Det op­lag­te valg må va­e­re ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DIS­SE LINJER BLEV på grund af avi­sens de­ad­li­ne skre­vet li­ge in­den star­ten på USAs Grand Prix. Der­for mang­ler jeg sel­ve kul­mi­na­tio­nen på en lang, varm uge i Te­xas, men ge­ne­relt har det – og­så uan­set slut­re­sul­ta­tet – va­e­ret en god we­e­kend for Ke­vin Magnus­sen. Re­sul­ta­tet un­der kva­li­fi­ka­tio­nen var skuf­fen­de, men det skyld­tes et helt spe­ci­fikt pro­blem, der – hvor­dan skal jeg for­mu­le­re det - an­ty­der, at tea­met er ved at kom­me i bund med re­ser­ve­delsla­ge­ret. Det var ik­ke Magnus­sen, der plud­se­lig hav­de glemt, hvor­dan man kø­rer For­mel 1.

Der er in­gen, der vil si­ge no­get of­fi­ci­elt, men det vir­ker, som om Magnus­sen er ryk­ket ta­et­te­re på en kon­trakt­for­la­en­gel­se. In­tet er sik­kert – For­mel 1 er ver­dens hur­tig­ste sport og alt kan aen­dre sig med 300 km/t – men me­get ty­der på, at Re­nault-le­del­sen har ind­set, at Magnus­sen er det bed­ste al­ter­na­tiv.

Man vil­le hel­le­re ha­ve haft Stof­fel Van­do­or­ne, Ser­gio Pérez el­ler Car­los Sainz Jr., men de er al­le bun­det til an­dre team. For­sø­get på at vri­ste Valt­te­ri Bot­tas fri af Wil­li­ams blev op­gi­vet i lø­bet af we­e­ken­den, og der­med er fel­tet af po­ten­ti­el­le Ni­co Hül­ken­berg-team­kam­me­ra­ter for 2017 re­du­ce­ret til Magnus­sen, Jo­ly­on Pal­mer og Este­ban Ocon.

Pal­mer har for­bed­ret sig mar­kant i lø­bet af sa­e­so­nen, men er ik­ke i dan­ske­rens klas­se og vir­ker uan­set en flot form­frem­gang til at va­e­re ude af bil­le­det. Ocon er sta­dig en re­el mu­lig­hed, og der blev her i Austin holdt mø­der mel­lem Re­nault og Mer­ce­des om den un­ge fransk­mands frem­tid. In­tet er af­gjort, og Ocon kan sta­dig ud­brem­se Magnus­sen i kam­pen om det le­di­ge Re­nault-sa­e­de. VIS­SE RE­NAULT-INGENIØRER PRESSER på for at fort­sa­et­te med Magnus­sen, for dan­ske­ren ken­der tea­met, og kon­ti­nu­i­tet er en vig­tig fak­tor i den genop­byg­nings­fa­se, tea­met er i gang med. Ocon har hver­ken Magnus­sens er­fa­ring el­ler tek­ni­ske ind­sigt og lig­ner i al­le til­fa­el­de en kø­rer, der vil ha­ve godt af end­nu et la­e­re­år uden for det ram­pe­lys, der uva­e­ger­ligt vil ram­me en fransk Re­nault-kø­rer.

Der­for er Ke­vin Magnus­sen – igen – det op­lag­te 2017-valg for Re­nault, og en be­kra­ef­tel­se kan kom­me i lø­bet af kort tid.

Men det er ik­ke kun go­de nyhe­der. Jeg hø­rer nem­lig og­så, at Ke­vin Magnus­sen kun er ud­set til at va­e­re en mid­ler­ti­dig løs­ning for Re­nault. Car­los Sainz Jr. har an­gi­ve­ligt ind­set, at hans frem­ti­di­ge mu­lig­he­der i Red Bull-fa­mi­li­en er be­gra­en­se­de, for Max Ver­stap­pen og Da­ni­el Ric­ci­ar­do ser ud til at fort­sa­et­te på ’første­hol­det’ i en år­ra­ek­ke. Ef­ter tre år på ener­gi­drik­gi­gan­tens ’an­det­hold’, Toro Ros­so, skal Sainz Jr. vi­de­re, og han er al­le­re­de ta­et på en Re­nault-kon­trakt for 2018. DEN SLAGS LANGSIGTET luksus har Ke­vin Magnus­sen ik­ke råd til. Hvis – og det er sta­dig ik­ke sik­kert i det ka­o­ti­ske kø­rer-mar­ked, der har pra­e­get ef­ter­som­me­ren 2016 – han får til­budt en 2017-kon­trakt med Re­nault, slår han na­tur­lig­vis til.

Så er han sik­ret end­nu en sa­e­son, hvor han kan vi­se, at han fortje­ner en langsigtet frem­tid i For­mel 1. Og det vil ske i di­rek­te kamp med Ni­co Hül­ken­berg, der net­op er den an­er­kend­te top­kø­rer, Magnus­sen har ef­ter­lyst som team­kam­me­rat. Han kør­te li­ge op med Jen­son But­ton hos McLa­ren i 2014 og kør­te fra Jo­ly­on Pal­mer i 2016, men de to eng­la­en­de­re bli­ver af vidt for­skel­li­ge år­sa­ger ik­ke an­er­kendt som ul­ti­ma­tivt hur­ti­ge. Det har fru­stre­ret Magnus­sen, at hans go­de pra­e­sta­tio­ner mod But­ton og Pal­mer ik­ke har få­et den an­er­ken­del­se, de har fortjent, men det aen­drer sig i 2017: Hvis han får Ni­co Hül­ken­berg som team­kam­me­rat, får han en stor chan­ce for at vi­se sit va­erd.

Og så er det li­ge­gyl­digt, at han kun har en etårig kon­trakt. Hvis han sa­et­ter Hül­ken­berg på plads, er det ty­ske­ren og ik­ke dan­ske­ren, der må vi­ge plad­sen for Sainz i 2018. PETER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.