Rul­le­ste­nen, der gik på pen­sion

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

fa­mi­lie­mid­da­ge.

Bill og Man­dy sag­de dog far­vel til hin­an­den, og i 1993 gif­te­de han sig med Suzan­ne Ac­cos­ta. Par­ret har tre døtre og le­ver skif­te­vis i land­li­ge om­gi­vel­ser i Suf­folk og i Syd­frank­rig. So­li­sten Wy­man Bas­sen blev ik­ke lagt til si­de, da Bill Wy­man for­lod Sto­nes. Han har ud­gi­vet so­lo­al­bum, skre­vet film­mu­sik og bø­ger, del­ta­get i fle­re mu­si­kal­ske pro­jek­ter og gi­ver sta­dig kon­cer­ter med sit band The Rhyt­hm Kings.

Ud­over bas­gu­i­ta­ren har han la­ert sig at be­her­ske fle­re in­stru­men­ter. Han er en ivrig fo­to­graf og ama­tørar­ka­e­o­log og bl.a. med­for­fat­ter på bo­gen ’Trea­su­re Islands’ om skat­tej­agt på de bri­ti­ske øer. Og så har han som en lil­le si­de­be­ska­ef­ti­gel­se ta­get pa­tent på en sa­er­lig me­tal­de­tek­tor. Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.