Snup en mid­dag­slur

BT - - NYHEDER -

i USA, ud­dy­ber re­sul­ta­tet: »En lur på 26 mi­nut­ter for­bed­rer pi­lo­ters pra­e­sta­tion med 34 pct. og op­ma­er­k­som­he­den med 54 pct.«

Sam­ti­dig vi­ser et an­det stu­die fra Uni­ver­si­te­tet i Düs­sel­dorf, at en kort lur kan styr­ke vo­res hukom­mel­se.

Det skri­ver Ni­ck Lit­te­le­ha­les i en blog på The Gu­ar­di­an, hvor han og­så ud­dy­ber, hvor­dan han selv i slut 90er­ne fik mid­dag­slu­ren ind på fod­bold­ba­nen i Man­che­ster Uni­ted.

»Klub­ben be­gynd­te at la­ve dob­belt­tra­e­nin­ger før sa­e­son­start, og jeg fo­re­slog, at vi skab­te et rum for spil­ler­ne, hvor de kun­ne slap­pe af og ha­ve en ’kon­trol­le­ret af­slap­nings pe­ri­o­de’ (CRP) mel­lem de to tra­e­nin­ger for at for­bed­re de­res re­sti­stu­tion. Bå­de Alex Fer­gu­son og che­fen for fy­si­o­te­ra­pi på hol­det Rob Swi­re bak­ke­de op om ide­en, så vi la­ve­de et rum med en form for sove­ka­bi­ne med plads til 12 spil­le­re ad gan­gen, Det, der er vig­tigt, er, at du luk­ker øj­ne­ne og kob­ler dig fra ver­den et øje­blik og spil­ler­ne blev co­a­chet i, hvor­dan de skul­le bru­ge rum­met,« si­ger Ni­ck Litt­le­ha­les.

Det blev før­ste skridt i ret­ning af, hvor­dan han i dag ar­bej­der med søvn som en pra­e­sta­tions­frem­mer for sport­s­folk. En lur øger din pra­e­sta­tion Men og­så helt al­min­de­li­ge men­ne­sker kan pra­este­re bed­re i hver­da­gen, hvis de fin­der tid og plads til en lur.

»Det bed­ste er at fin­de et sted i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen, hvor du fø­ler dig til­pas. Det kan va­e­re et tomt kon­tor el­ler mø­de­lo­ka­le, so­fa­en i per­so­na­le­rum­met el­ler en ba­enk i par­ken, hvis vej­ret til­la­der det. Luk dine øj­ne og slap af,« si­ger han. Du be­hø­ver ik­ke at fal­de i søvn Det er så nem­me­re sagt end gjort, ta­en­ker du må­ske. For mens nog­le fal­der i søvn med det sam­me, kan an­dre lig­ge og ta­el­le får, til va­ek­k­eu­ret rin­ger. Men det be­ty­der fak­tisk ik­ke no­get, om man fal­der i søvn, si­ger søv­n­eks­per­ten.

»Det, der er vig­tigt, er, at du luk­ker øj­ne­ne og kob­ler dig fra ver­den et øje­blik. Det er godt, hvis du fal­der i søvn, men det er og­så godt, hvis du ba­re når til det punkt, hvor du hver­ken er helt vå­gen el­ler sover. På den må­de gi­ver du hjernen fri et øje­blik,« si­ger Ni­ck Litt­le­ha­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.