Så­dan ud­nyt­ter dan­ske­re nyt spil­si­te

ONLINESPIL. Ef­ter spil­gi­gan­ten Ma­ria Ca­si­no har aen­dret de­res hjem­mesi­de og vel­komst­til­bud, har spil­le­re få­et nem­me­re ved at vin­de pra­e­mi­er på si­tet.

BT - - ANNONCE -

Bru­ger­ne skal ha­ve en bed­re spi­l­op­le­vel­se, mens chan­cen for at vin­de bli­ver stør­re. Det er fi­lo­so­fi­en bag Ma­ria Ca­si­nos nye web­s­i­te. Selv­om fir­ma­et er et af de mest po­pu­la­e­re on­li­ne-ca­si­no­er her­hjem­me, har de i ste­det for at hvi­le på laur­ba­er­re­ne valgt at la­ve gen­nem­gri­ben­de aen­drin­ger på Ma­ri­a­ca­si­no.dk. Og mens ker­ney­del­sen med mas­ser af spil­mu­lig­he­der for­bli­ver den sam­me, bli­ver bru­ger­ven­lig­he­den for­bed­ret.

En af nyhe­der­ne er mu­lig­he­den for at se sin egen sta­ti­stik som bru­ger. Ved at hol­de øje med, hvor­dan det er gå­et den se­ne­ste må­ned, og hvor man­ge pen­ge man har vun­det, si­den man blev med­lem, får man et helt nyt over­blik over si­ne spil. Og for at gø­re spi­l­op­le­vel­sen end­nu me­re per­son­lig, in­tro­du­ce­rer on­li­ne-ca­si­no­et en 'drag and drop'-funk­tion, der gi­ver hur­ti­ge­re ad­gang til de spil, man bedst kan li­de.

Det nye og for­bed­re­de Ma­ria Ca­si­no dre­jer sig dog ik­ke kun om ud­se­en­det. Fir­ma­et lover nem­lig bed­re bonus­ser til de med­lem­mer, der spil­ler på det nye si­te. Har man ik­ke brugt si­den før, kan det va­e­re et godt tids­punkt at be­gyn­de. Der er nem­lig vel­komst­til­bud, der ga­ran­te­rer en­ten 200, 500 el­ler 1.000 kro­ner ekstra, af­ha­en­gigt af om man ind­be­ta­ler 100, 250 el­ler 500 kro­ner. Sam­ti­dig får man hver må­ned 20, 50 el­ler 100 gra­tis spins til spil­let ’Da­nish Flip’, og­så af­ha­en­gigt af ens før­ste ind­be­ta­ling. Som om det ik­ke var nok, har til­bud­det et om­sa­et­nings­krav på kun 20 gan­ge, hvil­ket er op til 10 min­dre end hos de fle­ste kon­kur­ren­ter.

Og der er fle­re dan­ske­re, der al­le­re­de nu ny­der godt af til­bud­det og det nye si­te. For ek­sem­pel vandt en 37-årig mand fra Sol­rød 49.600 kro­ner på et sing­le spin på ’Da­nish Flip’ den 5. oktober ef­ter at ha­ve sat­set blot 50 kro­ner.

Det kan med an­dre ord godt en­de med at bli­ve lu­kra­tivt for spil­ler­ne at be­nyt­te sig af det nye og for­bed­re­de Ma­ria Ca­si­no-si­te samt det nye vel­komst­til­bud. Al­li­ge­vel tror spil­gi­gan­ten, at det kan be­ta­le sig at gi­ve spil­ler­ne den bedst mu­li­ge op­le­vel­se.

»Vi har valgt, at det er vig­tigt at kun­ne gi­ve vo­res spil­le­re det bedst mu­li­ge vel­komst­til­bud på mar­ke­det, for at de va­el­ger net­op os. Her­u­d­over sør­ger vi og­så for at gi­ve dem et bredt og su­per­s­pa­en­den­de ud­valg af spil­mu­lig­he­der,« si­ger Li­ne Nøhr, der er lan­de­chef for Ma­ria Ca­si­no i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.