Kø­ben­havnsk med­li­den­hed

OB SKAL NOK KOM­ME IGEN

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Al­le si­ger, at liga­en er knald­god med 14 hold, så jeg må hel­le­re hol­de med al­le dem, som si­ger det Stå­le Sol­bak­ken

I en hård tid med stri­be­vis af ne­der­lag og na­e­ve­nyt­ti­ge jour­na­li­ster, der sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved ens kva­li­te­ter som tra­e­ner og fod­bold­spil­ler, kan OB fin­de trøst i, at selv det hold, som i af­tes skil­te dem ad 3-0, har tro­en på, at sku­den nok skal ven­de i Oden­se.

I kri­se­ti­den sen­der FCK-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken sin kol­le­ga Kent Ni­el­sen op­mun­tren­de sms’er, og ef­ter 3-0-sej­ren var op­bak­nin­gen end­da ver­bal.

»Jeg fø­ler lidt med OB i dag (i går, red.),« si­ger Sol­bak­ken.

»Jeg har me­get stor tro på, at de kom­mer til­ba­ge, for selv­om de lig­ger der, hvor de gør, har de et godt grund­spil. De har en god tra­e­ner. Når de får de to forwar­der til­ba­ge sam­ti­dig og bli­ver ved med at tro på de­res spil, skal po­in­te­ne nok kom­me. Men det er klart, at det er hårdt for dem at inkas­se­re et mål på hver si­de af pau­sen, som de gjor­de i dag (i går, red.).« Trist at se Og­så Ras­mus Falk, der for før­ste gang si­den skif­tet til FC Kø­ben­havn fra net­op OB, var til­ba­ge på sin tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne, hav­de med­li­den­hed med sin gam­le hold­kam­me­ra­ter.

»Jeg er rig­tig glad for, at de ik­ke vandt i dag, men el­lers er det trist at se. Det er men­ne­sker, jeg hol­der rig­tig me­get af, og jeg hå­ber, at de snart får lidt suc­ces. De er i un­der­skud på selv­til­lids­kon­to­en, og vi har en ka­em­pe tro på eg­ne ev­ner. Det er en tung tid for dem. Det må de se at få vendt. De har lidt at ar­bej­de med,« si­ger han.

Med sej­ren er FCK fort­sat ube­sej­ret i Su­per­liga­en og ube­stridt fø­rer­hold.

Stå­le Sol­bak­ken kal­der det unor­malt, at hol­det har hen­tet over to po­int i snit per kamp, når de sam­ti­dig spil­ler Champions League, men af­vi­ser, at det er, for­di ra­ek­ken er ble­vet rin­ge­re.

»Al­le si­ger, at liga­en er knald­god med 14 hold, så jeg må hel­le­re hol­de med al­le dem, som si­ger det.«

FOTO: JOHNNY A. Ras­mus Falk (th) var i går til­ba­ge i OB for før­ste gang si­den skif­tet til FCK. Wichmann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.