Det var på ti­de, jeg slog igen­nem

BT - - SPORTEN -

IN­TER­VIEW Gråt, regn­fuldt, ok­to­ber. Koldt, ret koldt. Så­dan en dag, hvor man al­ler­helst vil­le va­e­re ble­vet hjem­me un­der dy­nen. I ste­det er Brønd­bys su­per­liga-trup fa­er­dig med den før­ste af da­gens i alt to tra­e­nin­ger. Ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger tra­sker ind i lob­by­en på Brønd­by Sta­dion med et net af bol­de over skul­de­ren. Han hil­ser og går mod om­kla­ed­nings­rum­met. Kort ef­ter kom­mer spil­ler­ne gå­en­de. Sla­e­ben­de med tra­e­nings­ud­styr. Vå­de, gra­es på tø­jet. En ar­bejds­dag som fod­bold­spil­ler.

»Jeg har lidt øm­me sta­en­ger,« in­drøm­mer Chri­sti­an Nør­gaard lidt se­ne­re med et smil, da han sa­et­ter sig ned for at snak­ke med BTs ud­send­te, in­den han et par ti­mer ef­ter skal ud på tra­e­nings­ba­nen igen.

Ef­ter fi­re må­ne­der med ty­ske Ale­xan­der Zor­ni­ger ved ro­ret er tra­e­nings­in­ten­si­te­ten ik­ke ble­vet va­e­sent­lig min­dre. Et hav af kam­pe og spil­le­mi­nut­ter har sat sig i Brønd­by-spil­ler­nes ben. Ef­ter en for­ry­gen­de sa­e­son­start, hvor Brønd­by trom­le­de over alt og al­le, har hver­da­gen – og mod­gan­gen – for før­ste gang meldt sin an­komst. Ne­der­lag til Vi­borg og Lyng­by skil­ler sig ud. Og ik­ke mindst en sik­ker 2-0-fø­ring mod Ran­ders, der blev smidt over bord, som det er sket et par gan­ge før for de un­ge Brønd­by-spil­le­re. På ti­de med gen­nem­brud Un­ge Nør­gaard har va­e­ret et af Brønd­by-hol­dets sto­re lys­punk­ter i sin nye rol­le som den mest de­fen­si­ve spil­ler på midt­ba­nen, og han er­ken­der, at over­skud­det li­ge nu ik­ke er, som det har va­e­ret i trup­pen. Men som han po­in­te­r­er, lig­ger hol­det sta­dig på an­den­plad­sen. Trods alt.

»Det er me­get nai­ve folk, der har tro­et, at vi ik­ke vil­le få no­get mod­gang i sa­e­so­nen. Det er sta­dig et nyt sy­stem – det er sta­dig et ungt hold. Jeg har na­er­mest spil­let dob­belt så man­ge mi­nut­ter i den­ne sa­e­son som i de se­ne­ste to sa­e­so­ner. Vi må hu­ske på, at rig­tig man­ge af os sad som pe­ri­fe­ri-spil­le­re i sid­ste sa­e­son. Vi sad på ba­en­ken kon­stant el­ler på tri­bu­nen nog­le gan­ge, så selv­føl­ge­lig kom­mer der mod­gang. Vi har ik­ke få­et sam­men­tøm­ret hol­det or­dent­lig, ba­re for­di vi har få­et en god start. Spørgs­må­let er sta­dig, hvor­dan vi kom­mer ud på den an­den si­de af det her. Om vi fin­der os selv in­den vin­ter­pau­sen. Det er jeg sik­ker på, vi gør,« ly­der det fra Nør­gaard.

Den 22-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler kom til Brønd­by i 2013 fra HSV, da klub­ben var i gang med en genop­byg­ning med Tho­mas Frank ved ro­ret som tra­e­ner. Men det er først i den­ne sa­e­son, at man har kun­net ta­le om et de­ci­de­ret gen­nem­brud for Nør­gaard. Han gi­der ik­ke snak­ke Det har må­ske va­e­ret ska­der, der har gi­vet mig pro­ble­mer, men må­ske har jeg ik­ke va­e­ret god nok tid­li­ge­re. Jeg har ik­ke va­e­ret dyg­tig nok til at ta­ge chan­cer­ne, når de var der. Det har og­så me­get at si­ge om dår­li­ge und­skyld­ning. Iføl­ge ham selv har det va­e­ret på ti­de med gen­nem­brud­det.

