Bilty­ven ha­der at kø­re bil

I ’Bed­rag’ ra­cer Es­ben Smed rundt i stjå­l­ne bi­ler, men i vir­ke­lig­he­den er han mest til cyk­len

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son | ke@bt.dk Bax Lind­hardt | foto

Igen i går af­tes trak DRs dra­masuc­ces ’Bed­rag’ godt og vel en mio. dan­ske­re til ska­er­men.

Sta­er­kt i fo­kus stod Ni­cky, der ef­ter­hån­den har be­va­e­get sig langt ud på skrå­pla­net. I før­ste sa­e­son var han på vej til en kar­ri­e­re som kri­mi­nel, da et fa­engsels­op­hold og en gravid ka­e­re­ste fik ham på bed­re tan­ker. Men en lys­sky kol­le­ga har igen lok­ket ham på af­ve­je.

Pri­vat var Es­ben Smed ik­ke me­get for at kø­re bil, da han fik rol­len i ’Bed­rag’.

»Jeg ane­de in­tet om bi­ler, da vi be­gynd­te at op­ta­ge ’Bed­rag’. Det gør jeg så nu. Jeg har ik­ke selv bil, og jeg ha­de­de at kø­re bil, isa­er i Kø­ben­havn. Det er ba­re ånds­svagt at kø­re bil, når der er an­dre bi­ler på ve­je­ne, men­te jeg. Men det har jeg jo få­et lov til at gø­re en hel mas­se nu,« si­ger Es­ben Smed gri­nen­de til BT.

»Det er al­tid dej­ligt, når folk si­ger ’hej Ni­cky’ og spør­ger, om jeg ik­ke vil hja­el­pe dem med at stja­e­le en bil. Men jeg kan godt li­de, at det ik­ke sker he­le ti­den. Man ta­en­ker me­get over det selv. Når folk kig­ger på én med så­dan et gen­ken­del­ses­blik, så ta­en­ker man: ’Er det for­di, vi har set hin­an­den før, el­ler for­di du har set mig i tv?’ Det kan jeg godt bli­ve lidt for­vir­ret over,« si­ger Es­ben Smed.

’Det bun­der i grå­dig­hed’

I an­den sa­e­son af ’Bed­rag’ er Ni­cky ste­get op på for­bry­der­sti­gen og har få­et fast ar­bej­de for ’Sven­ske­ren’. Han me­ner helt sik­kert, han kan sty­re det, men han bed­ra­ger sig selv. Han ta­ger nog­le valg, som han ved, er for­ker­te, men und­skyl­der det og la­eg­ger an­sva­ret fra sig.

»Det bun­der i grå­dig­hed og utå­l­mo­dig­hed, som gen­nem­sy­rer he­le se­ri­en. Og så sav­ner Ni­cky respekt. Det er egent­lig det, der er med til at dri­ve ham og får ham la­en­ge­re ud, som det er til­fa­el­det i den­ne sa­e­son. Der er no­get spa­en­den­de ved den ver­den. Det er sjove­re at va­e­re der, hvor det er lidt far­ligt, end at re­pa­re­re bi­ler. Han er en fyr, der tra­ef­fer nog­le ret dår­li­ge valg, og det gen­ta­ger sig. For det gør det jo al­tid, hvis man bli­ver fan­get i nog­le be­stemt møn­stre. Det er sva­ert at bry­de de møn­stre,« si­ger Es­ben Smed.

Es­ben Smed bor i Aar­hus med sin ka­e­re­ste og lil­le søn. Han har pend­let frem og til­ba­ge mel­lem Aar­hus og Kø­ben­havn for blandt an­det at kun­ne va­e­re med til op­ta­gel­ser­ne af ’Bed­rag’. Det sam­me gjor­de han, da fil­men om det dan­ske lands­hold, der vandt EM i 1992, blev op­ta­get. Her spil­ler Smed en af de stør­ste rol­ler som Jo­hn ’Faxe’ Jen­sen.

Vil la­ve det me­ste selv

»Det er ik­ke til at vi­de, om jeg bli­ver end­nu en ar­bejds­løs sku­e­spil­ler. Det kan ske for mig li­ge om lidt. Så det er bed­re, at det er mig, der pend­ler. Job­be­ne pend­ler jo ik­ke,« si­ger Es­ben Smed.

»Der er for­skel­li­ge ting, som jeg skal fin­de ud af i min kar­ri­e­re. Jeg prø­ver at und­gå at bli­ve typeca­stet og vil ger­ne la­ve så me­get for­skel­ligt som mu­ligt.«

Es­ben Smed for­sø­ger så vidt mu­ligt selv at spil­le de fy­sisk kra­e­ven­de sce­ner.

»Der selv­føl­ge­lig no­get, jeg ik­ke må la­ve selv. Jeg har en fan­ta­stisk sej stunt­man, der er med for at spil­le mi­ne fy­si­ske sce­ner. Jeg dril­ler ham med, at jeg for­sø­ger at gø­re ham ar­bejds­løs, når vi er på sa­et­tet. Det er ik­ke lyk­ke­des helt, men jeg har få­et lov til at la­ve det me­ste.«

Jeg ane­de in­tet om bi­ler, da vi be­gynd­te at op­ta­ge ’Bed­rag’. Det gør jeg så nu. Jeg har ik­ke selv bil, og jeg ha­de­de at kø­re bil, isa­er i Kø­ben­havn Es­ben Smed

• Es­ben Smeds Ni­cky er en af de cen­tra­le fi­gu­rer i ’Bed­rag’. Foto: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.