’Den bed­ste no­gen­sin­de’

BT - - SPORTEN -

Hen­rik ’Tøm­rer’ Pe­der­sen (270 kam­pe, 96 mål – re­kord sam­men med He­i­ne Fer­nan­dez) »Der har va­e­ret man­ge go­de spil­le­re i Sil­ke­borg. Og hvis jeg skal ud­va­el­ge den bed­ste, er det ik­ke li­ge ham, jeg vil pe­ge på. He­i­ne Fer­nan­dez er med al­le si­ne mål én af dem, der lig­ger helt derop­pe. Pe­ter Kja­er, Mi­cha­el Lar­sen – jeg kan bli­ve ved. At va­el­ge én er lidt sva­ert. Han var god, da han var der, men jeg tror ik­ke, at der er no­gen, der er eni­ge med ham i, at han er den bed­ste Sil­ke­borg-spil­ler no­gen­sin­de.« Jeg var top­sco­rer og den bed­ste spil­ler, Sil­ke­borg no­gen­sin­de har haft. De har al­drig haft no­gen så god som mig. De bur­de sta­dig pri­se sig lyk­ke­li­ge over at ha­ve haft mig Jes­per Thy­ge­sen (245 kam­pe og 45 mål) »Det er helt ude i ham­pen. Han har vist ik­ke gjort sit hjem­me­ar­bej­de or­dent­ligt. Jeg har det så­dan, at Mar­vin Pourié med af­stand er den mest selvg­la­de spil­ler, der no­gen­sin­de har spil­let i Sil­ke­borg. Jeg kan hur­tigt na­ev­ne nog­le Sil­ke­borg­for­svars­spil­le­re, der vil­le ae­de ham råt i en kamp: Mar­tin Laur­sen, Ja­cob Laur­sen, Jakob Kjeld­b­jerg, Mi­cha­el Lar­sen – spil­le­re, der har be­gå­et sig på et hø­je­re ni­veau, end han sik­kert no­gen­sin­de kom­mer til.« Ef­ter en sva­er pe­ri­o­de og fle­re ud­lej­nin­ger er Mar­vin Pourié til­ba­ge i Dan­mark, som vi ken­der ham. Kå­l­hø­gen, kon­tro­ver­si­el i si­ne ud­ta­lel­ser og nu og­så med mål og op­la­eg i støv­ler­ne for Ran­ders. Den far­ve­ri­ge ty­ske an­gri­ber har al­tid delt van­de­ne i Su­per­liga­en med sin fa­con. Og selv om han har va­e­ret igen­nem en sva­er pe­ri­o­de, ef­ter han i 2013 blev solgt for man­ge mil­li­o­ner kro­ner fra Sil­ke­borg til FC Kø­ben­havn, hvor han dog al­drig fik suc­ces, men i ste­det blev ud­le­jet tre gan­ge – til bel­gi­ske Zul­te Wa­re­gem, Søn­derjy­ske og FC Ufa i Rusland – in­den han skif­te­de til Ran­ders, sa­et­ter han ik­ke sit lys un­der en ska­ep­pe.

»Jeg tror, jeg score­de 15 mål i liga­en og po­ka­len for Søn­derjy­ske og as­si­ste­re­de til ot­te el­ler ni. Men ved du, hvor­dan det var i Sil­ke­borg? Jeg me­ner, ae­r­lig talt … Jeg var top­sco­rer og den bed­ste spil­ler, Sil­ke­borg no­gen­sin­de har haft. De har al­drig haft no­gen så god som mig. De bur­de sta­dig pri­se sig lyk­ke­li­ge over at ha­ve haft mig, og at jeg red­de­de dem tid­li­ge­re. Jeg kun­ne ik­ke red­de dem (fra at ryk­ke ned, red.), for­di de ik­ke lyt­te­de til mig. Jeg for­søg­te at hja­el­pe dem,« si­ger ty­ske­ren om si­ne to tur­bu­len­te år i Sil­ke­borg.

»Men det er li­ge me­get nu. Nu ga­el­der det Ran­ders. Vil jeg før el­ler si­den bli­ve top­sco­rer? Selv­føl­ge­lig. For jeg Pe­ter Kja­er (291 kam­pe, 0 mål) vil gø­re mit bed­ste, og hol­det hja­el­per mig til at gø­re mit bed­ste.«

Li­ge nu har Mar­vin Pourié da og­så no­get at ha­ve selv­til­li­den i, for han har le­ve­ret go­de pra­e­sta­tio­ner for Ran­ders, se­ne­st med to op­la­eg i 3-0-sej­ren over OB. Føl­te sig ale­ne i Rusland Men for ba­re et halvt år si­den så det an­der­le­des kri­tisk ud for Pourié. Hans op­hold i FC Ufa var én stor ned­t­ur for den ty­ske an­gri­ber, som ka­em­pe­de med at be­va­re hu­mø­ret højt i det rus­si­ske, forta­el­ler han:

»Jeg er vir­ke­lig glad i Ran­ders. Jeg hav­de ik­ke spil­let i fle­re må­ne­der og va­e­ret i et land, der ik­ke pas­se­de mig, før jeg kom her­til. Jeg hav­de in­gen støt­te og føl­te mig ale­ne og vir­ke­lig ulyk­ke­lig i ti­den i Rusland.«

Kan du forta­el­le mig, hvad der ske­te i FC Ufa? Hvor­for gik det galt for dig?