»Ti­m­in­gen er pas­sen­de, sy­nes jeg. Ef­ter tre år, hvor jeg egent­lig sy­nes, der kun har va­e­ret et godt hal­vår fra min si­de, var det på ti­de, jeg slog igen­nem. Jeg er glad for, at jeg har få­et chan­cen af tra­e­ne­ren, men at jeg og­så selv har ta­get den,« si­ger han og til­fø­jer:

»Det har må­ske va­e­ret ska­der, der har gi­vet mig pro­ble­mer, men må­ske har jeg ik­ke va­e­ret god nok tid­li­ge­re. Jeg har ik­ke va­e­ret dyg­tig nok til at ta­ge chan­cer­ne, når de var der. Det har og­så me­get at si­ge,« si­ger han og by­der der­med ind med en for­kla­ring på, hvor­for der skul­le gå så lang tid, in­den ta­len­tet blev til en pro­fil. Kun Brønd­by el­ler ud­lan­det Ti­m­in­gen for op­tu­ren kun­ne vel na­ep­pe hel­ler ha­ve va­e­ret bed­re. For Nør­gaards kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, og alt er sat ind på, at ud­vik­lin­gen skal fort­sa­et­te på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

»Jeg vil rig­tig ger­ne bli­ve. Det har jeg gi­vet ud­tryk for tid­li­ge­re i pres­sen og og­så over for klub­ben. Jeg sy­nes, pro­jek­tet er spa­en­den­de, og jeg el­sker at spil­le her li­ge nu. Det er fan­ta­stisk at va­e­re en del af. En for­la­en­gel­se er be­stemt på ta­le. For­hand­lin­ger­ne er skudt i gang, men det lig­ger ik­ke så me­get i mi­ne ha­en­der li­ge nu. Jeg kon­cen­tre­rer mig så vidt mu­ligt om bol­den, og så har jeg nog­le rå­d­gi­ve­re til at kla­re de ting i sam­ar­bej­de med Tro­els Bech (Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, red.),« forta­el­ler han og ud­dy­ber:

»Der er kun Brønd­by her­hjem­me for mig. In­gen an­dre klub­ber er at­trak­ti­ve. Hvis der af en el­ler an­den grund ik­ke kom­mer en for­la­en­gel­se på bor­det, må jeg til den tid se, hvad der er af al­ter­na­ti­ver, men kom­mer det der­til, er det kun ud­lan­det, der er ga­el­den­de. Det er en for­la­en­gel­se, jeg sy­nes, ly­der mest spa­en­den­de li­ge nu.«

»Nej, jeg kan godt ma­er­ke, jeg har spil­let me­get, men jeg ta­en­ker kun på det som va­e­ren­de godt. For kamp­for­men er god. Tra­et­he­den er ik­ke det, der er ud­slags­gi­ven­de. Det er nok me­re no­get men­talt tra­et­hed, kun­ne jeg fo­re­stil­le mig. Det er sva­ert for mig at si­ge, hvad der sker på he­le hol­det. Jeg kan kun si­ge, hvad jeg tror, der sker for mig. Men det er må­ske lidt men­talt, og det ha­en­ger igen sam­men med, at vi er me­get un­ge og må­ske ik­ke helt ved, hvor­dan vi skal hånd­te­re det, når mod­stan­der­ne sco­rer. Mod­gan­gen ...« si­ger han, stop­per strøm­men af ord og ryk­ker frem i sa­e­det – med ar­me­ne for­re­st – og til­ba­ge igen, in­den han føl­ger sin sa­et­ning helt til dørs:

»Hvor­dan gen­nem­bry­der vi mod­gan­gen i ste­det for ba­re at la­de den ram­me os? Dér sy­nes jeg sta­dig, vi kan ma­er­ke, vi er un­ge, og at vi mang­ler no­get gen­nem­slags­kraft.«

I kam­pe­ne mod Hor­sens, FC Midtjyl­land og Ran­ders har Brønd­by smidt sik­re fø­rin­ger va­ek, mens pra­e­sta­tio­ner­ne på det se­ne­ste ik­ke har va­e­ret over­be­vi­sen­de.

