Hå­ber da, Ha­rei­de rin­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DERBY-DRØN 11. novem­ber, sy­nes Dol­berg, at et opkald fra land­stra­e­ne­ren kun­ne va­e­re in­ter­es­sant.

»Selv­føl­ge­lig hå­ber jeg på det, men det er ik­ke no­get, jeg reg­ner med. Ni­co­lai, Yus­suf og An­dreas (Jør­gen­sen, Poulsen og Cor­ne­li­us, red.) gør det al­le rig­tig godt, så der er hård kon­kur­ren­ce. Det er ik­ke så­dan, at jeg si­ger til mig selv, at jeg skal på lands­hol­det na­e­ste gang. Men det er no­get, jeg hå­ber på,« si­ger Kas­per Dol­berg til BT, der fan­ge­de ham på te­le­fon ef­ter kam­pen mod Fey­eno­ord. Før­ste derby For­an 50.000 fa­na­ti­ske Fey­eno­ord­fans score­de Dol­berg et for­nemt mål ef­ter 55 mi­nut­ters spil, da han på en dyb stik­ning send­te bol­den mel­lem be­ne­ne på Fey­eno­ord-for­sva­re­ren Jan-Arie van der Hei­j­den og chip­pe­de den over Fey­eno­ord-ke­e­pe­ren Brad Jo­nes.

Desva­er­re for Dol­berg blev han ik­ke mat­chvin­der, da Dirk Kuyt score­de til slut­re­sul­ta­tet 1-1 fem mi­nut­ter før tid. Det er ik­ke så­dan, at jeg si­ger til mig selv, at jeg skal på lands­hol­det na­e­ste gang. Men det er no­get, jeg hå­ber på

Det aen­drer dog ik­ke på, at op­le­vel­sen på De Ku­ip, som Fey­eno­ords hjem­me­ba­ne hed­der, var en spe­ci­el én af slagsen.

»De ha­der os jo. Jeg fik og­så lidt øl i hå­ret og så­dan. Isa­er til op­varm­nin­gen var det vildt. Dér la­eg­ger man lidt me­re ma­er­ke til det,« si­ger Dol­berg, der gla­e­der sig lidt over sin scor­ing, selv­om den ik­ke var kamp­vin­den­de.

»Det var en dej­lig fø­lel­se at sco­re i den kamp. Og­så for­di vi vist ik­ke hav­de haft en af­slut­ning på det tids­punkt. Det blev ik­ke et vin­der­mål, men det gjor­de dog, at vi ik­ke tab­te, så her ef­ter­føl­gen­de kan jeg godt se, at det var vig­tigt,« si­ger Dol­berg. Land­stra­e­ne­ren ser med Bå­de Las­se Schö­ne og Ni­co­lai Jør­gen­sen fik og­så fuld spil­le­tid for hen­holds­vis Ajax og Fey­eno­ord, og i den in­ter­ne an­gri­ber­du­el mel­lem Jør­gen­sen og Dol­berg var gårs­da­gens vin­der alt­så den 19-åri­ge Ajax­spil­ler.

Frem mod VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ka­sak­h­stan vil der gi­vet­vis va­e­re rø­ster, der vil ha­ve Dol­berg ind om­kring A-lands­hol­det.

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de for­tal­te da og­så før de se­ne­ste land­skam­pe mod Po­len og Mon­te­ne­gro, at han har lagt ma­er­ke til Dol­bergs pra­e­sta­tio­ner.

»Han er ung, har man­ge go­de kva­li­te­ter og er me­get spa­en­den­de. Vi vil føl­ge ham nø­je frem­over. Li­ge nu er han en del af et U21-lands­hold, der har kva­li­fi­ce­ret sig til U21-EM til na­e­ste år. Vi må se, hvad der sker,« sag­de Ha­rei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.