An­det end po­li­tik

BT - - NYHEDER -

for­la­engst for­s­vun­det. Og så skal Ba­ra­ck, Mi­chel­le og de­res to døtre Sasha og Ma­lia for al­vor igang med at ta­en­ke på frem­ti­den. Alt an­det end po­li­tik Ef­ter ot­te stres­sful­de år som USAs før­ste sor­te pra­esi­dent er hå­ret må­ske ble­vet gråt, men Ba­ra­ck Oba­ma er sta­dig ung i for­hold til den gen­nem­snit­li­ge ame­ri­kan­ske eks-pra­esi­dent (kun Bill Cl­in­ton var yn­gre, 54).

Og selv­om mu­lig­he­der­ne na­er­mest er uen­de­li­ge for den sta­dig po­pu­la­e­re Ba­ra­ck Oba­ma, så har han end­nu ik­ke be­slut­tet sig. Dog har pra­esi­den­ten be­slut­tet sig for, hvad han IK­KE skal la­ve.

Så­le­des sag­de Oba­ma, da han sid­ste år blev in­ter­viewet af tal­ks­howva­er­ten El­len DeGe­ne­res:

»Jeg har lo­vet Mi­chel­le, at jeg ik­ke la­en­ge­re ak­tivt vil del­ta­ge i po­li­tik. Så jeg har helt sik­kert kørt min sid­ste valg­kampag­ne. Og li­ge me­get hvad jeg frem­over vil be­stil­le, så bli­ver det ik­ke som po­li­ti­ker.«

Og Mi­chel­le Oba­ma be­skra­ef­te­de i sam­me in­ter­view med DeGe­ne­res:

»Vi har nydt vo­res tid i Det Hvi­de Hus. Og jeg er fan­ta­stisk stolt af Ba­ra­ck. Men ot­te år er nok - Bå­de for Ba­ra­ck og mig.« Livslang årsløn Nu er Oba­ma selv­føl­ge­lig slet ik­ke nødt til at la­ve no­get over­ho­ve­det.

Iføl­ge den så­kald­te ’tid­li­ge­re pra­esi­dent lov­giv­ning’, som den ame­ri­kan­ske kon­gres vedt­og i 1958, vil Ba­ra­ck Oba­ma nem­lig i re­sten af sit liv bli­ve be­talt som en sid­den­de mi­ni­ster og mod­ta­ge dét, der sva­rer til 1,4 mil­li­on kro­ner år­ligt.

Des­u­den får Ba­ra­ck og Mi­chel­le Oba­ma gra­tis sy­ge­sik­ring og be­skyt­tel­se af Secret Ser­vi­ce i døgn­drift. Og en­de­lig da­ek­kes di­ver­se ud­gif­ter og­så over skat­te­bud­get­tet. Mu­li­ge job Så­le­des modt­og eks-pra­esi­dent Ge­or­ge Wal­ker Bush ale­ne sid­ste år godt syv mil­li­o­ner kro­ner på den kon­to. Sam­me eks-pra­esi­dent Bush bru­ger i dag det me­ste af sin tid på at ma­le, spil­le golf og dyr­ke fit­ness. Men Ba­ra­ck Oba­ma har in­gen pla­ner om at gå på pen­sion.

Ne­den­for er nog­le af de mu­lig­he­der, som Ba­ra­ck Oba­ma selv har over­ve­jet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.