Der en kø­re­tur

BT - - NYHEDER -

gret­he og Henrik kun­ne få lej­lig­hed til at ses i Dan­mark. Ef­ter sel­ska­bet kør­te Dron­nin­gen og Wa­va Arm­feldt i al ube­ma­er­ket­hed Henrik til luft­hav­nen.

»Da vi kom ind til by­en, blev vi for­lo­ve­de - os imel­lem - og da det var sket, måt­te jeg fin­de ud af, hvor­dan jeg skul­le si­ge det til mi­ne fora­el­dre. Det gjor­de jeg, da jeg kom ned til Grå­sten, hvor de op­holdt sig. Da sag­de jeg, at jeg hav­de mødt en, som jeg me­get ger­ne vil­le gif­tes med,« forta­el­ler Dron­nin­gen.

Ef­ter man­ge glø­de­n­de bre­ve mel­lem prin­ses­sen og den un­ge gre­ve blev der igen ar­ran­ge­ret et mø­de i Dan­mark. Den­ne gang for at Henrik kun­ne tra­ef­fe si­ne kom­men­de svi­ger­fora­el­dre.

Igen var det fa­mi­li­en fra Ro­sen­feldt Gods, der lag­de bo­lig til. Det hem­me­li­ge mø­de mel­lem kong Fre­de­rik 9. og dron­ning In­grid og det fo­rel­ske­de par fo­re­gik nem­lig i Wa­va Arm­feldts lej­lig­hed i Dron­nin­gens Tva­er­ga­de i Kø­ben­havn.

»På den må­de fik de lej­lig­hed til at tra­ef­fe ham. Og det gik godt. Det var jo dej­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.