Hja­el­pen na­er­mer sig Mo­sul

BT - - NYHEDER -

FREMRYKNING Iraki­ske styr­ker har søn­dag ka­em­pet sig for­bi snig­skyt­ter fra Is­la­misk Stat (IS), uden om lu­re­mi­ner og selv­mord­s­bom­ber for at stram­me gre­bet om ji­ha­di­ster­ne i stor­by­en Mo­sul. Frem­ryk­nin­gen ske­te, sam­ti­dig med at de jag­te­de med­lem­mer af Is­la­misk Stat an­dre ste­der i lan­det.

Kur­di­ske mi­lits­styr­ker med­del­te, at de vil­le ind­le­de en ny offensiv mod Bas­hiqa nor­døst for Mo­sul med me­re end 10.000 mand. De iraki­ske og kur­di­ske styr­ker har der­med ind­ledt an­greb på to fron­ter i den nor­døst­li­ge del af den iraki­ske stor­by, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP.

Den iraki­ske ge­ne­ral Hai­der Fad­hil si­ger, at kur­der­ne har ero­bret to lands­by­er i na­er­he­den af Bas­hiqa og en lil­le shi­amus­lim­sk hel­lig­dom i om­rå­det.

I den for­gang­ne uge har de iraki­ske og kur­di­ske styr­ker over­ve­jen­de ka­em­pet mod IS i ube­bo­e­de by­er og lands­by­er rundt om Mo­sul.

Over 25.000 iraki­ske landstyr­ker er sat ind i of­fen­si­ven, som støt­tes af fly og rå­d­gi­ve­re fra USA. Ope­ra­tio­ner­ne ven­tes at ta­ge uger - el­ler må­ne­der.

Iføl­ge FN-or­ga­net Uni­cef er fle­re end 4.000 per­so­ner flyg­tet fra om­rå­der na­er Mo­sul. Halv mil­li­on børn i nød Uni­cef har pla­ner om at hja­el­pe me­re end 748.000 men­ne­sker, hvoraf op mod 500.000 er børn.

FN-grup­pen si­ger, at børn i sel­ve stor­by­en el­ler i dens na­er­om­rå­der er i fa­re for at bli­ve dra­ebt. Der­u­d­over er de i fa­re for at bli­ve ud­sat for seksu­el vold, for bort­fø­rel­se el­ler for re­k­rut­te­ring til de va­eb­ne­de grup­per. Bas­hiqa lig­ger i na­er­he­den af en mi­li­ta­er­ba­se med sam­me navn. Her tra­e­ner 500 tyr­ki­ske sol­da­ter sunni­mus­lim­ske og kur­di­ske kri­ge­re.

Tyr­ker­nes til­ste­de­va­e­rel­se har pro­vo­ke­ret Irak, som slet ik­ke har gi­vet tyr­ker­ne grønt lyst til at ope­re­re i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.