Tv-di­va af­slø­rer tur­bu­lent ung­dom

BT - - NYHEDER -

Åre­ne som te­e­na­ger er ik­ke al­tid en dans på ro­ser.

Det kom­mer og­så til ud­tryk i et nyt blo­gind­la­eg for­fat­tet af tv-dar­lin­gen Iri­na Ol­sen. Her be­skri­ver stjer­nen si­ne tid­li­ge ung­domsår, der blandt an­det var pra­e­get af en­som­hed.

»Jeg hav­de ab­so­lut in­gen lyst til at va­e­re i na­er­he­den af an­dre men­ne­sker, og da jeg var min­dre, gjor­de man­ge uhel­di­ge men­ne­ske­li­ge in­ter­ak­tio­ner i for­bin­del­se med sport, at jeg na­eg­te­de at la­de no­gen kom­me ta­et på, for slet ik­ke at ta­le om at åb­ne mig op for no­gen el­ler ha­ve ven­ska­ber som så­dan,« skri­ver Iri­na Ol­sen på sin blog iri­nat­he­di­va.dk. 29-åri­ge Iri­na Ol­sen har tid­li­ge­re med­vir­ket i tv-pro­gram­mer som ’Fri­stet’ og ’Di­va­er i jung­len’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.