Ca­ro­li­na Mai­er, retsord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

BT - - NYHEDER -

Det er en pri­vatsag, om man kø­ber sex el­ler ej, og der­for skal det ik­ke blan­des sam­men med, hvil­ket er­hverv man har. Der er hel­ler in­gen grund til at an­ta­ge, at man har dår­lig moral, ba­re for­di man kø­ber sex. Der er to si­der af det: På den ene si­de skal kvin­der ha­ve ret til at dri­ve det er­hverv, hvis de øn­sker det. På den an­den si­de skal vi prø­ve at for­hin­dre, at kvin­der bli­ver ud­nyt­tet. Vi vil kom­me med et ud­spil om det til for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.