uni­formsjak­ke. Han har ar­bej­det på banen si­den 1987. Mel­lem de na­e­sten an­tik­ke fart­må­le­re og sty­re­in­stru­men­ter i den tran­ge ka­bi­ne sid­der og­så Ni­ko­la­js yn­gre as­si­stent. Godt an­kom­met til en­de­sta­tio­nen Sa­ritj­ne hja­el­per han med at ran­ge­re loko­mo­ti­vet, så det er klar til hjem­tu­ren. En grup­pe højlyd­te sol­da­ter har al­le­re­de slå­et sig ned i den for­re­ste vogn, og det fly­der med spil­le­kort og hryv­nia-sed­ler på sa­e­der­ne. Nu går tu­ren den mod­sat­te vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.