Mette F. ska­ber kø­be­sex-for­vir­ring

Mette Fre­de­rik­sen har i en ny bog skabt for­vir­ring om sin hold­ning til kø­be­sex. Vil hun af­skaf­fe det?

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Vil Mette Fre­de­rik­sen for­by­de kø­be­sex, el­ler hvad vil hun egent­lig? S-for­man­den har skabt en del for­vir­ring med ud­ta­lel­ser om prosti­tion.

Hvis en mand kø­ber sig til sex med en kvin­de, er han ik­ke i stand til at va­re­ta­ge sit ar­bej­de som ek­sem­pel­vis la­e­rer, po­li­ti­mand el­ler po­li­ti­ker, si­ger hun i en ny bog.

»Jeg tror ik­ke, at en kun­de hos en prosti­tu­e­ret bag­ef­ter kan gå ind og un­der­vi­se en sko­le­klas­se el­ler døm­me i en rets­sal el­ler va­e­re po­li­ti­ker, po­li­ti­mand, el­ler hvad han er, på en må­de, som er for­e­ne­lig med det, vi op­fat­ter som li­ge­stil­ling og respekt mel­lem køn­ne­ne,« si­ger hun.

På Chri­sti­ans­borg me­ner an­dre par­ti­er dog, at hun skal kom­me med et lov­for­slag, hvis hun me­ner det al­vor­ligt. Og i Politiforbundet me­ner for­man­den Claus Ox­feldt, at man skal va­e­re var­som med at gå ind og døm­me folk, når prosti­tu­tion er lov­ligt.

»Man skal ta­en­ke sig rig­tig godt om i for­hold til at re­gu­le­re folks ad­fa­erd i fri­ti­den,« si­ger han til Ritzau.

Hver sjet­te kø­ber sex

Om­kring hver sjet­te dan­ske mand i al­de­ren 18 til 65 år har købt sex. Det vi­ser en kort­la­eg­ning af ef­ter­spørgs­len på prosti­tu­tion, som Ram­bøll la­ve­de i 2013 iføl­ge Jyl­lands-Po­sten. Det sva­rer til cir­ka 270.000 dan­ske ma­end, som der­for må for­modes at ha­ve va­e­ret hos en prosti­tu­e­ret.

Jeg tror ik­ke, at en kun­de hos en prosti­tu­e­ret bag­ef­ter kan gå ind og un­der­vi­se en sko­le­klas­se el­ler døm­me i en rets­sal Mette Fre­de­riks­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.