Dron­nin­gen stolt af dan­ske sol­da­ter

’Jeg tror ab­so­lut, at vi har gjort no­get, der er no­get va­erd,’ si­ger dron­ning Mar­gret­he i ny bog med re­fe­ren­ce til Danmarks del­ta­gel­se i kri­gen i Af­g­ha­ni­stan

BT - - NYHEDER - DAN­MARK I KRIG Sø­ren Do­mi­no | sdo@ber­ling­s­ke.dk Cat­hri­ne Bloch | cabl@ber­ling­s­ke.dk

Det har gi­vet os en an­den pro­fil i ver­den, og jeg me­ner fak­tisk og­så, at det har aen­dret vo­res syn på os selv. Den­gang men­te de fle­ste, at den slags kun­ne vi na­tur­lig­vis ik­ke, men vi kan, hvis vi vil Dron­ning Mar­gret­he, om Danmarks del­ta­gel­se i Den Før­ste Gol­f­krig

Trods split­tel­se blandt de po­li­ti­ske par­ti­er og i be­folk­nin­gen gi­ver dron­ning Mar­gret­he sin op­bak­ning til den dan­ske krigs­del­ta­gel­se i fle­re af ver­dens bra­end­punk­ter gen­nem de se­ne­re år. Det sker i en ny bog ’De dy­be­ste rød­der – Dron­nin­gen forta­el­ler om Dan­mark og dan­sker­ne’ af Ber­ling­s­kes Tho­mas Larsen, hvor Dron­nin­gen bi­fal­der den po­li­ti­ske be­slut­ning om at sen­de dan­ske sol­da­ter i krig i Af­g­ha­ni­stan.

Hun me­ner li­ge­frem, at den ak­ti­ve uden­rigs­po­li­ti­ske kurs, der blev ind­ledt i for­bin­del­se med Den Før­ste Gol­f­krig i be­gyn­del­sen af 1990er­ne, har aen­dret dan­sker­nes selv­bil­le­de.

»Det har gi­vet os en an­den pro­fil i ver­den, og jeg me­ner fak­tisk og­så, at det har aen­dret vo­res syn på os selv. Den­gang men­te de fle­ste, at den slags kun­ne vi na­tur­lig­vis ik­ke, men vi kan, hvis vi vil,« si­ger hun i bo­gen. Ved at rev­ne af stolt­hed Dron­nin­gen er­ken­der, at så­vel hjemvend­te sol­da­ter som po­li­ti­ke­re og de­le af be­folk­nin­gen har så­et tvivl om, hvor­vidt ind­sat­sen var of­re­ne va­erd.

Fle­re end 40 dan­ske sol­da­ter mi­ste­de li­vet un­der kri­gen i Af­g­ha­ni­stan, li­ge­som fle­re vend­te hjem med fy­si­ske el­ler psy­ki­ske ska­der. Li­ge­le­des er Ta­le­ban vendt til­ba­ge til om­rå­der i lan­det, sol­da­ter­ne ka­em­pe­de for at gø­re sik­re. Al­li­ge­vel me­ner den dan­ske mo­nark, at be­slut­nin­gen om at del­ta­ge ak­tivt i kri­gen har va­e­ret den ret­te:

»Det er me­get trist, og si­tu­a­tio­nen var nok me­re ind­vik­let i lan­det, end vi var klar over, den­gang vi gik ind. Men jeg tror, det var godt, at vi gjor­de det. Jeg tror ab­so­lut, at vi har gjort no­get, der er no­get va­erd. Det me­ner jeg sta­dig­va­ek.«

Dron­nin­gen lov­pri­ser isa­er de dan­ske sol­da­ters ind­sats i blandt an­det Irak og i Af­g­ha­ni­stan.

»Ja, jeg var så stolt over vo­res un­ge men­ne­sker, at jeg var ved at rev­ne. Det skal in­gen hem­me­lig­hed va­e­re. Jeg var va­el­dig glad for at tra­ef­fe dem der­u­de,« si­ger dron­ning Mar­gret­he, der i 2011 be­søg­te de dan­ske kamp­trop­per i Af­g­ha­ni­stan:

»Jeg fik lov til li­ge ak­ku­rat at se lidt af, hvad de var ude i, og hvor­dan det føl­tes at va­e­re på de frem­skud­te po­ster. De var al­le nog­le sø­de, or­dent­li­ge fy­re, som gjor­de en vir­ke­lig god ind­sats.«

De dan­ske sol­da­ter har al­drig va­e­ret i tvivl om Dron­nin­gens op­bak­ning, men al­li­ge­vel er det vig­tigt, at hun blåstemp­ler ind­sat­sen i Af­g­ha­ni­stan, me­ner Jes­per K. Han­sen, der er for­mand for for­sva­rets stør­ste fag­for­e­ning, Cen­tral­for­e­nin­gen for Stam­per­so­nel.

