Ojo, det kø­rer

Na­e­sten nok gra­tis pøl­ser

BT - - SPORTEN -

HELD I UHELD

»Det kom­mer ik­ke let det her. Det kra­e­ver hårdt ar­bej­de,« på­pe­ge­de han.

Hårdt ar­bej­de – og en lil­le smu­le held – for Lyng­by var i går og­så be­gun­sti­get af den lyk­ke, der of­te til­s­mi­ler hold i med­gang. Top­sco­rer Jep­pe Kja­er var op til kam­pen ble­vet syg, hvil­ket tvang tra­e­ner David Ni­el­sen til at brin­ge den hø­je ni­ge­ri­a­ner, Kim Ojo. Una­eg­te­lig en aen­dring, der kra­e­ve­de en an­der­le­des spi­l­op­byg­ning, men til gen­ga­eld en aen­dring, der straks gav af­kast. Ef­ter knap seks mi­nut­ter vi­ste han, at han i luftrum­met når hø­je­re end de fle­ste, og så var hjem­me­hol­det for­an.

»Jeg tror, at David er rig­tig glad for at Jep­pe Kja­er var syg, for Ojo var rig­tig god i dag (i går, red.),« sag­de Jakob Mi­chel­sen ef­ter­føl­gen­de med slet skjult ir­ri­ta­tion.

»Han blev kamp­af­gø­ren­de med sit mål. Når vi ta­ber 0-2, og han sco­rer et mål, er det sva­ert ik­ke at ro­se man­den.« Et ek­stra vå­ben Kim Ojo blev som al­le Lyng­bys øv­ri­ge ind­køb den­ne som­mer hen­tet til på en fri trans­fer ef­ter et mis­lyk­ket op­hold i Bel­gi­en. David Ni­el­sen kend­te ham fra sin tid i Nor­ge, hvor han score­de mål for Brann:

»Det er et ek­stra vå­ben, vi har få­et, at vi kan slå en lang bold op på ham og ik­ke skal bro­de­re os igen­nem det he­le for at sco­re et mål. Han var og­så vig­tig på de­fen­si­ve død­bol­de. Det var dej­ligt at se, hvad han brag­te til hol­det,« sag­de David Ni­el­sen om sin mat­chvin­der.

Og så er vi til­ba­ge ved Jakob Mi­chel­sens dril­le­ri­er, for det var cir­ka midt i den sa­et­ning, at Søn­derjy­ske­tra­e­ne­ren fik af­brudt sin kol­le­ga.

»Hold nu ka­eft for fan­den, Mi­chel­sen!« brø­le­de David Ni­el­sen med sit dy­be nord­jy­ske ryst.

Han smi­le­de, men men­te, hvad han sag­de:

»Hvis det var en nor­mal tur­ne­ring, vil­le det va­e­re fuld­sta­en­dig van­vit­tigt at stå at si­ge, at vi skal und­gå nedryk­ning, men fak­tum er, at man kan hav­ne i et nedryk­nings­spil, så hvis man er lidt for kan det hur­tigt gå galt,« fastslog han. PØLSESNAK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.