NU ER MOR­TEN H

BT - - NYHEDER -

MES­SER­S­CH­MIDT

»Li­ge så snart, der er en plet el­ler no­get, der ik­ke li­ge går ef­ter bo­gen, så er du helt ale­ne. In­gen vil rø­re ved dig. De tid­li­ge­re ven­ner er så ban­ge for, at det skal ko­ste dem no­get,« si­ger Co­let­te Brix og fort­sa­et­ter:

»Jeg er dybt cho­ke­ret over det, der er sket. Jeg har al­drig fo­re­stil­let mig, at det her kun­ne ske for DF.« Mor­ten er sin egen Co­let­te Brix ud­dy­ber:

»Mor­ten har al­tid haft en høj pro­fil. Han har brugt he­le sin ung­dom på Dansk Fol­ke­par­ti, men han stik­ker jo lidt ud. Han er sin egen. Han er ly­nen­de in­tel­li­gent, og han har gjort rig­tig me­get for par­ti­et. Men jeg kan ik­ke rum­me, hvad der er sket her. No­get må va­e­re gå­et helt galt i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Der er jo reg­ler, og folk må da op­da­ge, at der fly­der pen­ge ind og ud af kon­ti. Jørn Do­hr­mann må ha­ve vidst, hvad der fo­re­gik, og det må Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og­så ha­ve op­da­get. Men hvis det var et fir­ma, var de folk jo rø­get ud af klap­pen med det sam­me,« si­ger Co­let­te Brix.

An­ders Vi­sti­sen, grup­pe­for­mand for DF i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, af­vi­ser kri­tik­ken:

»Jeg for­hol­der mig ik­ke så me­get til, hvad de (Co­let­te Brix og Jens Rho­de, red.) har af hold­nin­ger, jeg kan ba­re kon­sta­te­re, at ik­ke en­gang Eu­ro­pa-Par­la­men­tet vur­de­rer, at det er for­kert. Det er en moralsk vur­de­ring. Vi har he­le ti­den vidst, hvor­dan pen­ge­ne er an­vendt,« si­ger han.

Tid­li­ge­re EU-par­la­men­ta­ri­ker for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Fred­dy Blak sad i bud­get­kon­tro­l­ud­val­get i 19892004. Han me­ner, at he­le DF-le­del­sen bør gå af.

»Hvis jeg hav­de va­e­ret i Eu­ro­paPar­la­men­tet i dag, så hav­de jeg kra­e­vet, at bå­de Thu­le­sen Da­hl, Sø­ren Es­per­sen og Mes­ser­s­ch­midt øje­blik­ke­ligt skul­le ned­la­eg­ge de­res man­da­ter. Hvis en ty­vek­na­egt blev ta­get, bli­ver han hel­ler ik­ke uskyl­dig af at le­ve­re pen­ge­ne til­ba­ge,« si­ger Fred­dy Blak, der i dag er med­lem af Re­gion Sja­el­land.

Iføl­ge An­ders Vi­sti­sen har Fred­dy Blak dog ’mis­for­stå­et sa­gen’:

»In­gen er ta­get i at va­e­re ty­ve. Vi har ik­ke ta­get pen­ge, der ik­ke er til­kom­met os. Vi har åbent og ae­r­ligt er­kendt, at vi ik­ke har gjort tin­ge­ne godt nok. Det er be­kla­ge­ligt, hvis Fred­dy har mis­for­stå­et sa­gens sam­men­ha­eng,« si­ger Vi­sti­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.