OPTURS-W

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TA­ET PÅ PO­INT

Og Ke­vin Magnus­sen fik vist sig frem. Ik­ke mindst i for­hold til team­kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer, der el­lers hav­de gre­bet mo­men­tum i de se­ne­ste løb.

Det blev til en dansk 11. plads. Alt­så li­ge ak­ku­rat uden for po­in­te­ne. Sat­te Pal­mer på plads Pla­ce­rin­gen blev sik­ret på sid­ste om­gang med en brø­len­de over­ha­ling af Toro Ros­sos Da­ni­il Kvy­at, der har va­e­ret så hel­dig at få det, som Ke­vin Magnus­sen sav­ner, i den­ne we­e­kend: en ny kon­trakt med sit nu­va­e­ren­de hold.

Og li­ge så vig­tigt: Ke­vin Magnus­sen slut­te­de for­an Jo­ly­on Pal­mer, der måt­te nø­jes med en 13.plads. Ef­ter at dan­ske­ren end­da to gan­ge un­der­vejs hav­de over­ha­let sin Re­nault­mak­ker.

Et vig­tigt sig­nal at sen­de fra Ke­vin Magnus­sen ef­ter den ka­ta­stro­fa­le lør­dags-kva­li­fi­ka­tion, hvor det me­ste gik galt for den 24-åri­ge dan­sker. Her kald­te han sin ra­cer for ’su­per­mystisk’.

Da det vir­ke­lig, vir­ke­lig gjaldt i gårs­da­gens løb veks­le­de han alt­så en start­pla­ce­ring som num­mer 18 til en slut­pla­ce­ring li­ge uden for po­in­te­ne. Ke­vin Magnus­sen var end­da så hur­tig på de sid­ste om­gan­ge, at han sat­te de hur­tig­ste sek­tor­ti­der af al­le i he­le fel­tet. Han sat­te og­så den hur­tig­ste om­gangs­tid. Kør­te kon­kur­ren­ter­ne ag­ter­ud Og hvad med de mu­li­ge kon­kur­ren­ter til Re­nault-sa­e­det?

Este­ban Ocon (Ma­nor) blev num­mer sidst. Og Ke­vin Magnus­sen over­ha­le­de ham end­da un­der­vejs.

Valt­te­ri Bot­tas (Wil­li­ams) er sand­syn­lig­vis ude af lig­nin­gen, men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.