Hor­sens er med, hvor det er sjovt

Med en let­te­re over­ra­sken­de 1-0-sejr over Ran­ders er Hor­sens nu krav­let op i den ef­ter­trag­te­de top seks

BT - - SPORTEN - Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@bt.dk

Hvis vi bli­ver ved at ar­bej­de så­dan her, kan alt jo ske i fod­bold, hel­dig­vis. [...] Nu har vi kun tabt tre ud af 14, og hvis vi fort­sa­et­ter med det, ser det jo sjovt ud Bo Hen­rik­sen

På hjem­me­ba­ne ful­den­te AC Hor­sens i går en per­fekt we­e­kend for Su­per­liga­ens tre op­ryk­ker­hold, da Ran­ders FC blev sendt hjem med et ne­der­lag ef­ter en va­skea­eg­te ar­bejds­sejr.

En ar­bejds­sejr, der be­ty­der, at Hor­sens nu gør op­ryk­ker-kon­kur­ren­ter­ne fra Lyng­by sel­skab i den fa­mø­se top seks, der om 12 run­der gi­ver ad­gang til mester­skabs­spil­let.

Og selv­om Hor­sens’ tra­e­ner, Bo Hen­rik­sen, na­tur­ligt nok sta­dig fo­ku­se­rer på at over­le­ve i Su­per­liga­en, ved han godt, at det ik­ke ser helt skidt ud.

»Vi skal kun ta­en­ke på én ting (at und­gå nedryk­ning, red.). Og som vi og­så ser i dag, har vi ik­ke bol­den så me­get, og vi er lidt un­der­dog he­le ti­den. Men hvis vi bli­ver ved at ar­bej­de så­dan her, kan alt jo ske i fod­bold, hel­dig­vis. De her gut­ter vil gø­re alt, hvad de kan, for at vin­de fod­bold­kam­pe. Det vil de hver uge. Nu har vi kun tabt tre ud af 14, og hvis vi fort­sa­et­ter med det, ser det jo sjovt ud,« sag­de Bo Hen­rik­sen ef­ter kam­pen til Eu­rosport.

Gang i den ef­ter pau­sen

Når Hor­sens-tra­e­ne­ren si­ger, at hol­det ik­ke har bol­den så me­get, har han fuld­sta­en­dig ret. For trods sej­ren hav­de hjem­me­hol­det kun bol­den 35 pro­cent af ti­den i en kamp, som først kom rig­tigt i gang ef­ter pau­sen.

Før­ste halv­leg var pra­e­get af man­ge na­er­kam­pe og mang­le­de de sto­re chan­cer. Men i an­den halv­leg blev der løs­net op, da Hor­sens ef­ter 10 mi­nut­ter brag­te sig i front på en flot om­stil­ling.

Bol­den blev ero­bret på mid­ten af ba­nen, hvor­ef­ter Hal­lur Hans­son med en ge­ni­al stik­ning fandt An­dré Bjer­re­gaard, som køligt ud­pla­ce­re­de Ran­ders’ må­l­mand, Han­nes Hal­l­dors­son. Her­ef­ter va­de­de Ran­ders i chan­cer, men Hor­sens lyk­ke­des med at stå imod det mas­si­ve pres.

An­dré Bjer­re­gaard er nu op­pe på tre mål og fem as­sist i Su­per­liga­en, og mat­chvin­de­ren var selv­føl­ge­lig en glad mand ef­ter gårs­da­gens kamp.

»Det er su­per fan­ta­stisk. Det er al­tid dej­ligt at få tre po­int,« lød det fra An­dré Bjer­re­gaard, der hyl­der ar­bejds­ind­sat­sen og er­kla­e­rer sig li­geg­lad med, at folk er ef­ter Hor­sens for den må­de, hol­det spil­ler fod­bold på.

»Det var en ar­bejds­ind­sats i dag. Vi har få­et mas­ser af po­int, og det, vi gør, lyk­kes. Så folk må snak­ke alt det, de vil.«

FOTO: CLAUS FI­SKER AC Hor­sens-tra­e­ner Bo Hen­rik­sen var glad ef­ter sit holds 1-0-sejr over Ran­ders FC i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.