Fora­el­dre me­de sig

BT - - NYHEDER -

SKAMFULD me­ner de hi­sto­ri­ke­re og kon­ge­hu­s­eks­per­ter, BT har talt med.

»Det har al­drig va­e­ret for­mu­le­ret så skarp, som det bli­ver her, hvor man får ind­blik i, hvad man ta­enk­te in­ter­nt i kon­ge­fa­mi­li­en,« si­ger Lars Hov­bak­ke, hi­sto­ri­ker ved KU og kon­ge­hu­s­eks­pert.

I hans øj­ne be­kra­ef­ter det bil­le­det af, at den da­va­e­ren­de kong Chri­sti­an X ik­ke syn­tes om sam­ar­bejds­po­li­tik­ken.

»Men det in­ter­es­san­te er, at det er Dron­nin­gen, som si­ger det og der­med re­de­gør for, hvor­dan man har haft det i fa­mi­li­en og ik­ke ba­re ci­te­rer fra hi­sto­ri­ebø­ger,« me­ner Hov­bak­ke.

Dron­nin­gens fora­el­dre og far­fora­el­dre var ik­ke ale­ne om at skam­me sig i pe­ri­o­den fra den 9. april 1940 og frem til den 29. au­gust 1943, hvor sam­ar­bejds­po­li­tik­ken brød sam­men. AE­ren blev red­det I ny­e­re tid har tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen (V) og­så ta­get klart af­stand til sam­ar­bejds­po­li­tik­ken i kri­gens før­ste år.

Det gjor­de han i en ta­le for fejrin­gen af 60 års da­gen for sam­ar­bejds­po­li­tik­kens op­hør i 2003.

»Den 29. au­gust 1943 er en da­to, vi bør hu­ske - og va­e­re stol­te af. Den dag blev Dan­marks ae­re red­det. Den dan­ske re­ge­ring stop­pe­de langt om la­en­ge sam­ar­bej­det med den ty­ske be­sa­et­tel­ses­magt og gik af. Ef­ter godt tre års sam­ar­bej­de med ty­sker­ne blev der en­de­lig re­ne li­ni­er. Det var hel­ler ik­ke en dag for tid­ligt,« lød det blandt an­det fra den da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster.

Bag Ama­li­en­borgs tyk­ke mu­re trak kon­ge­fa­mi­li­en vej­ret let­tet. En­de­lig, føl­te de, be­hø­ve­de de ik­ke la­en­ge­re at skam­me sig.

»Ef­ter den 29. au­gust syn­tes mi­ne fora­el­dre, at nu kun­ne vi be­gyn­de at va­e­re os selv be­kendt. For far be­tød det me­get, at man en­de­lig fik sagt fra. Fra det tids­punkt tror jeg ik­ke, at mor el­ler far skam­me­de sig over Dan­mark,« si­ger Dron­nin­gen i bo­gen.

Men for hi­sto­ri­ke­ren og kon­ge­hu­s­eks­per­ten Jon Bloch Skip­per, der og­så er for­fat­ter til po­rtra­et­bo­gen ’Sø­mand­s­kon­gen - en bi­o­gra­fi om Fre­de­rik IX’, kom­mer Dron­nin­gens ud­ta­lel­se ik­ke bag på ham.

I for­bin­del­se med bo­gen in­ter­viewe­de hi­sto­ri­ke­ren bå­de Dron­nin­gen, hen­des to sø­stre samt fle­re af det da­va­e­ren­de kon­ge­pars na­e­re ven­ner og me­d­ar­bej­de­re. Blandt an­det den kend­te over­la­e­ge Sten Mad­sen fra Na­est­ved, som var ak­tiv i mod­stands­be­va­e­gel­sen i Hol­ger Dan­ske. Og ven­ner­ne lag­de ik­ke skjul på, at Fre­de­rik IX og In­grid me­re end kend­te til mod­stands­be­va­e­gel­sens gø­re­mål.

»Kon­ge­hu­set var fak­tisk langt me­re in­vol­ve­ret i mod­stand­s­kam­pen, end jeg tro­e­de. Fra mi­ne sam­ta­ler med tid­li­ge­re an­sat­te og Sten Mad­sen er det mit ind­tryk, at grup­per af mod­stands­be­va­e­gel­sen un­der besa­et­tel­sen mød­tes med det da­va­e­ren­de kron­prin­s­par på Ama­li­en­borg,« forta­el­ler Jon Bloch Skip­per. Go­de mi­ner til slet spil Men selv om Chri­sti­an X og kron­prin­s­par­ret holdt go­de mi­ner til slet spil, så vi­ste de al­li­ge­vel de­res tav­se mod­stand mod be­sa­et­tel­ses­mag­ten.

Kongen ved dag­ligt at ri­de gen­nem Kø­ben­havn i de før­ste år af besa­et­tel­sen, mens Fre­de­rik og In­grid ja­evn­ligt kun­ne ses gå tur med de­res først­fød­te i bar­ne­vogn i Kø­ben­havns ga­der.

Li­ge­som de og­så vi­ste, at de var so­li­da­risk med be­folk­nin­gen og ved at cyk­le i ste­det for at kø­re i bil.

Det el­ske­de dan­sker­ne de­res kon­ge­hus for.

Der er in­gen tvivl om, at Dron­nin­gens op­va­ekst som krigs­barn og fora­el­dre­nes be­ret­nin­ger om de­res tan­ker og fø­lel­ser om­kring besa­et­tel­sen har pra­e­get hen­de mar­kant. I den nye bog la­eg­ger ma­jesta­e­ten ik­ke skjul på, at hun ik­ke skam­mer sig over at na­e­re en sta­erk fa­ed­re­land­ska­er­lig­hed.

»Jeg tror, at al­le, der er vok­set op i åre­ne un­der og ef­ter An­den Ver­denskrig, fik fa­ed­re­land­ska­er­lig­hed ind som en del af mo­der­ma­el­ken. Ef­ter be­fri­el­sen føl­tes det dan­ske me­get sta­er­kt. Der var flag overalt, og man sang fa­ed­re­lands­san­ge. Det med dansk og tysk stod tem­me­lig skar­pt over­for hin­an­den. Man hav­de in­gen fi­ne for­nem­mel­ser, hvad det an­gik,« hu­sker Dron­nin­gen i bo­gen.

Den sta­er­ke fa­ed­re­land­ska­er­lig­hed har og­så trå­de til de nu­va­e­ren­de sol­da­ter.

De­res ind­sats i krigs­haer­ge­de om­rå­de i ud­lan­det pri­ser Dron­nin­gen højt i bo­gen, hvor hun hu­sker til­ba­ge på et be­søg hos de dan­ske sol­da­ter i Afghanistan og Irak i 2011.

»Ja, jeg var så stolt over vo­res un­ge men­ne­sker, at jeg var ved at rev­ne. Det skal in­gen hem­me­lig­hed va­e­re,« ly­der det blandt an­det fra ma­jesta­e­ten i bo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.