»Det har jeg li­ge sva­ret på.«

Jeg men­te, om var det, for­di din tra­e­ner ik­ke gav dig chan­cer, el­ler hvad me­ner du, der ske­te?

»Jeg føl­te mig ik­ke glad nok. Jeg hav­de ik­ke min fa­mi­lie med og føl­te mig fuld­sta­en­dig ulyk­ke­lig.«

Men tror du på, at ti­den der­ov­re har gjort dig bed­re el­ler sta­er­ke­re?

»På en må­de gjor­de det mig men­talt sta­er­ke­re. For at va­e­re helt ae­r­lig føl­tes ti­den dér som at va­e­re i fa­engsel. Jeg hav­de in­tet so­ci­al­liv. Hvis man ik­ke kan rus­sisk, er man fuld­sta­en­dig fortabt. Og hvis man in­gen støt­te får, er man helt fortabt og ale­ne. Det var vildt util­freds­stil­len­de at va­e­re i Rusland.« Mar­tin Laur­sen (42 kam­pe, solgt for 10 mio. kr. ef­ter tre sa­e­so­ner) Som tid­li­ge­re Sil­ke­borg-spil­ler kan man jo ik­ke gø­re så me­get an­det end at ta­en­ke: ’Arh, det har han sgu nok ik­ke ret i’. Jeg vil egent­lig ik­ke la­eg­ge så me­get i det, for han har jo ik­ke va­e­ret den bed­ste no­gen­sin­de. Sil­ke­borg har vun­det et mester­skab med sto­re kory­fa­e­er som Ja­cob Laur­sen, Mor­ten Bruun og Jakob Kjeld­b­jerg. De har umid­del­bart gjort det bed­re, end han har. Det er der man­ge, der har.«

Kort ef­ter din le­je­kon­trakt slut­te­de i FC Ufa, op­ha­e­ve­de du og FC Kø­ben­havn din kon­trakt. Var du glad for at kom­me ud af den kon­trakt?

»Jeg er selv­føl­ge­lig ik­ke til­freds med den må­de, jeg for­lod Kø­ben­havn. Jeg kom der­til for at bi­dra­ge og få suc­ces, men det ske­te ik­ke. Men jeg er li­geg­lad med for­ti­den. Nu hand­ler det om Ran­ders.«

Ja­men, så lad os ta­le om Ran­ders. Har du fun­det dig til ret­te end­nu?

»Lig­ner jeg, at jeg ik­ke har fun­det mig til ret­te? Jeg er ba­re for­vir­ret, for jeg for­står ik­ke, hvad det er, folk vil hø­re fra mig. At jeg er, som jeg ple­je­de at va­e­re? At jeg er ar­ro­gant? At jeg er egoi­stisk? At mi­ne gam­le hold­kam­me­ra­ter i Sil­ke­borg el­ler Søn­derjy­ske si­ger om mig, at jeg har va­e­ret et røv­hul? Det vig­ti­ge er, at jeg er glad. Klub­ben har gi­vet mig en stor chan­ce, så jeg be­ta­ler til­ba­ge med go­de kam­pe og mål. Og vi får re­sul­ta­ter, for­di jeg gør mit ar­bej­de. Vi har et fan­ta­stisk sam­men­hold i Ran­ders. Min fa­mi­lie er og­så vir­ke­lig gla­de for at va­e­re i Ran­ders.«

Er for­hol­det til din tra­e­ner og­så godt?

»Snak­ker vi sta­dig om, hvad der ske­te i Brønd­by (Pourié gik di­rek­te i om­kla­ed­nings­rum­met ef­ter sin ud­skift­ning uden at gi­ve no­gen hån­den, red.)? Det er sjovt. Al­le, der så kam­pen mod OB, kun­ne se min be­tyd­ning for Ran­ders. For­hol­det til min tra­e­ner er glim­ren­de, og vi ta­ler godt om tin­ge­ne.«

Pourié har i den­ne sa­e­son spil­let ot­te kam­pe for Ran­ders, der i dag mø­der AC Hor­sens på ude­ba­ne. Bora Ziv­ko­vic (231 kam­pe, 18 mål) »Det er jeg godt nok ik­ke enig i. Det er fint nok med selv­til­lid, og det har han vist ri­ge­ligt af. Der er en del, der er bed­re end ham. Der er i hvert fald et helt hold, der er for­an ham. Ek­sem­pel­vis He­i­ne Fer­nan­dez og Mi­cha­el Lar­sen. Mar­vin Pourié er en ty­pe, der sø­ger op­ma­er­k­som­hed på al­le mu­li­ge må­der. Det rø­rer ik­ke mig, og jeg tror hel­ler ik­ke, at det rø­rer sa­er­ligt man­ge an­dre i Sil­ke­borg. Folk ved godt, at der fin­des en del, der er bed­re en ham.«

»At han si­ger så­dan, gør mig da egent­lig glad. For så skal jeg da ik­ke fryg­te for mit job som eks­pert på tv. Det job kom­mer han da i hvert fald ik­ke og ta­ger. Jeg ved ik­ke, om det er sagt i al­vor, men det hå­ber jeg na­e­sten ik­ke, at det er. Det er en use­ri­øs ud­mel­ding, og han sa­et­ter sig selv op mod spil­le­re, der har vun­det po­ka­ler og spil­let eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Ba­re på hans po­si­tion kan jeg pe­ge på He­i­ne Fer­nan­dez, Hen­rik Tøm­rer, Pe­ter Lassen og Ra­j­ko Lekic.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.