Når Fyn er knap så fin

BT - - SPORTEN -

HAV­DE KENT NI­EL­SEN få­et spar­ket i OB, hvis der var ta­le om en ’nor­mal’ superliga-sa­e­son? Og hav­de OB-tra­e­ne­ren lidt sam­me ska­eb­ne, hvis han ik­ke hed net­op Kent Ni­el­sen.

Spørgs­må­le­ne er egent­lig ir­re­le­van­te, men det er al­li­ge­vel in­ter­es­sant tan­ke­spind. MIT BUD ER ja. Hav­de vi haft en sa­e­son, som dem vi hav­de frem til for­ri­ge sa­e­son, hvor 12 hold ka­em­pe­de mod hin­an­den og to af dem på sid­ste spil­le­dag ryk­ke­de ned, kan det me­get vel ta­en­kes, at OB-le­del­sen med ma­e­ce­nen Ni­els Thor­borg i spid­sen hav­de tryk­ket på knap­pen og gi­vet ch­eftra­e­ne­ren en fy­re­sed­del i hån­den. Li­ge­som det er en­dog me­get ta­en­ke­ligt, at en hvil­ken som helst an­den tra­e­ner end den tid­li­ge­re mester­tra­e­ner Kent Ni­el­sen, var ble­vet vist dø­ren i den fyn­s­ke ådal med en re­sul­ta­tra­ek­ke, som den vi ser det­te ef­ter­år.

Kent Ni­el­sen skal der­for pri­se sig lyk­ke­lig for sit go­de navn, sin bal­last og det fak­tum at nedryk­nings­spø­gel­set i en ny Superliga med 14 hold er knap så in­si­ste­ren­de og al­le­steds­na­er­va­e­ren­de som tid­li­ge­re. DET SKAL HAN, for­di OB er i kri­se. Dyb kri­se. Det blev der sat to stre­ger un­der, da FC Kø­ben­havn i går ef­ter­mid­dag kryd­se­de Sto­re­ba­elt og uden de sto­re pro­ble­mer tog tre po­int og en 3-0-sejr med sig hjem fra Oden­se.

Hol­det har 10 po­int for 14 kam­pe og et po­intsnit på 0,71 pr. kamp. I 19 ud af de 21 superliga-sa­e­so­ner har et så­dan snit va­e­ret lig med nedryk­ning. En af de to und­ta­gel­ser var i sid­ste sa­e­son, hvor kun et en­kelt hold tog tu­ren ned i 1. di­vi­sion. Det un­der­stre­ger, hvor skidt det egent­lig ser ud på Fyn.

For en uge si­den hav­de jeg sva­ert ved at fo­re­stil­le mig Kent Ni­el­sen va­e­re fy­rings­tru­et. Nu er jeg langt­fra li­ge så sik­ker. En uge, hvor man ry­ger ud af po­ka­len til et hold fra 1. di­vi­sion og ta­ber stort på hjem­me­ba­ne kan aen­dre tan­ke­gan­gen i en le­del­se.

Me­ka­nis­mer­ne gør, at det nok me­re er reg­len end und­ta­gel­sen, at re­sul­ta­ter og spil, som det OB har pra­este­ret det­te ef­ter­år, hav­de ført Det er en­dog me­get ta­en­ke­ligt, at en hvil­ken som helst an­den tra­e­ner end den tid­li­ge­re mester­tra­e­ner Kent Ni­el­sen, var ble­vet vist dø­ren i den fyn­s­ke ådal med en re­sul­ta­tra­ek­ke som den vi ser det­te ef­ter­år til om­fat­ten­de aen­drin­ger i en klub af OBs stør­rel­se og med den fyn­s­ke stor­klubs hi­sto­rie. Men det har vi ind­til vi­de­re ik­ke set. UD OVER DET knap så na­er­va­e­ren­de nedryk­nings­spø­gel­se og Kent Ni­el­sens go­de ry og ryg­te, er mit bud, at det og­så skyl­des no­get så ba­nalt som det fak­tum, at Kent Ni­el­sen er en frem­ra­gen­de tra­e­ner. Må­ske end­da en af de bed­ste, en klub som OB kan få fin­gre­ne i.

Spør­ger man Ni­el­sens kol­le­ger på Su­per­liga­ens øv­ri­ge tra­e­ner­ba­en­ke, får han bå­de sto­re og flot­te ord med på vej­en. Over­be­vi­ses man ik­ke af det, kan man ba­re ka­ste et blik på, hvad Kent Ni­el­sen pra­este­re­de i AaB.

I min bog vil det der­for og­så va­e­re en fejl­slut­ning, hvis Ni­els Thor­borg og sport­s­di­rek­tør Jes­per Han­sen va­el­ger, at en fy­ring af Kent Ni­el­sen skal age­re brand­sluk­ning. Selv om det ik­ke har va­e­ret til at se den se­ne­ste uges tid – og i det­te ef­ter­år ge­ne­relt – tror jeg gan­ske en­kelt, Kent Ni­el­sen er den rig­ti­ge mand til at få OB ud af den kri­se, han selv har bi­dra­get til at få klub­ben ind i.

Men Ni­el­sen skal gø­re no­get. Og han skal gø­re no­get hur­tigt. Sport­s­di­rek­tør Jes­per Han­sen fy­rer na­ep­pe sig selv, selv om han ude­fra set ik­ke kan si­ge sig fri fra at ba­e­re en ik­ke ube­ty­de­lig del af skyl­den for øje­blik­kets kri­se.

En hel spil­ler­trup kan hel­ler ik­ke ud­skif­tes med et fin­ger­k­nips. Fair el­ler ej. Fort­sa­et­ter OBs for­fa­er­de­li­ge re­sul­ta­ter, pe­ger pi­len og kon­se­kven­ser­ne der­for kun én vej. Og det er på Kent Ni­el­sen.

SØ­REN HANGHØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.