Krig til de­bat »Vi har løst en op­ga­ve, for­di det var det, po­li­ti­ker­ne be­slut­te­de. Der­for be­ty­der det så me­get, at ma­jesta­e­ten si­ger, at det var rig­tigt, at vi var der­ne­de. Det kan godt va­e­re, at det ik­ke gik, som vi hav­de reg­net med, men vi var der, og vi gjor­de en for­skel,« si­ger han.

Hos for­man­den for Ho­vedor­ga­ni­sa­tio­nen af Of­fi­ce­rer i Dan­mark, Ni­els Thøn­ning, »var­mer« Dron­nin­gens op­bak­ning.

»Jeg er be­vidst om, at der og­så blandt mi­ne med­lem­mer er del­te me­nin­ger om ef­fek­ten af ind­sat­sen i Af­g­ha­ni­stan, og me­get kun­ne helt sik­kert va­e­re bed­re. Men vi kan jo kun gis­ne om, hvor­dan si­tu­a­tio­nen hav­de va­e­ret i dag, hvis ik­ke vi og de øv­ri­ge lan­de i ko­a­li­tio­nen var gå­et ind,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Min be­sked­ne og helt per­son­li­ge vur­de­ring er, at den hav­de va­e­ret dår­li­ge­re, langt min­dre sta­bil, rets­løs og uden funk­tions­du­e­li­ge of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner.«

In­gen ører i ma­ski­nen Den po­li­ti­ske de­bat for­ud for be­slut­nin­gen om at sen­de dan­ske sol­da­ter i krig har ved fle­re lej­lig­he­der va­e­ret op­he­det og op­delt – isa­er i for­bin­del­se med ind­sat­sen i Irak.

Det var et sna­e­vert fler­tal i Fol­ke­tin­get be­stå­en­de af Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti, der i 2003 be­slut­te­de, at Dan­mark skul­le bi­dra­ge til in­va­sio­nen af Irak, og der blev ad­skil­li­ge gan­ge så­et tvivl om grund­la­get for kri­gen.

Hvis Dron­nin­gen hav­de gi­vet en til­sva­ren­de blåstem­pling af kri­gen i Irak, hav­de hen­des ud­ta­lel­ser va­e­ret po­li­ti­ske, vur­de­rer lek­tor ved In­sti­tut for Stra­te­gi på For­svar­sa­ka­de­mi­et Peter Vig­go Jakob­sen.

»Hun hol­der sig til det, der er ufar­ligt, og va­el­ger at ind­ta­ge nog­le stand­punk­ter, der gør, at hun ik­ke får ører­ne i ma­ski­nen. Hun er dyg­tig til at gi­ve sin op­bak­ning til for­sva­ret, men sam­ti­dig hol­de sig in­den for det, der er po­li­tisk ac­cep­ta­belt,« for­kla­rer han.

Svend Aa­ge Jens­by (V) var for­svars­mi­ni­ster, da be­slut­nin­ger­ne om krigs­del­ta­gel­sen i Irak og Af­g­ha­ni­stan blev ta­get, og han »de­ler fuld­sta­en­dig Dron­nin­gens op­fat­tel­se« af, at ind­sat­sen i Af­g­ha­ni­stan »be­stemt ik­ke var for­ga­e­ves«.

»Spørgs­må­let om vo­res del­ta­gel­se i Irak var selvsagt lidt me­re kom­pli­ce­ret. Så det er vel rig­tigt og na­tur­ligt, at Dron­nin­gen set i ly­set af den po­le­mik, der var om grund­la­get, hol­der sig til­ba­ge med at ud­ta­le sig her­om,« si­ger den tid­li­ge­re mi­ni­ster, der trak sig fra po­sten i 2004.

Fol­ke­tin­gets for­mand, Pia Kja­ers­gaard (DF), me­ner, at det er »helt i or­den«, at kon­ge­hu­set gi­ver sin hold­ning til ken­de.

»Det er helt på sin plads, at hun som men­ne­ske, sam­funds­bor­ger og ik­ke mindst mor går op i, hvad det er for et sam­fund, hen­des børn og bør­ne­børn skal over­ta­ge,« si­ger hun.

FOTO: FORSVARSMINISTERIET

I 2011 be­søg­te dron­ning Mar­gret­he de dan­ske trop­per i Af­g­ha­ni­stan – en op­le­vel­se, der gjor­de et dybt ind­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.