Skils­mis­sebørn får til­tra­engt hja­elp

BT - - NYHEDER -

I dis­se sa­ger kan der va­e­re ta­le om børn, som bli­ver af­le­ve­ret i den sto­re Mer­ce­des af en tjek­ket mor el­ler far, så det kan va­e­re sva­e­re­re at op­da­ge bar­nets pro­blem Lau­ra Lin­da­hl (LA), so­ci­al­ord­fø­rer En bør­ne­sam­ta­le er for­bun­det med stor usik­ker­hed hos bør­ne­ne En midt­vejs-eva­lu­e­ring af pro­jek­tet ’Bi­sid­ning i Stats­for­valt­ning’ har set på ef­fek­ten ved at ha­ve en bi­sid­der til­knyt­tet bar­net i kon­flikt­fyld­te skils­mis­ser: »Hjalp din bi­sid­der dig med at få sagt det, du ger­ne vil­le, til børn­sam­ta­len?« Ja, me­get: 66 pct. Ja, lidt: 34 pct. »Har din bi­sid­der hjul­pet dig med at bli­ve me­re klar over dine eg­ne øn­sker, f.eks. om hvor du skal bo, hvor man­ge da­ge hos hver af dine fora­el­dre osv.?« Me­get: 44 pct. Lidt: 21 pct. Ik­ke så me­get: 8 pct. Slet ik­ke: 3 pct. »Har det, at bar­net hav­de en bi­sid­der, gi­vet an­led­ning til ne­ga­ti­ve re­ak­tio­ner fra en af fora­el­dre­ne?« Nej: 61 pct. Ja: 4 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.