Det er selv­føl­ge­lig ik­ke no­get, der er gå­et ube­ma­er­ket hen hos tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger, der fle­re gan­ge end tid­li­ge­re har sat sit hold på plads i pres­sen. Lan­ge eva­lu­e­rin­ger In­ter­nt, forta­el­ler Chri­sti­an Nør­gaard, hol­der Zor­ni­ger og trup­pen ’lan­ge, lan­ge’ eva­lu­e­rin­ger om, hvad der skal gø­res bed­re. Her får spil­ler­ne lov til at gi­ve ud­tryk for det, der gla­e­der dem el­ler fru­stre­rer dem.

»Én ting er, hvad hans hold­ning og syns­punkt er, men han la­der os kom­me ud med, hvor­dan vi ser kam­pe­ne, for det er trods alt os, der er in­de på banen,« for­kla­rer Nør­gaard.

Og her har Brønd­by-spil­ler­nes re­ak­tion, når mod­stan­de­ren sco­rer, va­e­ret det stør­ste em­ne.

»Vi har snak­ket om, hvor­dan det ser ud, som om mod­stan­der­nes mål aen­drer ner­ven i vo­res spil. Mod Ran­ders har vi alt un­der kon­trol, så sco­rer de ét mål, og så ... Puuh. Så bli­ver vi pa­ra­ly­se­ret,« si­ger han og knip­ser med fin­gre­ne.

»Det er, som om vi ba­re ven­ter på, at det na­e­ste mål til 2-2 og­så kom­mer,« fort­sa­et­ter han.

Og her ven­der han til­ba­ge til snak­ken om de un­ge spil­le­re på hol­det. Dem, der står for Brønd­bys op­tur, men og­så dem, der sta­dig har me­get af la­e­re. Det un­ge kuld For det er ik­ke kun Chri­sti­an Nør­gaard, der har kon­trak­t­ud­løb til som­mer. Le­bo­gang Phi­ri, An­drew Hjulsa­ger og Fre­de­rik Holst har al­le va­e­ret med i opblom­strin­gen og har end­nu ik­ke kon­trakt med Brønd­by la­en­ge­re end til na­e­ste som­mer.

»Jeg er go­de ven­ner med dem al­le. I de snart fi­re år, jeg har va­e­ret her, har de og­så va­e­ret her. Jeg har fulgt dem hver isa­er. Det er kun Phi­ri, der har spil­let no­gen­lun­de fast de se­ne­ste sa­e­so­ner. Jeg sy­nes selv­føl­ge­lig, at tra­e­ne­ren skal ha­ve stor ros for alt, hvad der er sket, for det er ham, der har gi­vet os chan­cen, og det er hans spil­lestil, der er ble­vet im­ple­men­te­ret. Men jeg sy­nes, at vi un­ge, der har stå­et i skyg­gen af an­dre de se­ne­ste år, har vist os godt frem i ef­ter­å­ret. Fra Brønd­bys per­spek­tiv sy­nes jeg da, det vil­le gi­ve god me­ning at snak­ke for­la­en­gel­ser med så man­ge som mu­ligt,« smi­ler han.

Li­ge nu er frem­tids­spe­ku­la­tio­ner sat på stand­by. For halvvejs in­de i det nye grund­spil i Su­per­liga­en skal Brønd­by i dag for­sø­ge igen at fin­de til­ba­ge til dét, der fun­ge­re­de så godt i star­ten, når de mø­der AGF på hjem­me­ba­ne. Et hold, Brønd­by slog 7-0 i au­gust.

»Vi skal til­ba­ge til det sta­bi­le. Den uover­truf­ne selv­til­lid, vi har haft. Når vi er gå­et ind til en kamp, har vi ta­enkt: ’Okay, vi fø­rer jo al­le­re­de lidt.’ Chan­cer­ne for, at vi vin­der, er al­le­re­de stør­re på for­hånd, for­di vi tror så me­get på os selv og ken­der vo­res spil­lestil. Det skal vi til­ba­ge til. Vi ved, at hvis vi gør det, vi kan, er chan­cer­ne for, at vi vin­der me­get sto­re. Den for­nem­mel­se har vi ik­ke helt haft på hol­det på det se­ne­ste. Vi skal til­ba­ge til vin­der­men­ta­li­te­ten,« på­pe­ger Chri­sti­an Nør­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.