’Det er mit an­svar’

Trods end­nu et ne­der­lag fre­der OBs sport­s­di­rek­tør, Jes­per Han­sen, fort­sat Kent Ni­el­sen - og sig selv

BT - - SPORTEN - IN­GEN AFSKED Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Vi bli­ver må­lt på må­le­ne og af­slut­nin­ger­ne, og der har vi ik­ke va­e­ret li­ge så skar­pe, som vi var i sid­ste sa­e­son Jes­per Han­sen

Ni ne­der­lag i 11 kam­pe for en klub, der drøm­mer om en pla­ce­ring blandt lan­dets seks bed­ste hold, har før ko­stet tra­e­ner­fy­rin­ger.

Men skal man tro OBs le­del­se, sid­der Kent Ni­el­sen fort­sat sik­kert i sa­e­det, selv­om hans hold i går blev kla­edt af med 0-3 af FC Kø­ben­havn.

»Før FCK-kam­pen skrev jeg ud, at det var os, der er om­kring hol­det, der skal ar­bej­de vi­de­re med de her ting, og det aen­drer et ne­der­lag til FCK ik­ke på,« si­ger OBs sport­s­di­rek­tør, Jes­per Han­sen, til BT.

»Jeg er ik­ke i tvivl om, at spil­ler­trup­pen er bed­re end det, vi ser, og jeg er hel­ler ik­ke i tvivl om, at der bli­ver ar­bej­det rig­tig godt fra tra­e­ner­si­den.«

Den vur­de­ring la­der OBs fans til at va­e­re eni­ge i. Selv­om OBer­ne, som kam­pen skred frem, blev re­du­ce­ret til sta­ti­ster i en kø­ben­havnsk tra­e­nings­ses­sion, var det ik­ke Kent Ni­el­sens ho­ved, der blev kra­e­vet på et fad.

Fans vil af med Han­sen

Kni­ven skal fø­res la­en­ge­re op­pe. De før­ste san­ge kom kort in­de i an­den halv­leg, da ind­skif­te­de Fre­de­rik Tin­ga­ger på sin før­ste bold­be­rø­ring send­te bol­den i eget net.

’Jes­per Han­sen, tag dit tøj og gå,’ lød det fra OBs mest inkar­ne­re­de til­ha­en­ge­re, mens et ban­ner med stort set sam­me bud­skab blev rul­let ud. Si­den blev det fulgt op af va­ri­a­tio­ner som ’Fyr Jes­per Han­sen her og nu’ og ’Jes­per, vi er så tra­et­te af dig!’

Den 54-åri­ge jy­de kom til OB fra Hor­sens i 2013 for at ryd­de op i OBs øko­no­mi og brin­ge hol­det til­ba­ge blandt lan­dets seks bed­ste. Det før­ste er lyk­ke­des. Det an­det la­der mil­dest talt ven­te på sig. En ot­ten­de-, en ni­en­de- og en sy­ven­de­plads, og nu alt­så ak­tu­elt en 13. plads er de ke­de­li­ge sport­s­li­ge kends­ger­nin­ger. Al­li­ge­vel har Jes­per Han­sen in­gen pla­ner om at føl­ge fan­se­nes op­for­dring:

»Vi hav­de en for­vent­ning om, at vi skul­le gå en o.k. OB-sa­e­son i mø­de, og med de man­ge ne­der­lag, vi har haft, for­står jeg godt, at der er no­get fru­stra­tion og nog­le fø­lel­ser, der kom­mer til ud­tryk. Jeg sy­nes langt hen ad vej­en, at vi har nog­le rig­tig go­de fans. Men nej, det er ik­ke no­get, jeg har fo­kus på (at si­ge op, red.). Jeg har kun fo­kus på at ar­bej­de så godt, som jeg kan, for OB, og så er der nog­le an­dre, der må tra­ef­fe de be­slut­nin­ger, hvis det skal ske,« si­ger han.

Hvor stort et an­svar ba­e­rer du for den si­tu­a­tion, OB står i?

»Vi er man­ge, der tra­ef­fer en mas­se be­slut­nin­ger, men i sid­ste en­de er det mit an­svar, og det står jeg på mål for.«

God­kendt på man­ge punk­ter

Du har va­e­ret i OB si­den april 2013.

I den tid er je­res bed­ste pla­ce­ring en sy­ven­de­plads Er du til­freds med det, I har op­nå­et i din tid i OB?

»På rig­tig man­ge pa­ra­me­tre sy­nes jeg, at vi har ryk­ket os rig­tig me­get, og den pro­ces, vi er i gang med, ar­bej­der vi fortrøst­nings­fuldt vi­de­re med. Men hvis man kig­ger på re­sul­ta­ter­ne og det, vi egent­lig ger­ne vil i OB med su­per­liga­hol­det, er det ik­ke til­freds­stil­len­de, og det er jeg hel­ler ik­ke til­freds med. De to før­ste år hand­le­de det me­get om øko­no­mi, og da vi an­sat­te Kent, var det til det lan­ge, se­je tra­ek. Sid­ste sa­e­son skif­te­de vi man­ge spil­le­re ud, og det har vi gjort igen i år, men vi syn­tes al­li­ge­vel op til den­ne sa­e­son, at det så for­nuf­tigt ud i for­hold til at spil­le med i top seks, som vi ger­ne vil­le. Der­for er det selv­føl­ge­lig enormt skuf­fen­de, at vi står her nu og og­så der­for, jeg får de her spørgs­mål.«

Hvad er det, der gi­ver dig tro­en på, at det er dig i den sport­s­li­ge le­del­se og Kent Ni­el­sen på tra­e­ner­ba­en­ken, der er de ret­te til at få vendt det her?

»Vo­res af­slut­nin­ger har ik­ke stå­et mål med det, vi hav­de for­ven­tet og sta­dig har en god tro på. Men hvis man kig­ger på man­ge af de an­dre pa­ra­me­tre, der bli­ver ar­bej­det med, lig­ger vi fak­tisk fint. Vi er det na­est­mest lø­ben­de hold. Vi vil ger­ne va­e­re lø­be­sta­er­ke. Vi er det na­est­mest ta­ck­len­de hold. Vi vil ger­ne va­e­re ag­gres­si­ve. Vi er det hold, der har bol­den tred­je­mest og det na­est­mest af­le­ve­rings­sik­re hold, og det er og­så nog­le af de ting, vi ger­ne vil stå for. Men vi bli­ver må­lt på må­le­ne og af­slut­nin­ger­ne, og der har vi ik­ke va­e­ret li­ge så skar­pe, som vi var i sid­ste sa­e­son.«

Hvis nu det bli­ver til end­nu et ne­der­lag på fre­dag mod Sil­ke­borg, får jeg så det sam­me svar?

»Det er hy­po­te­tisk, så det kom­mer jeg ik­ke til at sva­re på,« si­ger Jes­per Han­sen.

FOTO: JOHNNY ANTHON WICHMANN

OB-fan­se­ne vil hel­le­re af med sport­s­di­rek­tør Jes­per Han­sen end ch­eftra­e­ner Kent Ni­el­sen, men sport­s­di­rek­tø­ren (lil­le foto) har in­gen pla­ner om selv at for­la­de po­sten. Han me­ner dog hel­ler ik­ke, at Kent Ni­el­sen skal fy­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.