Jeg tror sgu ik­ke, jeg er det al­ler­størs ta­lent på en cy­kel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW Ef­ter en år­ra­ek­ke på cy­kel­spor­tens øver­ste hyl­de ven­der Chris An­ker Sørensen hjem til Dan­mark, hvor kon­ti­nen­tal­hol­det Riwal Plat­form Cycling Team bli­ver hans nye ar­bejds­gi­ver. Der­med kom­mer der ik­ke la­en­ge­re til at stå Tour de Fran­ce, Giro d’Ita­lia og Vu­el­ta a Es­paña på den dan­ske bjer­gryt­ters ka­len­der, når 2017-sa­e­so­nen går igang. I ste­det for at va­e­re hja­el­pe­ryt­ter i de sto­re løb bli­ver Chris An­ker Sø­ren­sens rol­le på Riwal-hol­det at øse ud af sin er­fa­ring og ru­ti­ne til de un­ge ryt­te­re. Pra­e­cis li­ge­som ae­l­dre ryt­te­re gjor­de det, da han selv var et ungt ta­lent.

Chris An­ker Sørensen har tid­li­ge­re for­talt, at han hav­de mu­lig­he­den for at kom­me til­ba­ge til sin la­e­re­me­ster, Bjar­ne Ri­is, men den af­ta­le end­te med ik­ke at bli­ve no­get.

I ste­det skif­ter han fra den sto­re til en no­get min­dre klin­ge.

»Bjar­ne er i gang med at byg­ge et hold op, og det kun­ne og­så ha­ve va­e­ret spa­en­den­de at va­e­re med­lem af, men ja ... Nu valg­te jeg Riwal, for­di jeg syn­tes, det umid­del­bart var det bed­ste af de hjem­li­ge dan­ske hold,« sag­de han til BT for­le­den.

Han la­eg­ger ik­ke skjul på, at hen­sy­net til fa­mi­li­en, der in­klu­de­rer ko­nen Mi­chel­le og døtre­ne La­er­ke og Lau­ra, var en med­vir­ken­de fak­tor til, at tu­ren snart går fra Luc­ca i Ita­li­en til Sko­vlun­de uden for Kø­ben­havn. Jeg har gjort op med mig selv, at jeg har kørt nok Grand Tours

»Jeg er kom­met til et punkt i min kar­ri­e­re, hvor jeg og min fa­mi­lie ger­ne vil ryk­ke telt­pa­e­le­ne hjem til det dan­ske ef­ter man­ge år i ud­lan­det. Og så var Riwal det mest for­nuf­ti­ge valg, for det er et rig­tig godt op­byg­get hold med en god or­ga­ni­sa­tion, og som kø­rer nog­le fe­de cy­kel­løb. Jeg vil ger­ne gi­ve no­get til­ba­ge til dansk cy­kel­sport og de dyg­ti­ge, un­ge dan­ske ryt­te­re, li­ge­som an­dre ru­ti­ne­re­de ryt­te­re gjor­de, da jeg var ny og ung på Team De­sig­na Køk­ken,« på­pe­ger han. Vil slut­te af med sej­re At ’Ok­sen fra Ham­mel’ har valgt at flyt­te til Sko­vlun­de skyl­des, at ko­nen Mi­chel­le kom­mer der­fra. Et no­get an­det tra­e­nings­ter­ra­en end det bjer­gri­ge Luc­ca.

»Selv om der ik­ke rig­tig er no­gen bjer­ge at tra­e­ne i, kom­mer jeg ik­ke til at bli­ve en helt ny ryt­ter­ty­pe. Det er klart, at det ik­ke er helt så op­ti­malt, som da jeg bo­e­de i Ita­li­en og kun­ne tra­e­ne i bjer­ge­ne hver dag, men det bli­ver ik­ke no­get pro­blem.

Riwal-hol­det kø­rer på kon­ti­nen­tal­ni­veau, to ni­veau­er un­der Wor­ld Tou­ren, men det pas­ser Chris An­ker Sørensen fint.

»Jeg har gjort op med mig selv, at jeg har kørt nok Grand Tours og har kørt de sto­re cy­kel­løb, jeg ger­ne vil­le. Nu vil jeg må­ske hel­le­re kø­re løb, hvor jeg kan va­e­re lidt me­re med, hvor chan­cer­ne for en eta­pe­sejr – selv om det selv­føl­ge­lig og­så kan va­e­re sva­ert på det ni­veau – er lidt stør­re. Jeg vil ger­ne slut­te kar­ri­e­ren af med lidt fle­re sej­re, for det har der jo ik­ke va­e­ret et utal af i min kar­ri­e­re,« ly­der det ae­r­ligt fra den 32-åri­ge cy­kel­ryt­ter.

Her gør ’Ok­sen fra Ham­mel’ sta­tus over si­ne godt 10 år som pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.